Psykoosiin sairastumisen ennusmerkit voivat olla erilaiset nuorilla ja keski-ikäisillä

Nuoria koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että psykoosiin sairastumista voivat edeltää lievemmät psykoottisenkaltaiset oireet. Keski-ikäisillä henkilöillä tällainen oireilu ei kuitenkaan ennakoinut psykoosisairautta yhdentoista vuoden seurannassa.

Psykoosisairaudet ovat vakavia mielenterveyden häiriöitä, jotka heikentävät merkittävästi toimintakykyä ja elämänlaatua. Näille sairauksille ovat tyypillisiä oireet, jotka heikentävät todellisuudentajua, kuten kuulo- ja näköharhat sekä harhaluulot. Myös kyky kokea mielihyvää saattaa heiketä. Lisäksi psykoosisairauksiin liittyy usein kognitiivisia, tiedonkäsittelytoimintojen häiriöitä, jotka osaltaan heikentävät sairastuneen psykososiaalista toimintakykyä. Sairastumisalttiuteen vaikuttavat sekä perinnölliset että ympäristötekijät.

Psykoosisairaudet puhkeavat tyypillisimmin nuorella iällä. Nuoria ikäryhmiä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että varsinaisen psykoosisairauden puhkeamista voivat edeltää psykoosioireiden tapaiset mutta lievemmät, niin sanotut psykoottisenkaltaiset oireet.

– Psykoosisairauden varhainen tunnistaminen ja nopea hoidon aloittaminen parantavat sairauden ennustetta, joten olisi tärkeää havaita ajoissa sairastumista enteilevät merkit, sanoo PsL Annamaria Wikström.

Wikström tutki väitöstyössään kognitiivista suoriutumista sekä psykososiaalista toimintakykyä kahdessa aikuisväestön ryhmässä, joissa oli yleisväestöön verrattuna mahdollisesti kohonnut alttius psykoosisairauteen. Tutkimuksessa oli mukana skitsofreniapotilaiden terveitä sisaruksia sekä aikuisia, jotka systemaattisessa kartoituksessa olivat raportoineet psykoottisenkaltaisia oireita. Tutkimusaineisto oli koottu THL:n laajoista väestöpohjaisista tutkimuksista.

Tulokset paljastivat, että ryhmätason tarkastelussa skitsofreniapotilaiden terveillä sisaruksilla voi esiintyä lieviä kognitiivisia vaikeuksia. Heillä ei kuitenkaan esiintynyt sosiaalista tai fyysistä mielihyväkokemuksen alenemista (anhedonia) enemmän kuin verrokeilla.

– Tämä voi viitata siihen, että voimakas anhedonia liittyy keski-ikäisillä henkilöillä enemmän skitsofreniaspektrin sairauteen kuin perinnölliseen sairastumisalttiuteen, Wikström arvioi.

Psykoottisenkaltaiset oireet tutkitussa keski-ikäisessä ryhmässä eivät ennustaneet sairastumista yhdentoista vuoden seurannassa.

– On mahdollista, että keski-ikäisten psykoottisenkaltaiset oireet ovat sairastumisriskin osalta hyvälaatuisempia kuin nuoremmissa ikäryhmissä.  Sairastumisriskiä tulisi kuitenkin arvioida suuremmalla aineistolla ja pidemmällä seuranta-ajalla kuin mikä oli mahdollista tässä tutkimuksessa, Wikström toteaa.

PsL Annamaria Wikström väittelee 2.5.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Cognitive performance and clinical features in adults with vulnerability to psychosis". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum Helsinki 1, luentosali 2. Vastaväittäjänä on dosentti Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto, ja kustoksena on professori Kimmo Alho. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300160

Väittelijän yhteystiedot:

annamaria.wikstrom@hus.fi