Monipuolisesti kokenut nelikko johtaa oikeustieteellistä tiedekuntaa

Oikeustieteellisen tiedekunnan uusi dekanaatti on aloittanut työnsä vuodenvaihteessa Johanna Niemen johdolla.
Dekaani, professori Johanna Niemi

Uusi dekaani Johanna Niemi kantaa kokonaisvastuun tiedekunnan toiminnasta. Tämän lisäksi hän vastaa taloudesta, tasa-arvoasioista, kansainvälisistä asioista ja kaksikielisyydestä.

Niemi on erikoistunut prosessioikeuteen. Rikosprosessien lisäksi myös ihmisoikeudet ja naisten oikeudet ovat olleet hänen tutkimuskohteinaan etenkin toimiessaan Minna Canth -akatemiaprofessorina viiden vuoden ajan.

Niemi on suorittanut kaikki akateemiset tutkintonsa ja ollut töissä kaikilla akateemisen urapolun asteilla Helsingin yliopistossa. Kotiyliopiston ulkopuolella hän on avartanut näkemyksiään olemalla töissä Uumajan ja Lundin yliopistossa, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa ja viimeksi Turun yliopistossa. Pitkä ja monipuolinen ura antaa vahvan selkänojan dekaanin työhön.

– Innostun siitä, että dekaanin tehtävässä voin ammentaa monipuolisesta yliopistokokemuksestani.  Ajattelen, että tehtäväni on tukea henkilökuntaa opetus- ja tutkimustyössä. Lisäksi olen ratkaisukeskeinen ihminen, haluan tukea kollegoita löytämään ratkaisuja erilaisiin kehittämistarpeisiin.

Niemi kokee, että asiat ovat hyvällä mallilla tiedekunnassa: tutkimustyössä merkittäviä julkaisuja ja tutkimustuloksia on tullut paljon, rahoituksen hakemisessa on menestytty ja myös hallintoa sekä johtamisjärjestelmää on kehitetty. Opetuksenkin puolella asiat ovat hyvin, ja opetuksen kehittäminen saa Niemen yhä innostumaan.

– Oikeusalan koulutuksen arvioinnissa viime vuonna todettiin, että laaja-alaisen juristin yleistutkinnon säilyttäminen on tärkeää ja että siinä on onnistuttu. Sen sijaan työelämässä tärkeitä yhteistyö-, ryhmätyö- ja johtamistaitoja voitaisiin vahvistaa. En näe näitä vastakohtina, vaan hyvä opetus vahvistaa sekä asiaosaamista että työelämätaitoja.

Varadekaani, professori Jaakko Husa

Oikeuden ja globalisaation professori Jaakko Husa vastaa dekanaatissa tutkijakoulutuksesta ja tutkimusasioista.

Tutkijana Husa on erityisen kiinnostunut oikeuskulttuureista, oikeuskielestä, oikeushistoriasta ja oikeusvaltiollisuuteen liittyvästä tematiikasta. Husalla on hyvin monipuolinen tausta, ja hän on ollut nimitettynä oikeustieteen eri alojen professuureihin Vaasan, Itä-Suomen ja Lapin yliopistoissa. Uusi tehtävä tuo hänelle entistäkin laajemman näköalan yliopistomaailmasta.

– Halusin saada paremman kuvan siitä, mitä Helsingin yliopistossa tutkitaan ja tutkimusvaradekaanin tehtävä antaa erinomaisen näköalan. Ajattelin myös, että kokemuksestani voisi olla hyötyä tiedekunnalle. Toivon oppivani jotain uutta, vaikken olekaan kokoustamiseen erityisesti tykästynyt.

Tehtävässään Husa haluaa toimia sillanrakentajana oikeustieteen eri suuntauksien välillä.

– Oikeustieteissä on ehkä turhan selvä jako perinteisen lainopillisen ja uudemman kansainvälisesti orientoituneen tutkimustavan välillä. Haluaisin kaventaa tuota jakoa siten, että uudemmat suuntaukset ja vankka perinne tukisivat toisiaan vastakkainasettelun sijaan.

Varadekaani, professori Juha Raitio

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio vastaa yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja viestinnästä (YVV). Raitio tutkii laaja-alaisesti Euroopan unionin oikeutta ja johtaa parhaillaan tutkimushanketta, joka koskee oikeusvaltiollisuuden kehitystä Suomessa ja Euroopan unionissa.

Raitiolla on YVV-tehtäviin liittyvää aikaisempaa työkokemusta, ja hän on esimerkiksi Eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtajan ominaisuudessa ollut mukana järjestämässä rahoitusta Helsingin yliopistossa vuonna 2027 järjestettävään eurooppaoikeuden yhdistysten kattojärjestö FIDE:n kongressiin.

– Alumnitoiminta ja dekaanin avustaminen lahjoitusten hankinnassa on keskeistä tehtävässäni. Alumnitoiminnan piiriin kuuluu esimerkiksi erilaisten alumnitapahtumien järjestäminen. Vastaan myös tiedekunnan tiedottamisesta yhdessä dekaanin kanssa.

Raitio on myös aiemmin ollut jäsenenä YVV-toimikunnassa ja koki siksi luontevaksi hakea tehtävään. Hänellä on pari selkeää ajatusta siitä, miten tiedekunnan yhteiskunnallista vuorovaikutusta voisi kehittää.

– Alumnitoiminnassa haluan edistää tiedekunnan suhteita isoihin asianajotoimistoihin. Selvitän, millaisia yhteisiä käytännön kursseja ja muuta yhteistyötä voisimme kehittää. Lisäksi haluan kehittää orastavaa lukioyhteistyötä. Viestinnän osalta haluan jatkaa tehokasta some-tiedottamistamme.

Varadekaani, vanhempi yliopistonlehtori Jaana Norio

Kauppaoikeuden vanhempi yliopistonlehtori Jaana Norio vastaa opetusasioista. Norio opettaa kuluttajaoikeutta ja on tutkimustyössään keskittynyt vakuutusoikeuteen. Norio johti oikeusnotaarin koulutusohjelmaa 1.3.2020–31.12.2021, joten varadekaanin tehtävä on luontevaa jatkoa tälle.

– Koulutusohjelman johtajana sain perehtyä monipuolisesti opetuksen arkeen ja sen haasteisiin sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Sain myös perehtyä koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen rakenteisiin ja käytännön toteuttamiseen.

Norion mukaan opetuksessa ei Iso pyörä -uudistuksen jälkeen ole tarvetta suurille uudistuksille, vaan pieni hienosäätö ja jatkuva laadun varmistaminen ovat juuri nyt olennaisinta. Ehkä tärkeimmäksi kysymykseksi opetuksen puolella nousee digitalisoituva koulutus.

– Korona-aika on tuonut digitaalisuuden vahvasti esiin opetuksessa. Sen jälkeen, kun on päästy palaamaan Porthaniaan, on pohdittava, millä tavoin lähiopetus ja digitaaliset opetusmahdollisuudet yhdistetään laadukkaaksi ja pedagogisesti mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Norio käsittelee samoja kysymyksiä myös yliopistotasolla jäsenenä opetuksen digitalisaation ohjausryhmässä.

Jatkuvan oppimisen kehittäminen sekä kestävyys-teeman integroiminen kaikkiin tutkintoihin tulevat myös olemaan erityisen tärkeitä kysymyksiä.