Anvisningar för sökande till undervisnings- och forskningsanställningar

Sökande till undervisnings- och forskningsanställningar vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ombeds följa anvisningarna om meritförteckningen, bedömningen av undervisningsförmågan och publikationsförteckningen på denna sida.
Meritförteckningen

Anvisning för utarbetande av en meritförteckning för dem som söker en undervisnings- och forskningstjänst (CV på engelska).
Curriculum vitae är en kort redogörelse för de meriter och verksamheter som är viktiga med tanke på tjänsten.

Curriculum vitaes disposition och rubricering

 1. Full names
   
 2. Current position
   - nuvarande arbetsuppgiften/tjänsten (början och slutet)
   
 3. Previous professional appointments
  - tidigare anställningar
   
 4. Education
  - examina, lärda grader och motsvarande
   
 5. Academic awards and honours
  - vetenskapliga priser och bevis på uppskattning
   
 6. Major research funding
  - betydande forskningsfinansiering
   
 7. Other academic and professional activities
  - andra akademiska och professionella meriter, till exempel medlemskap i tidskriftsredaktioner, vetenskapliga samfund, verksamhet som tidskrifters "referee", verksamhet som förhandsgranskare av doktorsavhandlingar och opponent i disputationer, betydande medlemskap i kommittéer eller motsvarande, förmåga att leda forskningsarbete (t.ex. ledning av vetenskapliga projekt)
 • Vid tidsuppgifter skall datum undvikas: det räcker med att uppge månad och år.
 • Vid uppräkning av anställningar skall för stor utförlighet undvikas: en tjänst som skett i flera perioder och varit kortare än ett år skall kombineras enligt yrkesbeteckningar, till exempel "Associate Professor (total 8 months) 2010 - 12".
 • Fakulteten rekommenderar att man använder högst 3 sidor för CV:n. Ovannämnda rubricering måste iakttas. Presentation av "extra" meriter (deltagande i kongresser, undervisningsförmåga, språkkunskaper, militära grader, familjeförhållanden, fritidsintressen, referenser, beskrivningar av det egna forskningsarbetet, framtidsplaner) undanbedes.
 • De i CV:n presenterade uppgifter som inte ingår i matrikelutdraget eller en vidimerad meritförteckning måste på begäran dokumenteras med vidimerade betygskopior eller på annat acceptabelt sätt.
 • .
Undervisningsförmågan
Behörighetskrav som gäller undervisnings- och forskningspersonalens undervisningsförmåga

Enligt instruktionen för Helsingfors universitet förutsätts den som anställs som professor ha förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Av den som anställs som universitetslektor förutsätts förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Av den som anställs som forskardoktor krävs den undervisningsförmåga som behövs i anställningen, och av en universitetslärare krävs erfarenhet av undervisning. Den som ansöker om docentur ska ha god undervisningsförmåga.

I enlighet med Helsingfors universitets instruktion varierar minimikraven för undervis-ningsförmågan i fråga om olika anställningar. Undervisningsförmågan bedöms på skalan utmärkt – berömlig – god – nöjaktig – försvarlig.

 • Professorer (full professor): undervisningsförmågan som helhet minst god, under-visningsprovet minst god.
 • Biträdande professorer, andra arbetsperioden (associate professor): undervis-ningsförmågan som helhet minst nöjaktig, undervisningsprovet minst nöjaktig.
 • Biträdande professorer, första arbetsperioden (assistant professor): undervisnings-förmågan som helhet minst nöjaktig, undervisningsprovet minst nöjaktig.
 • Äldre universitetslektor och äldre klinisk lärare: undervisningsförmågan som helhet minst god, undervisningsprovet minst god.
 • Universitetslektorer: undervisningsförmågan som helhet minst god, undervisnings-provet minst god.
 • Kliniska lärare: undervisningsförmågan som helhet minst nöjaktig, undervisnings-provet minst nöjaktig.
 • Universitetslärare: undervisningsförmågan som helhet minst god, undervisnings-provet minst god.
 • Titeln docent: undervisningsförmågan som helhet minst god (universitetslagen, 89 §).

Vid bedömningen av undervisningsförmågan (pedagogiska meriter) beaktas följande delområden:

 1. undervisningserfarenhet och utveckling
 2. pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande
 3. förmåga att använda och producera läromedel
 4. andra pedagogiska meriter, och
 5. vid behov ett undervisningsprov.

Delområdena 1–4 bedöms utifrån den beskrivningen av undervisningsmeriter eller universitetsportfölj som den sökande har lämnat in. Undervisningsförmågan bedöms med hjälp av en matris.

Viikki bedomningsmatris för undervisningsförmågan

 

Undervisningsprovet

Undervisningsprovet ska ses som ett undervisningstillfälle. Vid bedömningen av undervisningsprovet fäster man uppmärksamhet i första hand vid hur den sökande lyckas styra och främja lärandet hos dem som deltar i undervisningstillfället.

Alla undervisningsprov är offentliga. Den som söker samma anställning får dock inte närvara vid en konkurrerande sökandes undervisningsprov. Den pedagogiska nämnden deltar i och bedömer undervisningsprovet.

Ett undervisningsprov kan inte tas om, utom när ett misslyckat prov beror på sjukdom eller en motsvarande omständighet.

