Terveellinen ruokavalio voi ehkäistä muistitoimintojen heikkenemistä

Ruokavaliolla on tärkeä rooli muisti- ja ajattelutoimintojen ylläpitämisessä eri ikävaiheissa, vahvistaa tuore väitöstutkimus. Terveelliset elintavat ovat tärkeitä myös henkilöille, joilla todennäköisyys sairastua muistihäiriöihin on kohonnut.

Muisti- ja ajattelutoimintojen heikentyminen ja muistisairaudet ovat tyypin 2 diabetesta sairastavilla yleisempiä kuin muilla. Sekä diabeteksen syntyyn että muistitoimintojen heikentymiseen vaikuttavat samat taustatekijät, kuten lihavuus tai ruokavalion laatu. Ruokavaliomuutosten vaikutuksesta muistitoimintoihin ei kuitenkaan ole juurikaan ollut tutkimustietoa aiemmin.

ETM Jenni Lehtisalo tutki väitöstyössään, onko keski-iän elintapojen muutoksella sekä myöhemmän iän ruokavaliomuutoksilla vaikutusta muistitoimintojen heikentymiseen. Aineistona toimi kaksi tutkimusta, joissa henkilöt, joilla oli kohonnut sairastumisriski diabetekseen tai muistihäiriöihin, osallistuivat ravitsemusneuvontaa sisältävään elintapaohjelmaan.

Diabeteksen ehkäisytutkimuksen (DPS) osallistujat olivat keski-ikäisiä, ja heidät kutsuttiin muistitutkimukseen yhdeksän vuotta alkuperäisen elintapaneuvonnan jälkeen. Muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimukseen (FINGER) kutsuttiin ikääntyneitä ja muistitoimintoja tutkittiin kaksivuotisen elintapaohjelman aikana.

– Tulokset osoittavat, että normaali glukoosiaineenvaihdunnan säätely, terveellinen ruokavalio ja pienempi painoindeksi keski-iässä voivat suojata myöhemmältä muistitoimintojen heikentymiseltä, Lehtisalo kertoo.

Diabeteksen kehittyminen ei vaikuttanut myöhempiin muistitoimintoihin. Sen sijaan painonlasku muistitutkimusta edeltävinä vuosina ennusti huonompaa suoriutumista muistitesteissä. Tätä selittää se, että alkavaan muistisairauteen voi liittyä painon putoaminen.                         

Myöhemmällä iällä annettava, ravitsemussuosituksiin perustuva ruokavalioneuvonta pitää yllä ruokavalion laatua ja voi siten ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä.

– Ikääntyneillä havaittiin, että terveellinen ruokavalio jo tutkimuksen alkaessa vaikutti muistitoimintojen muutokseen enemmän kuin ruokavalion muuttaminen kahden vuoden tutkimusaikana, mikä korostaa pitkän aikavälin ruokavalintojen tärkeyttä aivoterveydelle, Lehtisalo toteaa.

– Ruokavaliomuutokset heijastuivat kuitenkin toiminnanohjauksen muutoksiin, joten myös korkeammalla iällä tehdyt muutokset voivat ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymistä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusaineistoja. Tutkimus tehtiin THL:n ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

ETM Jenni Lehtisalo väittelee 23.11.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Diet, diabetes, and prevention of cognitive decline - Focus on lifestyle intervention". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorio XII.Vastaväittäjänä on Associate Professor Nikolaos Scarmeas, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School; Columbia University, ja kustoksena on professori Ossi Rahkonen. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/255275

Väittelijän yhteystiedot:

jenni.lehtisalo@thl.fi