Koulutus

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA osallistuu aktiivisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan opetukseen sekä opettajien ja koulutussektorin asiantuntijoiden täydennyskoulutukseen. Lisäksi ohjaamme opinnäytetöitä ja tarjoamme tutkimusaineistojamme gradua tai väitöskirjaa tekevien käyttöön.
Täydennyskoulutusta tutkimustietoon perustuen
Kehitä arviointiosaamistasi

KAARO-verkosto järjestää opettajien perus- ja täydennyskoulutuksena 25 opintopisteen kurssivalikoiman arvioinnista ja arviointiosaamisen kehittämisestä.

Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke. Verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä.

Tue yhdenvertaisuutta

KUPERA-hankkeessa tuotetut, kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen oppimiseen ja opetukseen keskittyvät kurssiti nostavat esille aiheeseen liittyviä keskeisiä haasteita ja ratkaisuita sekä tarjoavat tukea opettajien ja oppilaiden osaamisen kehittymiselle näissä teemoissa. Kurssit pohjautuu aiempaan tutkimustietoon ja tarjoavat konkreettisia malleja oppimisen ja opetuksen sekä koulussa tapahtuvan ohjauksen ja vuorovaikutuksen kehittämiselle kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden näkökulmista. Koulutukset huomioivat myös oppimisen eriyttämisen ja arvioinnin yhdenvertaisuuden näkökulmat.

Täydennä johtajuusosaamista

Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO järjestää kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia.

Rää­tä­löi­dyt kou­lu­tus­päi­vät, luen­not ja työ­pa­jat

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa työskentelee useita eri teemojen asiantuntijoita. Voimme räätälöidä vuorovaikutteisen luennon, työpajan, koulutuspäivän tai kokonainen kurssin juuri teidän tarpeisiinne. Koulutamme mielellämme raporttiemme ja arviointiemme tiedon käyttämiseen ja kehittämisehdotusten täytäntöönpanoon liittyen.

Aikaisempia teemojamme: Oppimaan oppiminen, ajattelutaidot, arviointiosaaminen, erityisen tuen koulutukset, johtaminen ja monet muut teemat. Arvioimme, tutkimme ja koulutamme samoista teemoista, joten uudet arviointi- ja tutkimushankkeet kumuloituvat aina myös uusiin koulutusmahdollisuuksiin.

Yhteyshenkilö
Opetusta kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Opetamme aktiivisesti Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa. Tuotamme laadukasta menetelmäopetusta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, tutkimuksen ja suomalaisen koulutuksen arvioinnin tukemiseksi.

Opinnäytteet

Ohjaamme vuosittain opinnäytetöitä ja tarjoamme tutkimusaineistojamme gradua tai väitöskirjaa tekevien opiskelijoiden käyttöön.

Opiskelet sitten millä tahansa kasvatustieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opintosuunnista, olet tervetullut hakeutumaan graduntekijäksi arviointikeskukseen. Gradu on mahdollista tehdä meille artikkeli- tai perinteisenä monografiagraduna. 

Väitöskirjoja ohjaamme osana koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin (SEDUCE) ja kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation (CLIC) tohtorikoulutusohjelmia. Väitöskirjan voi tehdä artikkeliväitöskirjana tai monografina, mutta suosittelemme artikkeliväitöskirjaa, sillä tällöin pääset kirjoittamaan artikkeleita yhdessä muiden tutkijoiden kanssa ja oppimaan siten tutkimuksesta ja tutkimusyhteisöstä enemmän.

Meille on tärkeää, että opinnäytteiden tekijät kokevat olevansa osa yhteisöämme. Mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytteesi meillä tai hyödyntämään aineistojamme, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kou­lu­tuk­sen ar­vioin­ti­kes­kuk­ses­sa teh­dyt väi­tös­kir­jat

Ai­neis­tois­tam­me teh­dyt pro gra­dut

Metodiklinikka

Metodiklinikan ohjaajat avustavat kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita tutkimusmenetelmiin liittyvissä kysymyksissä osoitteessa metodiklinikka@helsinki.fi

Metodiklinikka avustaa opiskelijoita tulosten tulkintaan ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Klinikan ohjaajilta saat apua sekä laadullisiin että määrällisiin menetelmiin liittyvissä aiheissa.Kerro viestissäsi mahdollisimman tarkasti, mihin tarvitset apua. Kerro viestissäsi myös nimesi, opinnäytteesi ohjaajan nimi, tutkimusaiheesi ja -kysymyksesi sekä lyhyt kuvaus aineistostasi ja käyttämästäsi tutkimusmenetelmästä.

Metodiklinikan tarkoitus on tukea gradunsa kanssa painiskelevaa opiskelijaa menetelmien käyttämiseen liittyvissä seikoissa sekä aineiston analysoinnissa. Huomioithan kuitenkin, että gradutyön ohjaus kokonaisuudessaan (kuten tutkimuskysymysten ja asetelman miettiminen) on graduohjaajasi vastuulla.