Valtaosa työikäisistä suomalaisista nukkuu hyvin tai melko hyvin

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista työikäisistä nukkuu hyvin tai melko hyvin, kun unen laatua tarkastellaan pitemmän ajan kuluessa. Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin yli 4800 henkilön unen laatua 36 vuoden ajan.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of Sleep Research -tiedelehdessä.

– Nyt julkaistut tulokset täydentävät käsitystämme unen laadusta väestössä, kertoo apulaisylilääkäri Christer Hublin Työterveyslaitoksesta.

– Vaikka tilapäiset unettomuusoireet vaikuttavat yleistyneen, enemmistö kokee kuitenkin nukkuvansa yleensä hyvin tai melko hyvin. Tutkimustulos on myönteinen uutinen ajatellen unen ja terveyden moninaisia yhteyksiä.

Erot tutkimustuloksissa selittyvät tutkimusmenetelmien eroilla

Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselyyn neljä kertaa vajaan kymmenen vuoden välein, vuosina 1975, 1981, 1990 ja 2011. Vain harvoilla osallistujilla unen laatu oli pysyvästi huonoa. Vastaajista 71 prosenttia arvioi nukkuvansa hyvin tai melko hyvin jokaisena mittausajankohtana. Vastaavasti vain puoli prosenttia vastasi nukkuvansa huonosti tai melko huonosti kaikissa kyselyissä.

Tutkimuksen tulokset eroavat aiempien unitutkimuksien tuloksista. Tutkijoiden mukaan ero selittyy todennäköisesti menetelmällisillä tekijöillä.

– Tässä tutkimuksessa kysyimme koetusta unen laadusta yleisesti, kun taas aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty unettomuusoireiden esiintymiseen edeltävän kuukauden aikana. Tilapäiset unettomuusoireet ovat väestössä hyvin yleisiä, ja siksi niitä voi lyhyellä tarkastelujaksolla esiintyä myös henkilöillä, jotka pidemmällä tarkasteluvälillä kokevat nukkuvansa hyvin, toteaa professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta.

Hublinin mukaan on myös mahdollista, että unenlaatu kuvautuu vakaampana nyt käytetyssä seuranta-asetelmassa (samat henkilöt koko seuranta-ajan) kuin aiempien tutkimusten käyttämässä riippumattomien otosten aikasarjassa (eri henkilöt eri mittausajankohtina).

Unella ja terveydellä selvä yhteys

Tutkimuksessa selvitettiin myös terveysongelmien ja iän yhteyttä unen laatuun. Huonosti nukkuvilla osallistujilla oli usein myös terveysongelmia. Varsinkin masennusoireiden ja unettomuuden yhteys oli selkeä. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on havaittu, iän myötä unen laatu näyttää heikkenevän jonkin verran.  

Pitkittäistutkimuksessa ”Changes in sleep quality with age - A 36-year follow-up study of Finnish working-aged adults” seurattiin 4847 henkilön unenlaatua 36 vuoden ajan väestöä hyvin edustavassa Suomen Kaksoskohortissa (Kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto). Seurannan alussa osallistujien keski-ikä oli noin 24 vuotta ja lopussa noin 60 vuotta. Kysely toteutettiin neljä kertaa vuosina 1975-2011.

Artikkeli:

Hublin C, Lehtovirta M, Partinen M, Koskenvuo M, Kaprio J. Changes in sleep quality with age - A 36-year follow-up study of Finnish working-aged adults. Journal of Sleep Research 2018; 27: 4. http://dx.doi.org/10.1111/jsr.12623

Lisätietoja:

Apulaisylilääkäri Christer Hublin
Työterveyslaitos
puh. 043 825 7448, 030 474 2120
s-posti: christer.hublin[at]ttl.fi
 

Professori Jaakko Kaprio
Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osasto ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, HiLIFE
puh. 050-371549
s-posti: jaakko.kaprio[at]helsinki.fi