Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen luovat pohjan kestävälle työelämälle

Marjut Jyrkinen nostaa esiin työelämän piiloon jääviä epäkohtia, jotta asiat muuttuisivat.

Mitä tutkit?

Tarkastelen tutkimuksessani työelämän tasa-arvoa ja sitä, kuinka erilaiset risteävät erot, kuten sukupuoli, ikä ja sosiokulttuurinen tausta vaikuttavat työelämään pääsyyn, siellä pysymiseen ja mielekkäisiin urapolkuihin. Eronteot ja sosiaaliset kategoriat tuottavat erilaisia mahdollisuuksia ja etuoikeuksia, mutta myös ulossulkemisia ja marginalisaatioita.  

Omassa tutkimuksessani olen tarkastellut muun muassa hoivavelvoitteiden, iän ja ulkonäkövaatimusten vaikutuksia johtaja- ja asiantuntijanaisten urakehitykseen. Tutkijakollegoiden kanssa olemme tutkineet korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisen esteitä. Suomalaisen yhteiskunnan demografiset muutokset edellyttävät sitä, että moninaisten ihmisten työhön osallistuminen mahdollistetaan. 

Mihin ja miten tutkimuksesi vaikuttaa?

Työelämän, organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksessa tavoitteenani on pohtia keinoja, joiden avulla voidaan kehittää inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää tulevaisuuden työelämää. Tasa-arvon edistäminen parantaa erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työllistyä ja luo työhyvinvointia, jaksamista ja tuloksellisuutta. Hyvinvoiva työyhteisö on merkittävä voimavara koko organisaatiolle. Näitä teemoja olemme tutkineet laajassa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa WeAll-hankkeessamme.  

Avoin keskustelu usein piiloon jäävistä epäkohdista ja kipupisteistä, kuten häirinnästä, syrjinnästä ja henkisestä työpaikkaväkivallasta ja huonojen käytäntöjen tunnistaminen avaavat mahdollisuuden muutokseen. Työelämä on sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan. Tulevaisuudessa tietotyön osuus kasvaa monissa maissa. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi olla joissain määrin helpompaa, kun työ ei ole kiinteästi sidoksissa tiettyyn paikkaan ja aikaan. Samalla joustavuus tuo uudenlaisia haasteita, kuten esimerkiksi etätyön ja hybridityön organisoinnin.  

Mielekäs työ vie mukanaan, joskus myös liikaakin. Työ ei saa olla ajallisesti liian kuormittavaa, vaan muulle elämälle, perheelle, ystäville ja harrastuksille täytyy olla riittävästi tilaa. Asiantuntijoiden johtamisen rooli korostuu. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Minua inspiroivat muutoksen mahdollisuudet. Koronan ja sen jälkeisen ajan organisaatioita ja työkulttuuria voidaan kehittää aiempaa monimuotoisemmiksi. Erilaisten ihmisten kyvykkyyksien ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen mahdollistaa inklusiivisen ja syrjimättömän työelämän, joka on myös tehokasta ja taloudellisesti menestyksellistä.  

  

Marjut Jyrkinen on sukupuolentutkimuksen, erityisesti työelämän tasa-arvon tutkimuksen professori humanistisessa tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.