Kaupungistumiselta puuttuu visio

Ilppo Soininvaara tutki poliittisen maantieteen väitöstyössään kaupungistumisen politiikka Suomessa. Kaupungistumisen politiikassa kamppaillaan siitä, minkälaisiksi tulevaisuuden alue- ja kaupunkirakenteet kehittyvät.

Kaupungistumista pidetään yleensä itsestäänselvyytenä, yhteiskuntaan ulkoapäin vaikuttavana globaalina trendinä. Sen ajatellaan olevan paitsi väistämätön kehityskulku, myös positiivinen mahdollisuus niin talouden kuin esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulmasta. Soininvaara tarkastelee tätä kehitystä laaja-alaisena prosessina, jossa valtion aluerakenne jäsentyy kauttaaltaan uudella tavalla.

– Kaupungistuminen on Suomessa selvä strateginen päämäärä, ja kaupungistumiseen liitetään monia hyviä tai välttämättömiä piirteitä maan tulevaisuuden kannalta. Tästä huolimatta kaupungistumisen politiikasta puuttuvat konkreettiset jaetut visiot siitä, miten tietotalousperustaista kaupungistumista tulisi käytännössä toteuttaa. Tällä epäselvyydellä on vaikutuksia niin suurten kaupunkiseutujen rakentumiseen, maakuntakeskusten asemaan, kuin rakennemuutosalueiden tulevaisuuteen, Ilppo Soininvaara sanoo.

Väitöskirjan empiirisenä tutkimuskohteena on Suomi, ja kaupungistumisen politiikka liitetään osaksi pidempää aluerakenteen kehitystä hajautuneemmasta keskittyneempään. Kaupungistumisen politiikkaa tarkastellaan kolmen tutkimusartikkelin kautta.

Ensimmäinen tutkimusartikkeli analysoi poliittisen eliitin kaupungistumiseen liittyvää merkityksenantoa ja esittää, että kaupungistumisen politiikkaa rakenteistavat ajatukset globaaleista välttämättömyyksistä sekä niiden kansallisista tai paikallisista tulkinnoista.

Toinen tutkimusartikkeli asettaa nykyisen kaupungistumisen politiikan historialliseen kontekstiin ja analysoi alueellisten hierarkioiden muodostumista sekä näiden hierarkioiden merkitystä osana politiikkaa.

Kolmannessa tutkimusartikkelissa tarkastellaan tarkemmin valtion ja aluekehittämisen institutionaalisia muutoksia ja etenkin niin kutsuttua kumppanuuspolitiikkaa, ja osoitetaan, kuinka kansallisten kaupungistumisen visioiden puuttuminen johtaa kokeelliseen politiikkaan.

Tutkimusartikkelien kautta tämä väitöskirja tarjoaa yhden katsantokannan kaupungistumisen politiikan sekä siihen liittyvien alueellisten muutosten tarkasteluun. Väitöskirjassa osoitetaan, kuinka keskustelut kaupunkien kilpailukykyroolista, kasvun kysymyksistä, sekä kaupungistumisesta globaalina voimana ovat monin tavoin sulkeutuneita.

Kaupungistumiskeskustelua käydään ennemmin kansallisen sopeutumisen ja rakennemuutoksen näkökulmasta. Suomalaisessa politiikassa vallitsee siis jaettu näkemys kaupungistumisen yleisestä luonteesta, sen väistämättömyydestä ja tarpeellisuudesta. Samalla voidaan havaita selkeitä ristiriitoja liittyen käsityksiin siitä, kuinka kaupungistumista tulisi käytännössä toteuttaa.

Konsulttina työskentelevä Ilppo Soininvaara on avannut väitöskirjansa teemoja blogikirjoituksissaan:

FM Ilppo Soininvaara väittelee 25.5.2022 kello 12  Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The politics of urbanization - From a global imperative to national struggles". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A, Athena sali 107.

Vastaväittäjänä toimii professori Raine Mäntysalo Aalto yliopistosta, ja kustoksena professori Sami Moisio.

Väitöskirja on julkaistu myös verkkojulkaisunaja luettavissa Heldassa.

Väittelijän yhteystiedot:

Ilppo Soininvaara, ilppo.soininvaara@helsinki.fi, 0504110980