Östersjöexperter

På den här sidan hittar du forskare vid Helsingfors universitet som är experter i Östersjöfrågor.

  Jaanika Blomster

  • Makroalgers systematik och populationsdynamik i Östersjön
  • blåstång
  • grönalger
  • Östersjöalgers nyttoanvändning
  • möten mellan vetenskap och konst.

  Ulrika Candolin

  • Kustorganismers beteendeekologi 
  • Hur miljöförändringar orsakade av människan påverkar djur, speciellt deras beteende: vilka förmår anpassa sig, vilka inte, och hur påverkar detta populationerna, artsamhället och ekosystemets funktioner.

  David Fewer

  • de blågröna algernas (cyanobakteriernas) biologi och mångfald och hur de påverkar Östersjöns ekosystem.

  Camilla Gustafsson

  • ekologi
  • sjögräs och andra vattenväxter
  • marin biodiversitet.

  Heikki Hirvonen

  • utrotningshotade laxfiskars (lax, öring) beteendeekologi och skyddsbiologi.

  Kari Hyytiäinen

  • blå ekonomi
  • övergödningsbekämpning
  • kostnader och nytta med att skydda Östersjön
  • integrerade modeller och ekonomisk optimering.

  Tom Jilbert

  • eutrophication
  • deoxygenation and hypoxia
  • phosphorus and nitrogen cycling
  • sediment biogeochemistry
  • pollution.

  Laura Kauppi

  • havsbottenfauna
  • främmande arter
  • ekosystemfunktioner
  • långtidsuppföljning av miljön.

   Sakari Kuikka

   • fiskereglering
   • riskbild för oljeolyckor.

   Jyrki Lappalainen

   • kalojen kasvu ja vuosiluokkien vaihtelu Itämeressä.

    Matti Leppäranta

    • Östersjöns fysik.

    Alf Norkko

    • marina ekosystem
    • marin biodiversitet
    • Tvärminne forskningsstation.

    Joanna Norkko

    • ekologi
    • havsbottenfauna
    • Tvärminne forskningsstation.

    Anu Näreaho

    • Parasitologi, studier av parasiter, zoonoser
    • Mörtfiskarnas zoonotiska sugmaskar

    Janne Rintala

    • Östersjöns utsjöområdes ekologi och dess planktonsamhällens struktur och verksamhet
    • vinter- och polarforskning
    • antarktiska forskningsexpeditioner.

     Olli Ruth

     • stadsvatten
     • dagvatten
     • städernas havsvikar.

        Jarno Vanhatalo

        • Östersjöns artutbredningsmodellering
        • fiskar och fiskyngel.

        Paula Vanninen

        • sprängämnen och kemiska stridsmedel i Östersjön.

        Anna Villnäs

        • bottendjursekologi
        • biodiversitet och ekosystemfunktioner
        • ekosystemets störning och återhämtning.