Tieteiden yönä luvassa Uuden tiedon klubin erikoisilta – seuraa verkossa

Tieteiden yö tuo Uuden tiedon klubin erikoisillan Tiedekulmaan 20.1. klo 17. Klu­bil­la Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat nouse­vat Tie­de­kul­man la­val­le ker­to­maan tuo­reim­mas­ta tut­ki­muk­ses­taan. Luvassa on kansanparannusta, hiukkasfysiikkaa, kommuunielämää sekä Vuoden politiikkanörtti -visa.

Voit seu­ra­ta Uuden tiedon klubin esi­tyk­siä li­ve­strii­min vä­li­tyk­sel­lä tai kat­soa ne jäl­keen­päin Tie­de­kul­man You­Tu­be-ka­na­val­ta.

Uuden tiedon klubin esiintyjät 20.1.:

Si­ria Ko­ho­nen: Kog­ni­tio­tie­teel­li­nen nä­kö­kul­ma 1800-lu­vun kan­san­pa­ran­nuk­seen

“Tutkin historiallista suomalais-karjalaista kansanparannusta kognitiotieteellisestä näkökulmasta. Selvitän, minkälaiset ihmismielen ominaisuudet –  kuten ihmisen muistin ominaisuudet tai plasebovaikutus – ovat vaikuttaneet perinteisiin tautikäsityksiin ja parantamiskeinoihin ja miten ne näyttäytyvät parantamista kuvaavissa kertomuksissa ja muisteluissa. Poikkitieteellisessä tutkimuksessani yhdistän kognitiotieteellisen teoreettisen näkökulman arkistoidun folklore- eli kansanperinneaineiston laadulliseen analyysiin. Tutkimuksessani arvioin esimerkiksi, kuinka helposti omaksuttavia ja houkuttelevia tietyt ajattelutavat olivat ja millaiset kansanparannuksen keinot nostattivat plasebovaikutusta ja parantumisen mahdollisuutta enemmän kuin toiset.”

Siria Kohonen (@SiriaKohonen) on teologian maisteri ja folkloristiikan väitöskirjatutkija humanistisessa tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa tuo esiin uusia piirteitä historiallisesta parannusperinteestä. Innostavaa on tutkimuksen haasteellisuus: historiallinen aineisto ei taivu helposti kognitiivisen tutkimuksen sovellettavaksi.

Anna Hei­no­nen: Kom­muu­nien lä­heis­suh­teet haas­ta­vat pa­ri­suh­teen ym­pä­ril­le ra­ken­tu­van elä­män mal­lia

“Tutkin suomalaisissa kommuuneissa ja kimppakämpissä elettyjä suhteita. Tarkastelen haastattelujen ja etnografisen kenttätyön avulla, miten sukupuolittuneet ja seksuaaliset käytännöt, roolit ja sitoumukset muovautuvat kodeissa, jotka eivät rakennu parisuhteen vaan ystävyyden ja kämppissuhteiden varaan. Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, miten kodin materiaalinen muoto – seinät, pohjapiirustus, kalustus ja kulkureitit – vaikuttavat kodissa luotuihin suhteisiin. Läheissuhteiden tutkimuksessa ystävyys ja muut moninaiset suhteet ovat jääneet paitsioon perhe- ja parisuhteiden rinnalla. Kommuuni tarjoaa innostavan, konkreettisen paikan, jonka kautta lähestyä ja purkaa parisuhdenormia.”

Anna Heinonen (@aheinonenova) on sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija humanistisessa tiedekunnassa. Tutkimuksensa avulla hän pyrkii edistämään mahdollisuuksia elää mielekästä elämää moninaisissa ihmissuhdemuodoissa ja luomaan kulttuuria, jossa erilaisia suhdemuotoja tuetaan ja vaalitaan.

Timo Kärk­käi­nen: Vii­des voi­ma

“Nykytietämyksen mukaan kaikki luonnonilmiöt voidaan selittää neljän perusvuorovaikutuksen tai voiman avulla: painovoima, sähkömagnetismi, heikko ydinvoima ja vahva ydinvoima. Viime aikoina kokeellisessa hiukkasfysiikassa on ilmestynyt yhä useampia tutkimustuloksia, joita ei voida tyydyttävästi selittää nykyisellä hiukkasfysiikan standardimallilla. Yksi mahdollinen ratkaisu on viides voima – hyvin heikko voima, jonka vaikutuksia havaitsemme vasta nyt, kun mittalaitteemme ovat kehittyneet tarpeeksi herkiksi. Tutkimukseni käsittelee ‘super-heikoksi voimaksi’ nimettyä teoriaa, jossa viides voima toimii eri tavalla kuin mitä on aiemmin ehdotettu ja antaa eri ennusteita lähitulevaisuuden kokeita varten.”

Timo Kärkkäinen on teoreettisen fysiikan tutkijatohtori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut hiukkasfysiikasta, koska se selittää kaikkein perustavanlaatuisimmalla tavalla sitä, mistä me koostumme sekä aineen pienimpien rakennuspalikoiden toimintaa.

Tieteiden yön aikataulu 20.1.2022 Tiedekulmassa

klo 17.00 - 18.00 Uuden tiedon klubi (seuraa livestriimiä tästä linkistä)

klo 18.30 - 20.00 Vuoden politiikkanörtti 2022 -visa (osallistu visaan Zoomin kautta)

Illan päätteeksi pääset testaamaan nippelitietosi Politiikasta-verkkolehden järjestämässä Vuoden politiikkanörtti 2022 -visassa. Visaan osallistutaan Zoom-sovelluksella. Lisätietoja ja Zoom-linkki visan Facebook-tapahtumassa.

 

 

Uuden tiedon klubi

Uu­den tie­don klu­bi pi­tää si­nut ajan her­mol­la tie­teen maa­il­mas­ta. Klu­bil­la Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat nouse­vat Tie­de­kul­man la­val­le ker­to­maan tuo­reim­mas­ta tut­ki­muk­ses­taan.

Voit seurata esityksiä livestriimin välityksellä tai katsoa tallenteita jälkikäteen YouTubesta.