Helsingin yliopisto ja Metsä Group luomaan yhdessä ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle

Helsingin yliopisto ja Metsä Group ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa syvennetään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja ratkotaan globaaleja kestävyyshaasteita.

Monitieteinen kumppanuussopimus julkistettiin Tiedekulmassa Science and Business Camp –tilaisuudessa, jossa eri toimialojen asiantuntijat yrityksistä ja yliopiston tutkijat pohtivat, miten voimme edistää kestävyysmurrosta yhdessä.

– Haluamme yhdessä Metsä Groupin kanssa luoda uutta tietoa, vahvistaa osaamista ja kouluttaa tulevaisuuden osaajia, jotka tukevat yhteiskuntamme mahdollisuuksia ratkaista kestävyyshaasteita, kuvailee Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom kumppanuutta.

Sopimuksen solmiminen on osa yliopiston uutta strategiaa, jossa todetaan, että yliopisto haluaa olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä ja edistää yritysyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa.

– Pitkäjänteiset yrityskumppanuudet ovat tässä hyvä väline, rehtori Lindblom jatkaa.

Sopimuksella pyritään varmistamaan tulevaisuuden osaajien työllistymistä, urakehitysmahdollisuuksia sekä kehittämään heidän osaamistaan. Tavoitteena on myös ratkaista teknologisia ja kestävän kehityksen asettamia haasteita. Sopimus edistää kestävää metsätaloutta tuottamalla uutta tutkimustietoa ja soveltamalla sitä käytäntöön.

Kumppanuudella pyritään siihen, että yksittäisten hajanaisten projektien sijaan katsotaan yhdessä tulevaisuutta ja asetetaan yhteistyölle pidemmän aikavälin tavoitteita.

– Haluamme kehittää yhdessä ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle. Jatkuvan oppimisen hengessä vahvistamme osaamistamme ja kyvykkyyksiämme sekä kytkemme opiskelijoita aiempaa paremmin osaksi yhteistyötämme, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kommentoi.

Tutkimusta, koulutusta, jatkuvaa oppimista – yhdessä

Sopimus rakentuu tutkimusyhteistyön, opetus- ja koulutusyhteistyön sekä jatkuvan oppimisen ympärille. Tutkimuksen teemoina ovat erityisesti kestävän metsätalouden menetelmät ja teknologia, metsävarojen hallinta, puunkorjuu, kuitupohjaiset materiaalit (kuten elintarvikepakkaukset), ioniset nesteet ja kiertotalouden kemia.

– Tämä yhteistyösopimus on luonnollinen jatko vahvalle tutkimusyhteistyölle liittyen modernin kemian hyödyntämiseen biomassan jalostuksessa. Ionisten liuottimien käyttö selluloosan liuotukseen, ja jatkojalostus vaikkapa tekstiilikuiduiksi on tästä hyvä esimerkki, sanoo orgaanisen kemian professori Ilkka Kilpeläinen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitokselta.

Yhteistyö painottuu vahvasti opiskelijoihin. Tavoitteena on rakentaa yhteistyön piirissä oleville opiskelijoille selkeä polku kandivaiheen opinnoista työelämään. Urapolkuun kuuluvat opintojen aikaiset projektityöt, harjoittelut, kesätyöt, pro gradu -työ ja mahdollinen työllistyminen Metsä Groupiin. Yhteistyöllä halutaan myös madaltaa kynnystä työllistää erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita. Opiskelijat pääsevät tutustumaan Metsä Groupiin yritysvierailuilla ja kursseille tulee myös vierailevia luennoitsijoita.

– Ruokahävikin vähentäminen, uudenlaiset pakkausmateriaalit ja vastuullisten elintarvikepakkausten kehittäminen ovat moniulotteisia haasteita, joiden ratkaisemisessa tarvitaan pidempiaikaista yhteistyötä. Niin tutkijalle kuin opiskelijallekin on erittäin palkitsevaa olla mukana kehittämässä ratkaisuja, jotka voi jonain päivänä nähdä osana omaa arkea, toteaa Hanna Koivula, yliopistonlehtori maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta.

Metsä Groupille yhteistyö tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia henkilöstönsä täydennyskoulutukseen ja työssäoppimiseen.

Lisätietoja

  • Kirsti Lehmusto, kumppanuusjohtaja, Helsingin yliopisto, kirsti.lehmusto@helsinki.fi, puh. 029 412 3225
  • Anne Toppinen, johtaja, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS, anne.toppinen@helsinki.fi, puh. 029 415 7966
  • Pertti Hietaniemi, henkilöstöjohtaja, Metsä Group, puh. 010 463 3772