Helsingin yliopiston uudet dekaanit valittu — työtä maailman parhaaksi

Helsingin yliopiston tiedekuntaneuvostot ovat valinneet dekaanit alkavalle nelivuotiskaudelle ja he aloittavat tehtävässään 1. tammikuuta 2022. Suurin osa valituista dekaaneista valittiin jatkamaan toiselle kaudelle, mutta kolme henkilöä valittiin uutena.

Dekaanien toimikauden alku tarkoittaa myös yliopiston tuoreen strategian jalkauttamistyötä sekä yliopiston johtamista uudella kokoonpanolla. Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä pitää dekaanien roolia yliopiston strategian toteuttamisessa keskeisenä.

– Dekaanivalintojen myötä yliopistollamme on vahva tiimi, jolla rakentaa uudistuvaa toimintaamme arvojemme ja strategisten valintojemme mukaisesti. Tehtävässä korostuvat ihmisten johtaminen, yhteisöllisyyden luominen sekä tulevaisuuden johtaminen, kertoo Niemelä.

Helsingin yliopistossa johtamisella luodaan edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle, opetukselle ja opiskelulle sekä näiden vaikuttavuudelle eli yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Niemelä on seurannut johtamiskulttuurin kehittymistä pitkään aitiopaikalta.

– Se, että saamme yliopistoon johtajia, jotka ymmärtävät moninaistuvan työntekemisen tarpeet ja haasteet, on merkittävää koko yliopistoyhteisön työhyvinvoinnille, joka on näin korona-aikana noussut yhä voimakkaammin keskiöön.

Alkavan kauden työn sisällöt nousevat yliopiston strategiasta. Helsingin yliopiston tavoitteena on olla maailman parhaimmistoa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti perustuen syvälliseen tieteenalaosaamiseen, tieteidenväliseen tutkimukseen ja korkeatasoiseen opetukseen.

Keskeistä dekaanien työssä tuleekin olemaan näiden tavoitteiden yhteensovittaminen tiedekuntien tieteenalakohtaiseen tekemiseen.

Vuorovaikutus ja ennakointi tärkeitä johtamisessa

Helsingin yliopiston henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi kertoo dekaanien valintaprosessin sujuneen erittäin hyvin myös näin etäaikana. Tiedekuntaneuvostot, valmisteluryhmät ja koko yhteisö ovat olleet sitoutuneita rekrytointiprosessiin esimerkiksi kuulemistilaisuuksissa.

Tiedekuntien ydintoiminnan opetuksen ja tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamisen lisäksi rekrytoinnissa kiinnitettiin huomiota yliopiston yleisiin johtamisen osaamisalueisiin kuten tavoitteiden johtamiseen, itsensä johtamiseen sekä yhteistyön johtamiseen.

Tuomen mukaan vuorovaikutteisuus ja kollegiaalisuus ovat vahvassa yhteydessä kykyyn johtaa tulevaisuutta.

– Keskeistä on kyky tunnistaa ja ennakoida kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja hyödyntää tätä tietoa strategisessa johtamisessa. Tätä tarkastelua on tärkeä tehdä yhdessä yhteisön ja sidosryhmien kanssa ja varmistaa, että tiedekunnan ja koko yliopiston johtaminen linkittyvät yhteen, Tuomi toteaa.

Myös akateemisen johdon perehdyttämiseen panostetaan alusta alkaen.

– Tehtävän vastuullisuuden vuoksi haluamme yliopistona kiinnittää erityistä huomiota jatkuvaan johtajuuden kehittämiseen sekä perehdyttämisprosesseihin, Tuomi kertoo.

Dekaaneilla on merkittävä rooli yliopiston akateemisessa johdossa. Oman tiedekuntansa johtamisen lisäksi dekaanit ovat osa yliopiston johtoa ja osallistuvat siten koko yliopiston kehittämiseen.

Dekaanit myös muun muassa johtavat tiedekuntien strategista suunnittelua ja toimintaa sekä vastaavat toiminnan tuloksellisuudesta. Heidän vastuullaan on myös tiedekuntien talous ja resurssit.

Ensi töikseen dekaanit nimittävät varadekaanit sekä osastonjohtajat. Uusien dekaanien toimikausi on 1.1.2022─31.12.2025.

Tiedekuntaneuvostot ovat nimittäneet dekaanit seuraavasti:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Jaakko Kangasjärvi (jatkava)

FT Jaakko Kangasjärvi on toiminut bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuodesta 2018 lähtien. Kangasjärvi on kasvibiologian professori (v. 2003 -).

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Olli Peltoniemi (uusi)

ELT Olli Peltoniemi on toiminut eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimusasioista vastaavana varadekaanina sekä kotieläinten lisääntymistieteen professorina vuodesta 2010.

Farmasian tiedekunta

Jouni Hirvonen (jatkava)

FaT Jouni Hirvonen on toiminut farmasian tiedekunnan dekaanina vuodesta 2010 lähtien. Hirvonen on farmasian teknologian professori v.1998 -.

Humanistinen tiedekunta

Pirjo Hiidenmaa (jatkava)

FT Pirjo Hiidenmaa on tietokirjallisuuden professori ja on toiminut humanistisen tiedekunnan dekaanina vuodesta 2018 alkaen.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Johanna Mäkelä (jatkava)

VTT Johanna Mäkelä on työskennellyt ruokakulttuurin professorina kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 2012 alkaen ja toiminut kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanina 1.1.2018 alkaen.

Lääketieteellinen tiedekunta

Anne Remes (uusi)

LT Anne Remes on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani. Remes on toiminut neurologian professorina Itä-Suomen yliopistossa 2012–2016 ja Oulun yliopistossa vuodesta 2017.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Ritva Toivonen (jatkava)

MMT, dosentti Ritva Toivonen on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani vuodesta 2018.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kai Nordlund (jatkava)

FT Kai Nordlund on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina vuodesta 2018 sekä laskennallisen materiaalifysiikan professorina vuodesta 2003.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Johanna Niemi (uusi)

OTT Johanna Niemi on Turun yliopiston prosessioikeuden professori (v. 2014 -). Niemi on toiminut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaavana varadekaanina vuosina 2010 -2013.

Teologinen tiedekunta

Antti Räsänen (jatkava)

TT Antti Räsänen on uskontopedagogiikan professori ja toiminut teologisen tiedekunnan dekaanina 1.1.2018 alkaen.

Lue myös aikaisempi uutinen

Yliopisto hakee kymmentä uutta dekaania

Dekaanien rekrytointiprosessi

Haku alkoi 14.3.2021

Haku päättyi 11.4.2021

Arviointijakso haun päättymisen jälkeen sisälsi hakijoiden haastattelut, tiedekunnissa järjestettävät julkiset kuulemiset sekä johtajuusarvioinnit

Tiedekuntaneuvostot valitsivat dekaanit kesän ja syksyn 2021 aikana

Uudet dekaanit aloittavat tehtävässään 1.1.2022