Ikääntyneiden ruokavaliossa on usein liian vähän proteiinia

Sekä kotona että pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten ruokavalio on usein huonolaatuinen, osoittaa Helsingin yliopistossa 5.4. tarkastettava väitöstutkimus.

Hyvällä ravitsemuksella on huomattavia vaikutuksia ikääntyneiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Vähäinen proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti lisää haurastumisen riskiä, kiihdyttää lihaskatoa ja heikentää vastustuskykyä. Väestön vanhetessa tarvitaan lisää tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta, etenkin virheravitsemukseen johtavista tekijöistä, sekä keinoja tunnistaa virheravitsemus ajoissa ja tukea hyvää ravinnonsaantia ja ravitsemustilaa. Ravitsemusohjauksen ja opetuksen vaikutusta ikääntyneiden ravitsemustilaan, ravintoaineiden saantiin ja ruokavalion laatuun ei juurikaan ole tutkittu.

ETM Satu Jyväkorpi selvitti väitöstutkimuksessaan kotona asuvien sekä pitkäaikaishoidossa olevien ikääntyneiden ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Hän selvitti myös ravitsemusohjauksen ja -opetuksen vaikuttavuutta tutkittavien ruokavalion laatuun, ravintoaineiden saantiin, kaatumisiin ja elämänlaatuun.

Tutkimukseen osallistuneista pitkäaikaishoidon ikääntyneistä 17 % oli virheravittuja ja 68 % virheravitsemusriskissä. Kotona asuvista iäkkäistä viheravitsemus vaihteli 0-3 % ja viheravitsemuksen riski vaihteli 7 %-60 % välillä. Virheravituilla ja virheravitsemusriskissä olevilla ravintoaineiden riittämätön saanti oli yleisintä, mutta myös hyvässä ravitsemustilassa olevilla ikääntyneillä proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli heikkoa. Kaikista tutkittavista 77 % sai suosituksia vähemmän proteiinia. Tutkittavilla, joiden liikuntakyky ja kognitio olivat heikentyneet, oli myös huonoin ravitsemustila. Vitamiineista D-ja E-vitamiinin, folaatin ja tiamiinin riittämätön saanti oli yleisintä.

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskursseilla osallistuneiden ruokavalion laatu, C-vitamiinin ja kuidun saanti sekä psykologinen hyvinvointi paranivat. Vaikutuksen suuruus vaihteli pienestä lähelle kohtalaista. Kotona asuvien muistisairaiden proteiininsaanti ja elämänlaatu paranivat sekä kaatumiset vähenivät vuoden kestävän räätälöidyn ravitsemusintervention seurauksena.

– Tulokset osoittavat, että ruokavalion heikko laatu ja riittämätön proteiinin ja muiden suojaravintoaineiden saanti oli yleistä kaiken kuntoisilla ikääntyneillä. Räätälöidyillä ravitsemusinterventioilla on mahdollista parantaa ikääntyneiden ruokavalion laatua ja ravintoaineiden saantia, kohentaa heidän elämänlaatuaan ja vähentää kotona asuvien muistisairaiden kaatumisalttiutta, väittelijä toteaa.

ETM Satu Jyväkorpi väittelee 5.4.2016 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Nutrition of older people and the effect of nutritional interventions on nutrient intake, diet quality and quality of life" (Ikääntyneiden ravitsemus ja ravitsemusinterventioiden vaikutus ravintoaineiden saantiin, ruokavalion laatuun ja elämänlaatun). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus, auditorio XII, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on professori Sieber Cornel, University of Erlangen-Nürnberg , ja kustoksena on professori Kaisu Pitkälä. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: satu.jyvakorpi@gery.fi