Alkoholinhuuruisesta nuoruudesta on vaikea kasvaa terveeseen aikuisuuteen

Nuoria pitäisi suojella paljon nykyistä voimakkaammin alkoholin haitoilta, sanoo akatemiaprofessori Jaakko Kaprio.

Äskettäin julkaistu suomalais-amerikkalainen tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että nuoret ovat erityisen herkkiä alkoholin haitallisille vaikutuksille.

– Perheiden ja yhteiskunnan pitäisi suojella nuoria paljon nykyistä voimakkaammin alkoholin haitoilta, sanoo akatemiaprofessori Jaakko Kaprio.

Jo pitkään on tiedetty, että alkoholinhuuruinen nuoruus ennakoi sosiaalisia ja terveydellisiä vaikeuksia myöhemmässä elämässä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoruusiän runsas juominen on yhteydessä moniin varhaisaikuisuudessa ilmeneviin ongelmiin, kuten päihderiippuvuuteen, opintojen keskeyttämiseen, taloudellisiin vaikeuksiin ja ihmissuhdeongelmiin.

Yleisesti on oletettu, että nuoren rankka ryyppääminen ja varhaisaikuisuuden ongelmat selittyvät molemmat osittain geneettisillä tekijöillä ja osittain perhetaustalla ja muilla sosiaalisilla ympäristötekijöillä. Ongelmilla siis olisi yhteiset juuret, mutta ei varsinaista syy-seuraussuhdetta.

Tuore suomalais-amerikkalainen tutkimus kuitenkin osoittaa, että alkoholilla näyttää olevan tässä kuviossa oma itsenäinen roolinsa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaista kaksosaineistoa; tarkastelun kohteeksi otettiin identtiset kaksosparit, joiden alkoholinkäyttö nuorena poikkesi toisistaan.

– Koska tutkimme identtisiä kaksosia, joilla on sama perimä ja perhetausta, pystyimme sulkemaan pois perimän ja ympäristön vaikutuksen. Tästä huolimatta nuoruusiän runsaalla alkoholinkäytöllä ja varhaisaikuisuuden vaikeuksilla säilyi vahva yhteys, Kaprio kertoo.

– Yksilötasolla tämä yhteys ei siis ole seurausta perhetaustasta tai muista sosiaalisista tekijöistä, vaan näyttää siltä, että liiallinen alkoholinkäyttö itsessään altistaa nuoren vakaville ongelmille varhaisessa aikuisiässä.

– Voisiko olla, että liiallinen altistuminen alkoholille nuoruudessa aiheuttaa sellaisten tapahtumien kierteen, jotka häiritsevät onnistunutta siirtymistä aikuisuuteen, pohtii projektin vastuututkijana toiminut professori Richard J. Rose Indianan yliopistosta. – Näyttää siltä, että osa nuorista on tässä suhteessa erityisen haavoittuvia.

Jos nuoruusiän ongelmajuomisen ja myöhempien vakavien ongelmien välillä on suora syy-seuraussuhde – kuten tutkimustulosten perusteella näyttää olevan – nuorten tulisi saada ajoissa tietoa siitä, mitä pitkäaikaisia ja kasaantuvia haittavaikutuksia runsaalla alkoholinkäytöllä voi heidän elämässään myöhemmin olla, Rose sanoo.