9 miljoonaa euroa Helsingin yliopiston tutkimukselle Strategisen tutkimuksen neuvostolta

Uusissa ohjelmissa tutkitaan lapsia ja nuoria yhteiskunnan jäseninä sekä turvallisuutta ja luottamusta algoritmien aikakaudella.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt yhteensä 28 miljoonan euron rahoituksen kahteen uuteen ohjelmaan. Tutkimuksen aiheena ovat Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät sekä Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella.

Rahoitusta sai yhteensä yhdeksän hankekokonaisuutta, joista neljää johdetaan Helsingin yliopistosta. Kaikissa konsortioissa on mukana Helsingin yliopiston tutkijoita, ja yhteensä Helsingin yliopiston tutkijat saivat rahoitusta yli yhdeksän miljoonaa euroa.

Ratkaisuja turvalliseen kasvuun ja kehitykseen

YOUNG-ohjelman tutkimus liittyy lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä. Siinä etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Ohjelmaan valituista IMAGINE-konsortio tutkii mielen hyvinvoinnin kohentamista keinona lisätä nuorten osallisuutta. Tutkimuksen tavoite on edistää sitä, että kouluissa, perusterveydenhuollossa ja vankeinhoidossa parannetaan vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuutta. Lisäksi hankkeessa panostetaan nuorten tavoittamiseen ja hoidon parissa pysymiseen. Investointi nuorten mielenterveyteen on keskeistä nyt, kun mielenterveyspalveluiden kuormittuneisuus on lisääntynyt jo pitkään ja pandemia on ennestään lisännyt hoidon kysyntää. Konsortiota johtaa Helsingin yliopiston professori Jari Lahti, jonka omalle tutkimukselleen saama rahoitus oli 1 240 801 euroa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulua tutkivaa SCHOOLWELL-konsortiota johtaa professori Kirsi Pyhältö. Hän sai 719 515 euron rahoituksen.

Katso kaikki ohjelmassa rahoitetut hankekokonaisuudet.

Turvallisuusuhkien tunnistamista ja vahvempaa selviytymiskykyä

SHIELD-ohjelmassa keskitytään turvallisuuteen ja luottamukseen informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa. Tavoitteena on erityyppisten turvallisuusuhkien tunnistaminen ja torjuminen sekä kriisinhallinnan ja selviytymiskyvyn vahvistaminen.

Professori Mervi Pantti johtaa DECA-kokonaisuutta, jossa tutkimuksen aiheena on demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella. Pantin omalle tutkimukselleen saama rahoitus on 966 569 euroa.

REPAIR-kokonaisuudessa tutkitaan algoritmisten systeemien murtumia ja uusia alkuja. Konsortiota johtaa professori Minna Ruckenstein, jonka rahoitus on 965 478 euroa.

Katso kaikki rahoitusta saaneet hankekokonaisuudet.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa pitkäjänteistä tutkimusta, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin. Rahoitettava tutkimus on monitieteistä, ja tärkeänä osana ohjelmissa on tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välinen yhteistyö. Valtioneuvosto määrittää tutkimuksen tarpeen.

Käynnissä on ennen nyt rahoitusta saaneiden kahden ohjelman lisäksi 11 muuta ohjelmaa.