EU-hankkeen tulokset osoittavat suurten väestöaineistojen kansainvälisen tutkimuskäytön ongelmakohdat ja kehityskohteet

Helsingin yliopiston koordinoima nelivuotinen EU-hanke BBMRI-LPC kartoitti vapaaehtoisilta eurooppalaisilta kerättyjen biologisten näytteiden muodostamien suurten seuranta-aineistojen, biopankkien, kansainväliseen hyödyntämiseen liittyviä ilmiöitä sekä mahdollisia kehityskohteita. Hankkeen tulokset osoittavat, että kansainvälisen tutkimuskäytön tehostamiseksi tarvittaisiin maiden välisten käytäntöjen yhdenmukaistamista.

BBMRI-LPC (Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure ― Large Prospective Cohorts) infrastruktuurihanke toteutettiin vuosina 2013–2017. Projektin kuluessa tehtyjen havaintojen ja suositusten pohjalta laadittu yhteenvetoartikkeli on hiljattain julkaistu New Biotechnology -lehdessä.

Biopankit sisältävät suuria määriä vapaaehtoisten kansalaisten luovuttamia biologisia näytteitä sekä monipuolista tietoa heidän terveyteensä liittyvistä tekijöistä. Näin ne muodostavat arvokkaan tiedonlähteen nykyaikaiselle terveystutkimukselle ja väestön terveyden edistämiselle. Biopankkinäytteiden ja –datan tehokas ja monipuolinen käyttö sekä mahdollisuus yhdistää eri lähteistä saatuja aineistoja ovat keskeisiä perusedellytyksiä uusille biolääketieteelliselle kehitysaskelille.  Tutkimusta tehdäänkin yhä enenevässä määrin valtioiden rajat ylittävinä laajoina yhteistyötutkimuksina.

BBMRI-LPC projektiin osallistui 30 organisaatiota ja sitä koordinoivat Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) sekä Leidenin yliopiston (LUMC) tutkijat. Hankkeen päätavoitteena oli edesauttaa laajan, maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kansainvälisen biopankkiverkoston rakentamista sekä madaltaa kynnystä suurten näyteaineistojen käyttöön monikansallisena yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa.

BBMRI-LPC toi yhteen 21 väestötutkimusaineistoa kymmenestä eri maasta sekä kaksi EU:n laajuista monikansallista tutkimusaineistoverkostoa ja loi näin maailmanlaajuisestikin merkittävän laajan biopankkiverkoston. Projekti järjesti neljä Euroopan laajuista tieteellistä hakua, joiden tarkoituksena oli tarjota tutkijoille mahdollisuus anoa käyttöoikeutta projektiin osallistuvien biopankkien kautta saatavilla oleviin aineistoihin ilman lisäkustannuksia. Hakemusten perusteella 11 yleisiin ja kansanterveydellisesti merkittäviin kroonisiin sairauksiin kohdistuvaa tutkimushanketta valittiin toteutettavaksi. Näiden projektien aloitusvaihetta sekä erityisesti eri biopankkien tutkimusaineistojen saavutettavuutta seurattiin kokonaisvaltaisesti.

Eri maiden biopankkien aineistoja yhdistävän tutkimuksen käynnistäminen osoittautui aikaa vieväksi ja työlääksi. Keskeisinä haasteina nousivat esiin eri maissa käytössä olevat keskenään erilaiset näyte- ja tietoaineistojen hallinnointimenettelyt, eri biopankkien noudattamat keskenään kirjavat aineistojen saatavuusmenettelyt, sekä lainsäädännöllisesti ja eettisesti mutkikkaat kansalliset vaatimukset.

Nyt julkaistussa artikkelissa esitellään BBMRI-LPC projektin myötä näkyviksi tulleet kehityskohteet suurten väestöaineistojen kansainvälisessä yhteistyötutkimuskäytössä sekä suosituksia tilanteen parantamiseksi. Eri maiden menettelytapojen keskinäinen kehittäminen ja yhteensovittaminen vähentäisivät päällekkäistä työtä ja tehostaisivat merkittävästi suurten eurooppalaisten näyteaineistojen hyödyntämistä kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.

– Biopankkiyhteistyö luo uusia mahdollisuuksia tehdä kansanterveyden kannalta merkittävää väestötutkimusta globaalilla tasolla. Nyt tiedämme paremmin tavat, joilla tätä biopankkien yhteistyötä lääketieteellisessä tutkimuksessa voi tehostaa, toteaa projektin koordinaattori, professori Markus Perola.

Julkaisu:

Simell B, Törnwall OM, Hämäläinen I, Wichmann HE, Anton G, Brennan P, Bouvard L, Slimani N, Moskal A, Gunter M, Zatloukal K, Minion JT, Soini S, Mayrhofer MT, Murtagh MJ, van Ommen GJ, Johansson M, Perola M. Transnational access to large prospective cohorts in Europe: current trends and unmet needs. New Biotechnology. 2018. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2018.10.001

Lisätietoja:

Markus Perola, Professori, BBMRI-LPC-projektin koordinaattori

S-posti: markus.perola@thl.fi

Puh. +358 29 524 8727