Undervisningsprovets ämne, längd och språk

Vid öppna utlysningar får kandidaterna ett gemensamt tema och samma målgrupp för undervisningsprovet. Vid ansökningar om docentur får de sökande själva välja tema för undervisningsprovet. När den sökande planerar sitt undervisningsprov ska han eller hon beakta den verkliga undervisningssituationen och rikta sig till de närvarande vid provtillfället. Ämnet ska avgränsas så att innehållet kan behandlas på 30 minuter, eftersom maximitiden för ett undervisningsprov är 30 minuter. I början av undervisningsprovet ska den sökande definiera undervisningsnivån (t.ex. grundstudier, ämnesstudier eller fördjupade studier) och till vilken helhet undervisningsprovet anknyter. Den sökande kan fritt välja hur han eller hon avlägger sitt undervisningsprov.

Responsdiskussion

Efter undervisningsprovet avlägsnar sig den sökande från salen och den pedagogiska nämnden stannar kvar för att diskutera undervisningsprovet med publiken (i cirka 15 minuter). Därefter följer en responsdiskussion mellan den sökande och den pedagogiska nämnden (cirka 15 minuter), som beaktas vid bedömningen av den sökandes undervisningsförmåga. Institutionens prefekt/viceprefekt och beredningsgruppens ordförande kan, om de så vill, vara närvarande under responsdiskussionen.

Utlåtandet

Den pedagogiska nämnden ger ett skriftligt utlåtande om undervisningsförmågan (en helhetsbedömning), som den sökande får senare när befattningen tillsatts.

 

Professor

Till den fritt formulerade ansökan ska bifogas (på engelska)

 1. en meritförteckning (CV) avfattad och intyg om kunskap av det andra inhemska språket samt en kortfattad redogörelse för följande meriter:
 • forskning och vetenskaplig verksamhet,
 • deltagande i administrativa uppgifter,
 • utredning över annan verksamhet som den sökande önskar informera fakulteten om

2. Beskrivningen av undervisningsmeriter

Beskrivning av undervisningsmeriter

Viikki bedomningsmatris för undervisningsförmågan

eller en universitetsportfölj som innehåller ovan nämnda handlingar (se punkterna 1-2)

3. en numrerad publikationsförteckning, där de vetenskapliga publikationerna har grupperats enligt följande:
a) artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning
b) artiklar i internationella vetenskapliga samlingsverk och i internationella vetenskapliga konferenspublikationer med referentgranskning
c) artiklar i inhemska tidskrifter med referentgranskning
d) artiklar i inhemska vetenskapliga samlingsverk samt inhemska vetenskapliga konferenspublikationer med referentgranskning
e) vetenskapliga monografier
f) andra vetenskapliga publikationer, t.ex. artiklar i vetenskapliga tidskrifter och konferenspublikationer som inte har referentgranskning samt publikationer som ingår i universitets och institutioners serier.

I en särskild grupp kan dessutom anges andra publikationer (läroböcker, populärvetenskapliga artiklar osv.), patent, dataprogram, föredrag, gästföreläsningar, radio- och tv-program m.m. I fråga om manuskript anges i vilket skede av publiceringsprocessen de befinner sig när ansökningstiden går ut.

4. högst 10 publikationer och/eller manuskript som har godkänts för publicering. Publikationerna ska grupperas och numreras enligt publikationsförteckningen (se ovan, punkt 3). Sammandraget av en s.k. sammanläggningsavhandling är en publikation, och varje artikel i avhandlingen räknas som en separat publikation.

Dessutom ombeds de sökande vara beredda att på fakultetens begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in så många publikationer som anges i utlysningen och som de själva väljer för att sändas till de sakkunniga. Publikationerna skickas in elektroniskt i pfd-format.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

 

Universitetslektor, forskardoktor, universitetslärare och doktorand

Till den fritt formulerade ansökan ska bifogas

1. en meritförteckning (CV) och intyg om kunskap av det andra inhemska språket samt en kortfattad redogörelse för följande meriter:

- forskning och vetenskaplig verksamhet,

- deltagande i administrativa uppgifter,

- utredning över annan verksamhet som den sökande önskar informera fakulteten om

 

2. Beskrivningen av undervisningsmeriter 

Beskrivning av undervisningsmeriter

Viikki bedomningsmatris för undervisningsförmågan

eller en universitetsportfölj som innehåller ovan nämnda handlingar (se punkterna 1-2)

 

3. en numrerad publikationsförteckning, där de vetenskapliga publikationerna har grupperats enligt följande:
a) artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning
b) artiklar i internationella vetenskapliga samlingsverk och i internationella vetenskapliga konferenspublikationer med referentgranskning
c) artiklar i inhemska tidskrifter med referentgranskning
d) artiklar i inhemska vetenskapliga samlingsverk samt inhemska vetenskapliga konferenspublikationer med referentgranskning
e) vetenskapliga monografier
f) andra vetenskapliga publikationer, t.ex. artiklar i vetenskapliga tidskrifter och konferenspublikationer som inte har referentgranskning samt publikationer som ingår i universitets och institutioners serier.

I en särskild grupp kan dessutom anges andra publikationer (läroböcker, populärvetenskapliga artiklar osv.), patent, datorprogram, föredrag, gästföreläsningar, radio- och tv-program m.m. I fråga om manuskript anges i vilket skede av publiceringsprocessen de befinner sig när ansökningstiden går ut.

Den som söker en anställning som forskardoktor ska till sin ansökan dessutom bifoga en forskningsplan.

En doktorand ska till sin ansökan dessutom bifoga forskningsplan och studieplan för påbyggnadsstudierna.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.