Tutkimus: Ankkuritoiminnalla voidaan vähentää nuorten uusintarikollisuutta

Tutkimus arvioi moniammatillisen ankkuritoiminnan vaikuttavuutta ja toteutusta nuorten rikosten ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksessa ankkuritoimintaan osallistuneilla nuorilla oli vertailuryhmää pienempi riski tehdä uusia rikoksia vuoden sisällä edellisestä rikoksesta.

Ankkuritoiminta on moniammatillista työtä nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennalta estämiseksi. Toiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen nuorten rikolliseen tai muuten huolta herättävään käyttäytymiseen.Ankkuritiimissä on ammattilaisia poliisista, sosiaalitoimesta, nuorisotoimesta ja terveystoimesta. Ankkuritiimejä on 47 kappaletta ympäri Suomen, jokaisen poliisilaitoksen alueella.– Tutkimuksen tulokset tukevat ankkuritoiminnan laajentamista. Toiminnalle tulisi myös varmistaa riittävät resurssit, jotta sitä voidaan toteuttaa systemaattisesti.  Systemaattisuus on poliisin ennalta estävän työn strategian peruslähtökohta, tutkija Markus Kaakinen  Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista toteaa.

Ankkuritoiminnan vaikutus näkyy nuorten kohdalla, joilla on kohonnut riski tehdä rikoksiaTutkimuksessa ankkuritoiminta vaikuttaisi toimivan niiden nuorten kohdalla, joilla on jo taustallaan rikosepäilyjä. Ankkuritoiminnan kohdentaminen kohonneen riskin nuoriin voikin olla erityisen merkittävää rikosten kokonaismäärään kannalta. Rikoskäyttäytymisen tiedetään kasautuvan tietyille yksilöille siten, että pieni osa ihmisistä tekee merkittävän osan kaikista rikoksista.Rekisteriaineistoon perustuvat tulokset kuntatasolla eivät kuitenkaan anna viitteitä siitä, että ankkuritoiminnan käynnistymisellä olisi ollut välittömiä, tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia nuorten tekemien rikosten määriin kuntatasolla.

 

Jatkotutkimusta tarvitaan toiminnan kehittämiseksi

– Nuorten rikoskäyttäytymisestä puhutaan paljon. Onkin tärkeää, että ongelmia ennaltaehkäistään tutkittuun tietoon perustuen, Kaakinen sanoo.

Ankkuritoiminnan kehittämisen kannalta jatkotutkimuksissa tulisi kartoittaa sitä, minkälaiset ankkuritoiminnan piirteet ovat yhteydessä rikosalttiuden vähenemiseen ja millaisten mekanismien kautta mahdollinen vaikutus välittyy (esim. muuttuneet rikosasenteet tai vähentyneet elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät).Rikoksia ennaltaehkäisevän vaikutuksen lisäksi tulevaisuudessa tulisi selvittää myös sitä, miten ankkuritoiminta vaikuttaa nuorten hyvinvointiin laajemmin.

Ankkuritoiminnasta vastaa valtioneuvoston tasolla sisäministeriö ja työtä ohjaa eri toimijoista koottu Ankkuritoiminnan kehittämisryhmä.

Tutkimuksen toteutti Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. 

Lisätietoja:

tutkija Markus Kaakinen, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, p. 050 475 9355, etunimi.sukunimi@helsinki.fi (tutkimus) ja erityisasiantuntija Emilia Hämäläinen, sisäministeriö, p. 0295 488 221, etunimi.sukunimi@govsec.fi (ankkuritoiminta yleisesti)Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.Raportti: Ankkuritoiminnan vaikuttavuus