Yhteystiedot

Koulutuksen arviointikeskus HEA
PL 9 (Siltavuorenpenger 3 A, 3.krs)
00014 Helsingin yliopisto

Ota mei­hin yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se tai sähköpos­til­la (etu­ni­mi.su­ku­nimi​@​helsin­ki.fi) :

Risto Hotulainen on koulutuksen arvioinnin professori ja HEAn johtaja. Risto vastaa arviointikeskuksen toiminnasta; sekä tutkimuksen että kehittämisprojektien suuntalinjojen määrittelemisestä kuin yksittäisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta yhteistyössä tutkijoidemme kanssa. Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat osaamisen ja asenteiden kehittymiseen ja arviointiin sekä erilaisten arviointivälineiden tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Ristolla on myös erityispedagogiikan dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa.

Risto tutkimusportaalissa

Raisa Ahtiainen (KT) on HEAn tutkijatohtori ja vastuullinen tutkija. Raisan tutkimuksellisiin intohimoihin lukeutuvat koulun muutoksen ja kehittämisen kysymykset sekä kasvatus- ja opetusalan johtaminen. Raisa on ollut mukana perustamassa tiedekunnassa toimivaa Kasvatus- ja opetusalan johtamisen tutkimus- ja koulutusryhmää (KAJO) ja sen puitteissa toimivaa seminaaria. Raisan työnkuvaan kuuluvat vastuu johtajuuden teemaan lukeutuvien hankkeiden tutkimuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä näiden projektien johtaminen. Raisa innostuu helposti uusista tutkimusideoista ja tekee yhteistyötä useiden eri yliopistojen tutkijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tutkimustyön lisäksi Raisa ohjaa tohtorikoulutettavia sekä osallistuu tiedekunnassa tarjottavan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Raisa tutkimusportaalissa

Projektisuunnittelija

Projektisihteeri, PhD (Ukraine)

Jarkko Hautamäki on erityispedagogiikan emeritusprofessori ja arviointikeskuksen ensimmäinen johtaja. Hänen tutkimuksensa liittyvät koulun kehittämiseen. Kehittämisen tavoitteena on kaikkien koulu, joka vastaa tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämisen ja Suomen kansakunnan selviytymisen vaatimuksiin. Jarkko katsoo, että kyse on joustavan ajattelun jatkuvasta kehittämisestä osana elämänkulkua: kykyä ja halua ottaa huomioon todellisuuden ehdot masentumatta niistä tai hyödyllisistä virheistä. Tieteellisenä näkökulmana vahvinta Jarkolle on kehityspsykologisesti sensitiivinen koulutuksen psykologia.

Jarkko tutkimusportaalissa

Aleksi Heikola työskentelee HEAssa Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROprojektisuunnittelijana. KAARO-verkosto kokoaa yhteen tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Aleksi on mukana koordinoimassa verkoston viestintää,  tapahtumia sekä vastaamassa MOOC- ja lähikoulutuskurssien sekä verkkomateriaalien tuottamisesta yhteistyössä verkoston asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Aleksia kiinnostaa arviointi oppimisen tukijana ja arvioinnin kriteeri- ja tavoiteperustaisuus.

Lauri Heikonen työskentelee HEAssa tohtorikoulutettavana. Hän tutkii #Uuttakoulua-hankkeessa koulun johtajuutta ja koulun yhteisöllistä kehittämistä sekä on mukana Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmässä (KAJO). Väitöskirjassaan Lauri on tutkinut uran alkuvaiheessa olevien opettajien oppimista luokkahuoneessa. Häntä kiinnostaa, miten opettajat oppivat ja kehittävät omaa työtään luokassa, miten koulua kehitetään yhteisönä ja miten johtajuus toimii kehittämisen tukena.

