Lyhytaikaisessa käytössä opioidit voimistavat mielihyvän kokemuksia ja laimentavat negatiivisia tunnevasteita

Lyhytaikainen opioidiannos vahvistaa mielihyvän tunnetta ja laimentaa negatiivisia tunteita, osoittaa tuore tutkimus. Tämä voi osaltaan selittää sitä, miksi opioidiriippuvuus joissakin tapauksissa kehittyy hyvin nopeasti.

Aivojen opioidijärjestelmä osallistuu tunteiden, mielihyvän ja kivun säätelyyn. Opioidit ovat tähän järjestelmään vaikuttavia vahvoja kipulääkkeitä. On oletettu, että tehokkaan kivunlievityksen lisäksi opioidit lyhytaikaisessa käytössä voivat kohentaa mielialaa ja vähentää negatiivisia tunteita. Siitä, miten opioidit vaikuttavat ulkopuolisten ärsykkeiden herättämiin tunnevasteisiin, ei ole kuitenkaan ollut paljon tietoa.

Helsingin yliopiston ja HUSin tutkijat ovat yhdessä Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkijoiden kanssa tarkastelleet remifentaniili-opioidin sekä opioidien vastalääkkeenä käytetyn naloksonin vaikutuksia tunteisiin, joita koehenkilöt kokivat katsoessaan erilaisia elokuvakatkelmia. Tutkimukseen osallistui 31 tervettä miestä, iältään 20 – 35-vuotiaita.

Koehenkilöt täyttivät kyselyn, jonka perusteella heidän subjektiivista emotionaalisuuttaan arvioitiin. Sen jälkeen he saivat suonensisäisesti annosteltuna vuorotellen remifentaniilia, lumelääkettä ja naloksonia. Tutkittavat eivät itse tienneet, missä järjestyksessä aineet heille annettiin.  

Jokaisen lääkeinfuusion aikana osallistujat katsoivat kymmenen elokuvakatkelmaa, joista osa oli miellyttäviä ja osa epämiellyttäviä, ja arvioivat katkelmien heissä aiheuttamia mielihyvän ja kiihtymyksen tunteita.

– Remifentaniili voimisti elokuvakatkelmien aiheuttaman mielihyvän kokemusta merkittävästi, mutta ei vaikuttanut kiihtymyksen tunteeseen. Mielihyvän voimistuminen näkyi sekä epämiellyttävien että miellyttävien elokuvakatkelmien arvioissa, kertoo anestesiologian erikoislääkäri, LT Tarja Heiskanen HUSista.

Naloksoni muutti arvioita tunnekokemuksista neutraaliin suuntaan, mutta vaikutus oli vähäinen eikä eronnut merkittävästi lumelääkkeen vaikutuksesta.

– Näyttää siltä, että lyhytaikainen opioidiannos muokkaa tunnekokemuksia positiiviseen suuntaan – se voimistaa mielihyvän tuntemuksia ja heikentää negatiivisia tunnekokemuksia. Tämä voi olla yksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi joillekin kehittyy riippuvuus heti ensimmäisten opioidikokemusten jälkeen, Heiskanen toteaa.

– Kaiken kaikkiaan tuloksemme viittaavat siihen, että emotionaaliset vasteet ulkopuoliseen ärsykkeeseen tapahtuvat opioidijärjestelmän kautta.

Tutkijat painottavat, että opioidien vaikutus tunnevasteiden ja mielialan muutoksiin muuttuu silloin kun lääkettä käytetään pitkäkestoisesti.

– Pitkäaikainen opioidien käyttö muokkaa aivojen palkitsemisjärjestelmää ja vähentää sen herkkyyttä. Ihmisen kyky kokea mielihyvää ulkopuolisten ärsykkeiden johdosta turtuu, ja tämä puolestaan kasvattaa masennuksen riskiä.

Lisätietoja:

LT, erikoislääkäri Tarja Heiskanen, HUS

Sähköposti: tarja.heiskanen@hus.fi

Viite: Tarja Heiskanen, Mika Leppä, Juulia Suvilehto, Minna Elomaa, Ethem Akural, Tekla Larinkoski, Iiro Jääskeläinen, Mikko Sams, Lauri Nummenmaa, Eija Kalso. The opioid agonist remifentanil increases subjective pleasure. British Journal of Anaesthesia. Doi.org/10.1016/j.bja.2019.03.031