Aivojen automaattisesti syntyvä vaste poikkeaville aistiärsykkeille kertoo vastasyntyneen kyvystä hahmottaa maailmaa

Jo vastasyntyneellä vauvalla ja jopa sikiöllä on kyky havainnoida ympäristöään ja myös oppia havainnoistaan. Tämä selvisi tutkijoille sen jälkeen, kun he oppivat mittaamaan aivojen sähköistä vastetta poikkeaville aistiärsykkeille.

Professori Risto Näätäsen yli neljäkymmentä vuotta sitten löytämä aivojen sähköinen vaste poikkeavalle aistiärsykkeelle on muodostunut yhdeksi aivotutkijoiden perustyökaluista. Poikkeavuusnegatiivisuus (mismatch negativity, MMN) on hyvin perustavaa laatua oleva aivojen toimintaprosessi, ja se voidaan havaita myös nukkuvalla ja jopa koomassa olevalla ihmisellä.

– Näätänen oli kuulotutkija, joten hän havaitsi ilmiön tutkiessaan sitä, miten aivot prosessoivat ääniä. Yhtä hyvin ilmiö olisi voitu löytää vaikkapa näkö-, haju- tai tuntoaistia koskevassa tutkimuksessa, sillä aivot tuottavat tämän vasteen tulipa poikkeava ärsyke minkä aistin kautta tahansa, professori Teija Kujala sanoo.

MMN-vaste näkyy paitsi ihmisillä myös eläimillä.

– Se on ollut elintärkeä aivotoiminto, sillä sen ansiosta olemme pystyneet reagoimaan välittömästi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Risahdus viidakossa – juokse! Aistien välittämä havainto prosessoidaan aivoissa jo ennen kuin ehdimme tiedostaa sen.

MMN-vasteella on ollut erityisen suuri merkitys, kun on tutkittu vauvojen aivojen toimintaa ja kehittymistä.

– MMN-vasteen avulla on havaittu, että jo vastasyntyneellä vauvalla ja jopa sikiöllä on kyky hahmottaa ympäröivää maailmaa, muistaa ja oppia, Kujala toteaa.

Vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa (Partanen et al., PNAS) osoitettiin, että raskausviikolta 29 alkaen tietyille sanoille ja melodialle altistetut sikiöt oppivat reagoimaan äidinkielelle vieraisiin äänenkorkeuden muutoksiin pseudosanoissa.

Samana vuonna julkaistussa toisessa tutkimuksessa (Partanen et al., PLoS One) osoitettiin, että lapsilla oli vielä neljän kuukauden ikäisenä voimistunut MMN-vaste sikiöaikana tutuksi tulleelle melodialle.

– Heille oli siis syntynyt muistijälki siitä, mitä olivat sikiöaikana kuulleet.

Riski kielellisen kehityksen häiriöön näkyy jo vastasyntyneen aivoissa

Lukivaikeuden (dysleksia) tiedetään olevan vahvasti periytyvä ominaisuus. Kujalan tutkimusryhmä halusi selvittää, voisiko lukivaikeusriskin tunnistaa jo vastasyntyneen aivoista MMN-vasteen avulla.

Tutkimukseen otettiin mukaan vastasyntyneitä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla oli todettu lukihäiriö, ja verrokkiryhmäksi taas vastasyntyneitä, joiden perheessä ja lähisuvussa lukivaikeutta ei esiintynyt. Tulokset julkaistiin tammikuussa 2019 Clinical Neurophysiology -lehdessä.

– Ryhmien MMN-vasteissa oli selvä ero. Riskiryhmässä vastetta ei näkynyt tai se oli vaimea, kun taas verrokkiryhmässä vaste oli selvä. Tuloksen mukaan riskivauvojen äännejärjestelmä on poikkeavasti kehittynyt mikä voi johtaa lukemaan oppimisen vaikeuksiin, Kujala kertoo.

Lukivaikeus havaitaan useimmiten vasta kouluiässä, kun lapsella alkaa ilmetä oppimisvaikeuksia. Diagnoosin viivästymisen takia ympäristö saattaa leimata lapsen tyhmäksi ja mikä pahinta, lapsi saattaa itsekin alkaa pitää itseään tyhmänä ja erilaisena.

– Olisi tärkeää, että lukivaikeuden riski havaittaisiin jo ennen kouluikää, sillä silloin lapsi voi saada tarvitsemaansa tukea ja harjoitusta alusta alkaen, Kujala toteaa ja painottaa vielä:

– Huippuälykkäälläkin voi olla lukivaikeus.

MMN-vasteen avulla ei pystytä yksilötasolla osoittamaan esimerkiksi lukivaikeuden riskiä, vaikka tulokset ryhmätasolla ovatkin selvät.

– Mittausmenetelmien tarkkuus ei riitä vielä yksilölliseen diagnosointiin, vaan tuloksia täytyy tulkita ryhmätasolla. Aivotutkimusmenetelmiä ja mittaustarkkuutta kuitenkin kehitetään koko ajan, Kujala sanoo.

Aivojen poikkeavuusnegatiivisuus taipui kirjaksi

Oxford University Press julkaisi alkuvuonna 2019 tieteellisen kirjan nimeltä ”Mismatch Negativity (MMN).  A Window to the Brain”. Kirjan ovat kirjoittaneet professori Risto Näätänen – Helsingin yliopiston psykologian emeritusprofessori ja Tarton yliopiston nykyinen neurotieteiden professori – ja professori Teija Kujala Helsingin yliopistosta sekä psykiatrian professori Gregory Light Kalifornian yliopistosta.

Professori Näätänen löysi poikkeavuusnegatiivisuudeksi (Mismatch negativity, MMN) nimitetyn aivojen sähköisen reaktion 1970-luvulla ja julkaisi ensimmäisen sitä koskevan artikkelinsa vuonna 1978. Hän ei välttämättä tuolloin vielä aavistanut, miten valtava merkitys hänen havaitsemallaan ilmiöllä tulisi olemaan aivotutkimuksessa. Tällä hetkellä poikkeavuusnegatiivisuutta käytetään aivotutkimuksessa kaikkialla maailmassa ja siihen liittyviä tieteellisiä julkaisuja on ilmestynyt lähes 5 000.

Eniten poikkeavuusnegatiivisuutta käytetään neurotieteiden, psykologian ja psykiatrian tutkimusaloilla, mutta sitä hyödynnetään myös esimerkiksi eläinlääketieteessä ja tekoälyä koskevassa tutkimuksessa.

Kujala, jonka oma tutkijanura alkoi Näätäsen tutkimusryhmässä, kehotti jo vuosia sitten Näätästä kirjoittamaan kirjan poikkeavuusnegatiivisuudesta.  

– Hän pyysi minut sitten mukaan kirjan tekemiseen, ja lisäksi saimme mukaan professori Lightin, joka on tunnettu skitsofreniatutkija, Kujala kertoo.

– Kirja on tarkoitettu erityisesti tutkijoille, mutta se soveltuu myös oppikirjaksi tästä aihealueesta kiinnostuneille loppuvaiheen opiskelijoille.