Lauri tutkimusportaalissa

Ninja Hienonen työskentelee tohtorikoulutettavana HEAssa ja Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä (REAL). Ninja on kiinnostunut koulutusjärjestelmän eri tasoista ja siitä, miten ne ovat yhteydessä oppilaiden kognitiivisiin suorituksiin ja asenteisiin. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt viime aikoina luokkakoon ja luokanmuodostuksen kysymyksiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmään. Väitöskirjassaan Ninja tutkii tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden opetuspaikkaratkaisuja. Tällä hetkellä Ninja työskentelee esimerkiksi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttaman PISA-tutkimuksen parissa. Lisäksi Ninja opettaa kvantitatiivisia menetelmiä kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Ninja tutkimusportaalissa

Anita Jantunen työskentelee projektisuunnittelijana HEAssa. Anita koordinoi Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeen arviointi- ja tutkimusosan suunnittelua ja toteutusta. Häntä kiinnostavat erityisesti koulujen ja oppilaitosten johtamiseen, koulun toimintakulttuuriin sekä yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset. Anita tekee väitöstutkimustaan moninaisen kouluyhteisön johtamisesta suomalaisessa perusopetuksessa.

Anita tutkimusportaalissa

Kari Kantasalmi (FT) on koulutuspolitiikan dosentti (Helsingin ylipisto) ja sosiologian kansainvälisen yhdistyksen (ISA) tutkimuskomitean (RC04 sociology of education) varapuheenjohtaja. Hän työskentelee HEAssa osa-aikaisena tutkimuskoordinaattorina. Hän vastaa arviointikeskuksessa tehtävän tieteellisen tutkimuksen kehittävästä koordinaatiosta. Häntä kiinnostaa erityisesti koulutusjärjestelmän organisoimisen ja arviointiapparaatin välinen suhde (esimerkiksi järjestelmän ohjaus ja hallinta sekä oppilaitosten ja pedagogisten organisaatioiden johtamisen muodot). Kari on tutkinut koulutuksen organisoitumista tiedon sosiologisesti kiinnostavissa kohteissa (kuten yliopistot ja aikuiskoulutus). Hänen erityinen kiinnostuksensa liittyy systeemiteoriaan ja sen soveltamiseen. Kari työskentelee myös Oulun yliopiston yliopistotutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa (Societally Engaged University: Observing Hybridity in University Organization). Hankkeessa hän tutkii yliopistojen yhteiskuntasuhteen uusia organisaatioita.

Kari tutkimusportaalissa

Marja-Liisa Kieksi työskentelee HEAssa projektisihteerinä. Marja-Liisa huolehtii toimiston käytännön asioista ja vastaa muun muassa laskujen ja palkkioiden käsittelystä, tilausten tekemisestä ja toimii kokoussihteerinä. Lisäksi hän huolehtii avoimen e-Erika-verkkolehden lukijalistan hallinnoinnista. Marja-Liisa osallistuu myös tutkimusta tukeviin töihin, kuten tutkimusaineistojen koodaamiseen ja materiaalien kääntämiseen. Marja-Liisa avustaa mielellään arviointikeskuksessa vierailuihin liittyvissä kysymyksissä ja vastaa muihin yleisiin tiedusteluihin. 

Puhelinnumero: 050 3189 336

Laura Kortesoja työskentelee HEAssa tohtorikoulutettavana. Lauran väitöstutkimus käsittelee nuorten unen, oppimisen ja digitaalisen median käytön yhteyksiä. Häntä kiinnostaa erityisesti miten vuorokausirytmi ja uni kehittyvät murrosiässä ja millaisia yhteyksiä niillä on nuorten motivaatioon ja oppimiseen. Laura opettaa myös kvantitatiivisia menetelmiä kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Laura tutkimusportaalissa

Esko Lindgren työskentelee HEAssa teknisenä avustajana. Hän toimii useassa hankkeessa samanaikaisesti tehden monipuolisia tehtäviä. Useimmiten hän tekee kyselyiden teknistä rakentamista sekä huolehtii arviointikeskuksen aineistojen luovuttamisesta ja sopimusten teosta opiskelijoille. Lisäksi Esko kuvaa ja leikkaa videomateriaalia sekä tekee hankkeisiin graafista sisältöä, joka on hänen kiinnostuksen kohde myös hänen vapaa-ajallaan.

Meri Lintuvuori (KT) työskentelee HEAssa tutkijatohtorina ja on mukana myös Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä (REAL). Hänen tutkimuksensa liittyvät pääosin oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, perusopetuksen koulutuspolitiikkaan sekä koulutukselliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. HEAssa hän on osallistunut mm. oppimisen ja koulunkäynnin tuen valtakunnallisiin selvityksiin KELPO-hankkeessa (2010-2011), VALAISE-hankkeessa (2012-2013), Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa (2018), Kielten oppimisen ja koulunkäynnin tuen hankkeessa (2019) ja tuen alueellisiin eroihin liittyvässä hankkeessa (2020). Meri osallistuu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttaman PISA-tutkimuksen tekemiseen oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta. Hän on osallistunut myös oppimaan oppimisen arviointeihin. Väitöskirjassaan (2019) hän tarkasteli oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmää ja siihen liittyvää virallista tilastointia. 

