Ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhta uuvuttaa opettajia

Kia Gluschkoff tarkastelee tuoreessa väitöskirjassaan psykososiaalista kuormitusta aiheuttavien tekijöiden yhteyksiä heikentyneeseen terveyteen suomalaisten opettajien keskuudessa.

Opettajien kokema työkuormitus ja sen aiheuttamat terveydelliset ongelmat ovat laaja yhteiskunnallinen ongelma.

Psykologian maisteri Kia Gluschkoff tarkastelee tuoreessa väitöskirjassaan työn vaatimusten ja hallinnan epätasapainon, ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhdan sekä työssä koetun väkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden yhteyksiä suomalaisten peruskoulun opettajien masennusoireisiin, työuupumukseen ja uniongelmiin.

Aineistona hän käytti pääkaupunkiseudun luokanopettajien työhyvinvointitutkimusta ja valtakunnallisen Kunta10 -tutkimuksen pitkittäisaineistoa.

Tuloksista selvisi, että opettajien kokema ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhta oli yhteydessä työuupumukseen. Verrattuna muihin tarkasteltuihin tekijöihin se ennusti merkittävimmin opettajien masennusoireita. 

– Jos opettaja kokee, että vastavuoroisuuden periaate ei toteudu työssä, voi se vaikuttaa kielteisesti hänen psyykkiseen toimintakykyynsä, Gluschkoff avaa tutkimuksensa tuloksia.

Ponnisteluiden ja palkkioiden välisen epäsuhdan vallitessa opettaja kokee saavansa työstänsä vähemmän vastinetta kuin mitä hän itse työpanoksellaan antaa. Väitöskirjassa nämä vastineet käsittivät työstä saatavan rahallisen korvauksen lisäksi myös esimerkiksi varmuuden työn jatkumisesta sekä opettajan saaman arvostuksen, kunnioituksen ja sosiaalisen tuen.

– Opettajien työkuormituksen ennaltaehkäisyssä ja psyykkisen toimintakyvyn tukemisessa olennaista vaikuttaisi olevan työn vaatimusten vähentäminen ja toisaalta työn palkitsevuuden kasvattaminen esimerkiksi lisäämällä opettajien saamaa tukea ja arvostusta, Gluschkoff summaa.

Oikeudenmukainen johtaminen on voimavara

Tutkimuksen mukaan myös työpaikalla koettu epätasapaino työn vaatimuksissa ja hallinnassa, epäoikeudenmukaisuus ja väkivalta lisäsivät terveysriskejä jonkin verran. Erityisen merkittävä löydös oli, että johtamisen korkea oikeudenmukaisuus koettiin työympäristössä voimavarana, joka lievensi koetun väkivallan haitallisia vaikutuksia.

– Vaikka opettajiin kohdistuvan väkivallan torjuminen tulee asettaa etusijalle, johtamisen oikeudenmukaisuuden varmistaminen kouluissa voi osaltaan lieventää väkivallan haitallisia seurauksia. Oikeudenmukaisessa työympäristössä esimiehet todennäköisesti ottavat opettajien kohtaamat väkivaltatilanteet vakavasti, koska oikeudenmukainen esimies kuuntelee alaisiaan ja kohtelee heitä arvostavasti, Glushkoff täsmentää.

–­ Opettajien työympäristön kehittämisen ohella interventiot, jotka edistävät vapaa-ajalla tapahtuvaa rentoutumista ja parantavat unen laatua, voivat olla hyödyksi opettajien terveyden ja psyykkisen toimintakyvyn tukemisessa.

PsM, KTM Kia Gluschkoff väittelee 18.8.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Psychosocial work characteristics, recovery, and health-related outcomes in teaching". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Athena, Auditorio 107, Siltavuorenpenger 3A.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: Kia Gluschkoff, kia.gluschkoff@helsinki.fi