Ulkoisilla arviointikriteereillä on vaikutusta käräjäoikeuksien päätöksiin

Käräjäoikeuden tuomarien kokemus ja ammattitaito riittävät haastavien, asiantuntijatietoon pohjautuvien kysymysten ratkaisemiseen liikennevakuutusten korvaustapauksissa, todetaan väitöstutkimuksessa.

Arvioinnin tukena käytetyt ulkoiset arviointikriteerit kuten Käypä hoito –suositukset voivat kuitenkin ohjata voimakkaasti tuomareille syntyvää käsitystä lääketieteellisestä näytöstä. Tutkituissa tapauksissa arviointikriteerien suuresta painoarvosta syntyvä asetelma on edullinen vastaajille.

Tiedot ilmenevät väitöstutkimuksesta, jossa käsiteltiin lääketieteellisen asiantuntijatiedon käyttöä tuomioistuimissa, ja erityisesti tuomarien näkökulmasta. Työssä analysoidaan Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltyjä liikennevakuutuskorvaustapauksia, lähemmän tarkastelun kohteena on yksitoista tuomiota vuosilta 2014–2017.

Oikeustapausten keskiössä on kiista kantajien väitetyistä aivo- ja niskavammoista. Niin kantajat kuin vastaajat, eli liikennevakuutuksen antaneet vakuutusyhtiöt, tuovat oikeuteen paljon vastakkaista asiantuntijatodistelua kirjallisessa ja suullisessa muodossa.

– Tapausten ratkaisu riippuu siitä, tuleeko kantajien vammautuneisuus ja siitä johtuva työkyvyttömyys sekä vammojen syy-yhteys liikenneonnettomuuteen todistettua, kertoo väitöskirjatutkija Jaakko Taipale Helsingin yliopistosta.

Asiantuntijatieto nousee keskiöön korvaustapauksissa

Väitöskirjan tutkimusongelma liittyy haastavaan asetelmaan, jossa tuomarin päätöksenteko on osaltaan riippuvainen kiistanalaisesta asiantuntijatiedosta.

– Käräjäoikeustuomareilla ei ole lääketieteellistä koulutusta tai kokemusta. Miten tuomarit kykenevät tällaisessa tilanteessa uskottavasti arvioimaan asiantuntemustiedon relevanssia, sen osuvuutta, luotettavuutta tai oikeellisuutta, Taipale pohtii.

Tutkimus tarkastelee tuomarien asiantuntijatiedosta tekemää arviointia erityisenä meta-asiantuntemuksen muotona. Tuomarit perustelevat asiantuntemukseen liittyvät valintansa asettamalla asiantuntijat ja näiden esittämät väittämät vastakkain dialogiseen suhteeseen keskenään. Samalla tuomarit arvioivat väitteiden uskottavuutta ja vakuuttavuutta erilaisten sosiaalisten perusteiden nojalla.

– Näin tuomarit välttävät tilanteen, jossa he joutuisivat päätöksenteossaan luottamaan sokeasti asiantuntijoihin.

Työssä tarkastellaan myös aivovammojen käypä hoito -suositusten merkitystä tuomarien näytönarvioinnille. Vaikka kliiniseen työhön tarkoitettujen suositusten käyttäminen näytön arviointikriteereinä auttaa asiatuntijaväittämien arvioimisessa, tuomareilla ei ole kliinikkojen syvällistä ammatillista ymmärtämystä niiden luonteesta ja käyttämisestä.

Lisäksi suositukset painottavat vamman akuutin vaiheen kliinisiä havaintoja vamman diagnosoinnissa.

– Kantajien vammat ovat kuitenkin usein jälkivaiheen vammoja, jotka ovat väitetysti jääneet diagnosoimatta akuuttivaiheessa, Taipale toteaa.

Tutkimus tarjoaa uudenlaisen näkökulman tuomarien näytönarvioimisen tutkimiseen, tuottaa uutta tietoa lääketieteellisen asiantuntemuksen ja tuomioistuimien suhteesta sekä käypä hoito -suositusten merkityksestä oikeuden kentässä.

Väitöstyö kuuluu sosiologian ja siinä erityisesti tieteen- ja teknologiantutkimuksen alaan.

*****************************

VTM Jaakko Taipale väittelee 15.8.2020 kello 15 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Meta-Expert Judgment in Law-Science Interaction - The Problem of Medical Evidence and Expert Testimony in Helsinki District Court TBI Case Verdicts". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, PII, Yliopistonkatu 3. Tilaisuuden yleisömäärä on rajoitettu 40:een henkilöön.

 LIVE STREAM:

https://helsinki.zoom.us/j/68058266493?pwd=RzY4KzJkOVVjQmkxUFNkaHpXaXFq…

SALASANA: 926678

Vastaväittäjänä on professori Michael Lynch, Cornell University, ja kustoksena on professori Petri Ylikoski.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Publications of the Faculty of Social Sciences, no: 158 (2020). Väitöskirjaa myy Unigrafia Bookstore http://shop.unigrafia.fi/ customerservice@unigrafia.fi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Jaakko Taipale
jaakko.taipale@helsinki.fi