Meri tutkimusportaalissa

Pia Mikkola (VTM) työskentelee HEAssa viestinnän asiantuntijana. Hän suunnittelee, kehittää ja toteuttaa viestintää tiiviissä yhteistyössä HEAn tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Pia vastaa avoimen e-Erika-verkkolehden taitosta ja graafisesta ilmeestä. Pia innostuu erityisesti tieteellisen tiedon yleistajuistamisesta ja visualisoinnista tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Puhelinnumero: 050 5983 873

Jukka Määttänen on työskennellyt tutkimusavustajana HEAssa vuodesta 1997 vastuualueenaan tiedonkeruupalvelut (paperi- ja verkkolomakkeet). Jukka vastaa mielellään tiedonkeruuseen sekä lomakesuunnitteluun ja -toteutukseen liittyviin kysymyksiin.

Puhelinnumero: 045 352 8999

Laura Nyman työskentelee HEAssa tohtorikoulutettavana. Hänen tutkimuksensa keskittyy oppimisen ja koulunkäynnin tukea saavien oppilaiden motivaatioon vaikuttavien uskomusten, tehtävissä käytetyn ajan ja osaamisen yhteyksiin. Hän toimii myös graduntekijöille suunnatulla Metodiklinikan ohjaajana (kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät). Parhaillaan Laura työskentelee Tulevaisuuden taitojen tietokonepohjainen arviointi -hankkeessa, jossa hän tutkii, miten tietoa oppilaiden tehtäviin käyttämästä ajasta voidaan hyödyntää arviointivälineiden tutkimuspohjaisessa kehittämisessä. Lisäksi Laura on mukana Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä (REAL).

Laura tutkimusportaalissa

Sanna Oinas työskentelee tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa sekä Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä (REAL). Tutkimuksen pariin Sanna siirtyi työskenneltyään kymmenen vuotta luokanopettajana, sillä hän halusi pohtia ja selvittää opettajan antaman digitaalisen palautteen yhteyttä oppilaiden oppimiseen ja akateemiseen hyvinvointiin. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut siitä, miten oppimaan oppimista ja laaja-alaista osaamista voitaisiin havainnoida ja tukea oppimisanalytiikan keinoin.

Sanna tutkimusportaalissa

Irene Rämä (KT) työskentelee HEAssa tutkijatohtorina. Irenen ydinosaamista on erityispedagogiikan, erityisesti autismikirjon opetuksen, tutkiminen. HEAssa Irene on osallistunut hankkeisiin, jotka kohdistuvat oppimaan oppimisen seurantoihin, vaativan erityisen tuen siirtymiin, erityisen tuen käytänteisiin sekä opetussuunnitelmatutkimukseen. Tieteellisen raportoinnin lisäksi Irene kirjoittaa mielellään yleistajuisia tekstejä tutkimusaiheistaan ja on avoimen e-Erika-verkkolehden toimituskunnan aktiivinen jäsen. Suomen kieli ja sen tarkoituksenmukainen tieteellinen tuottaminen viehättää Ireneä erityisesti. Omien tutkimustulosten esitteleminen ja opetushenkilökunnan kouluttaminen kuuluvat myös Irenen toimenkuvaan.

Irene tutkimusportaalissa

Visajaani ”Visku” Salonen vastaa projektisuunnittelijana arviointikeskuksessa menetelmien kehittämisestä adaptiiviseen ja teknologisesti monimuotoiseksi. Hänen tehtävänään on testata ja kehittää ratkaisuja tehostamaan ja syventämään eri tutkijoiden analyysejä ja raportointia. Arviointikeskuksen hankkeiden lisäksi hän työskentelee osana kasvatustieteellisen tiedekunnan muita projekteja katsetutkimuksesta (Mathtrack) intensiiviseen kyselyaineistoon (Bridging the Gaps, PIRE: Crafting optimal learning in science environments) ja fysiologisiin mittauksiin (GAPS Physiological). Lisäksi hän työstää väitöskirjaa vertaistusmenetelmien hyödyntämisestä kansallisesti laajoissa aineistoissa.

