Erot tupakkatuotteiden käytössä ovat kasvaneet väestöryhmien välillä

Tupakointi on vähentynyt Suomessa viimeisten 40 vuoden aikana. Sen sijaan erot tupakkatuotteiden käytön yleisyydessä eri sosioekonomisten ryhmien välillä ovat kasvaneet, selviää Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Tupakointi on merkittävä ennenaikaisen kuoleman syy. Tupakkatuotteiden käyttö on jakautunut epätasaisesti väestöryhmien kesken ja aiheuttaa eriarvoisuutta terveydessä: matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevat tupakoivat yleisemmin ja lopettavat tupakoinnin harvemmin kuin korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevat.

VTM Otto Ruokolainen on väitöstutkimuksessaan selvittänyt tupakkatuotteiden käytön sosioekonomisia eroja, tupakoinnin lopettamista ennustavia tekijöitä ja väestön suhtautumista tupakkapolitiikkaan Suomessa.

– Tupakkatuotteiden käyttöön liittyvien sosioekonomisten erojen tunteminen väestössä on tärkeää, jotta terveyspoliittisia toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikein, Ruokolainen sanoo.

Ruokolainen on väitöstutkimuksessaan käyttänyt aineistonaan väestökyselyitä, jotka ulottuivat vuodesta 1978 vuoteen 2017. Vastaajien määrä kyselyissä vaihteli vajaan tuhannen ja lähes 400 000:n välillä. Sosioekonomisen aseman mittarina tutkimuksessa käytettiin koulutusta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vaikka tupakointi on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, koulutusryhmien väliset erot ovat kasvaneet. Matalammin koulutetut tupakoivat korkeasti koulutettuja enemmän. Tämä yhteys havaittiin myös nuorilla.

Ammatillisesti orientoituneet pojat käyttivät nuuskaa todennäköisemmin kuin akateemisesti orientoituneet, mutta erot olivat maltillisemmat kuin tupakoinnissa. Erot kuitenkin kasvoivat tutkittavana ajanjaksona.

– Nuuskan käyttö ammattikoulutaustaisten poikien keskuudessa kasvoi 4 prosentista 13 prosenttiin vuodesta 2008 vuoteen 2017, Ruokolainen täsmentää.

Tukea tumppaamiseen - parempaa terveyden tasa-arvoa

Tupakoinnin lopettaminen onnistui tutkimuksen mukaan yleisemmin korkeasti koulutetussa aikuisväestössä. Tämä on osasyy väestöryhmien välillä ilmenevään eroon tupakoinnissa.

– Terveydenhuollossa tulisi kysyä aktiivisesti tupakoinnista ja tarjota tukea sen lopettamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella eritoten matalasti koulutetut ja tupakasta vahvasti riippuvaiset hyötyisivät ammattilaisten tuesta tupakoinnin lopettamisessa, Ruokolainen toteaa.

–  Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tulevien terveyspoliittisten toimenpiteiden tulisi keskittyä paitsi vähentämään tupakkatuotteiden käyttöä myös kaventamaan sosioekonomisia eroja tupakkatuotteiden käytössä, Ruokolainen summaa. Tämä vähentäisi terveyden eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

Lisätietoja

VTM Otto Ruokolainen
puh.: 029 524 6241
sähköposti: otto.ruokolainen@thl.fi

VTM Otto Ruokolainen väittelee 29.1.2021 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Socioeconomic differences in the use of tobacco: Finnish population-based studies" (Tupakkatuotteiden käytön sosioekonomiset erot). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum, sali 2, Haartmaninkatu 8. Vastaväittäjänä on professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Tea Lallukka.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etänä. Tilaisuuden lisätiedot ja linkki verkkolähetykseen Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa.