Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA tukee iäkkäiden lääkehoidon toteutumista

Lääkkeen käyttäjä tai hänen läheisensä voi itse täyttää tarkistuslistan, joka aktivoi huolehtimaan omasta lääkehoidosta. LOTTA-listan ovat kehittäneet Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkijat.

Tiedonkulun ongelmat eri terveydenhuollon yksiköiden välillä ja lääkehoidon kokonaishallinnan puute ovat riskejä iäkkäiden lääkehoidon rationaaliselle toteutumiselle. Tämän vuoksi iäkkäiden osallistaminen oman lääkehoitonsa seurantaan on tärkeää. Tarvetta on ollut itse täytettävälle lääkehoidon riskien tarkistuslistalle, jota voidaan hyödyntää kaikkialla terveydenhuollossa.

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA on kehitetty 65 vuotta täyttäneille lääkkeiden käyttäjille. Lääkkeenkäyttäjä täyttää sen joko itse tai läheisen kanssa yhteistyössä. Lista kannustaa ja aktivoi esimerkiksi laatimaan ja ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa sekä seuraamaan lääkehoidon vaikutuksia.

Lista sisältää kahdeksan kysymystä lääkehoidon riskitekijöistä. Ensimmäiset kysymykset kartoittavat ajantasaisen lääkityslistan olemassaoloa sekä hoitoon osallistuvien lääkäreiden määrää.

Osa kysymyksistä selvittää lääkkeen käyttäjän omaa käsitystä siitä, miten lääkehoidon vaikutusten säännöllinen seuranta toteutuu sekä hänen tietämystään oman lääkehoitonsa suunnitellusta kestosta. Samalla kartoitetaan myös lääkehoidon mahdollisesti aiheuttamia haittoja.

Listalla tiedustellaan myös lääkityksen haittaoireita. Tarkoitus on selvittää iäkkäille ongelmallisiksi luokiteltujen lääkeaineiden, kuten antikolinergien, bentsodiatsepiinien, antipsykoottien, opioidien ja antidepressanttien sekä iäkkäiden yleisesti käyttämien ja hoitosuositusten mukaisten lääkehoitojen, kuten esimerkiksi diabetes- ja verenpainelääkkeiden, tyypillisiä haittoja.

Lisäksi kysymyksillä kartoitetaan, miten lääkkeiden käyttö sujuu arjessa ja miten iäkäs lääkkeenkäyttäjä itse näkee lääkehoitonsa.

LOTTA-listan ovat kehittäneet Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkijat. Kehittämisessä hyödynnettiin kotihoidon hoitajille suunnatun iäkkäiden lääkehoidon riskien arviointimittarin sisältöä sekä kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta. Listan sisältö validoitiin kolmekierroksisella Delfoi-tutkimuksella, jonka asiantuntijapaneeli koostui yhteensä 19:sta iäkkäiden lääkehoitoon perehtyneestä lääkäristä ja farmasian ammattilaisesta. Tutkimuksen tuloksena saadun kysymyslistan ymmärrettävyyttä testattiin käyttäjätestauksella.

Suuri osa LOTTA-listan avulla tunnistetuista ongelmista voidaan ratkaista lääkäreiden tai muiden terveydenhuollon ammattilaisen antaman lääkeneuvonnan avulla. Tarvittaessa suositellaan olemaan yhteydessä hoitavaan lääkäriin, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ongelmia voidaan ratkoa myös moniammatillisesti eritasoisten lääkehoidon arviointien avulla.

LOTTA-lista julkaistaan virallisesti Lääkehoidon päivänä 12.3.2020. Lista ja sen käyttöohjeet käyttäjille ja ammattilaisille löytyvät Fimean verkkosivuilta.