Visajaani tutkimusportaalissa

Henri Satokangas työskentelee HEAssa tohtorikoulutettavana. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti käsitteiden esitystavat, kielitietoisuus sekä sosiaalisen järjestyksen kielellinen rakentuminen oppimateriaaleissa. Nämä ovat myös hänen tutkimuskohteitaan Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa. Väitöskirjassaan Henri tutkii, miten eri alojen käsitteitä esitellään ja tehdään ymmärrettäviksi oppi- ja tietokirjallisuudessa. Tietokirjat viihtyvät hänen käsissään myös vapaa-ajalla.

Henri tutkimusportaalissa

Marja Tamm työskentelee HEAssa projektipäällikkönä. Marja huolehtii arviointikeskuksessa yhteistyösopimuksista, talouden hallinnasta, rahoitushakemusten laatimisesta ja tarjouspyyntöjen käsittelystä. Lisäksi hän vastaa useiden hankkeiden suunnittelusta ja raportoinnista. Marja toimii myös Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROn projektipäällikkönä. Omassa tutkimuksessaan Marja tarkastelee arviointiosaamista ja arviointikäytänteitä.

Puhelinnumero: 050 3119 302

Marja tutkimusportaalissa

Helena Thuneberg (FT, KT) on erityispedagogiikan dosentti ja työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopistolla. Hän työskentelee tiedekeskuspedagogiikan tutkimusryhmässä. HEAssa hän on ollut mukana tekemässä oppimaan oppimisen analyyseja ja raportteja. Lisäksi Helena ohjaa graduja ja väitöskirjoja opetussuunnitelman ja koulun kehittämisestä (erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tuen näkökulmista). Helenan tutkimusintressit liittyvät motivaatioon, oppilaiden itsesäätelyyn ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä tiedekasvatukseen. Helenan erityisosaamista ovat kvantitatiiviset menetelmät (monimuuttajamenetelmät kuten rakenneyhtälömallinnus, monitasomallinnus, klusterianalyysi, itseorganisoituvat kartat) ja ohjelmistot (esimerkiksi AMOS ja MIWin).

Helena tutkimusportaalissa

Tutkimuskoordinaattori, FT

Mari-Pauliina Vainikainen työskentelee Tampereen yliopiston opetuksen ja oppimisen apulaisprofessorina sekä Tampereen yliopistossa, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa ja Jyväskylän yliopistossa toimivan Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmän (Research Group for Education, Assessment and Learning REAL) johtajana. Hänen taustansa on kasvatuspsykologiassa ja erityispedagogiikassa, ja hän on työskennellyt laajojen kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten arviointitutkimusten parissa Koulutuksen arviointikeskuksessa 2000-luvun alusta lähtien. Mari-Pauliinan tutkimus keskittyy oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen kehittymiseen peruskoulussa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.

Mari-Pauliina tutkimusportaalissa

Teemme tiivistä yhteistyötä seuraavien kasvatustieteellisen tiedekunnan henkilöiden ja heidän tutkimusryhmiensä kanssa:

Maria Ahlholm, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, Humanities and Social Sciences Education -tutkimusyhteisö

Markku Hannula, professori, kasvatustieteiden osasto, Maker@STEAM-tutkimusyhteisö

Markku Jahnukainen, professori, kasvatustieteiden osasto, Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisö

Arto Kallioniemi, professori, kasvatustieteiden osasto, Humanities and Social Sciences Education -tutkimusyhteisö 

Hannu Salmi, professori, tutkimusjohtaja, kasvatustieteiden osasto, Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus

Kristiina Kumpulainen, professori, kasvatustieteiden osasto, Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisö

Jari Lavonen, professori, kasvatustieteiden osasto, Maker@STEAM-tutkimusyhteisö

Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori, kasvatustieteiden osasto, Research Group for Educational Psychology

Katariina Salmela-Aro, professori, kasvatustieteiden osasto, Growing Mind Research Hub, MindHub-tutkimusryhmä

Patrik Scheinin, professori, kasvatustieteiden osasto

Liisa Tainio, professori, kasvatustieteiden osasto, Humanities and Social Sciences Education -tutkimusyhteisö