Tutkimus: Perintötekijöiden osuus ei lisäänny ihmisen pituuskasvussa

Perintötekijöiden vaikutus ihmisen pituuteen ei lisäänny vaikka elintaso kohenee. Tähän tulokseen on päätynyt kansainvälinen tutkimusryhmä, joka analysoi perintötekijöiden ja ympäristön vaikutusta aikuisiän pituuteen yli sadan vuoden ajanjaksolta. Tutkimukseen osallistui yli 40 kaksoskohorttia 20 eri maasta, jotka kattoivat reilut 143 000 kaksosparia.

Tutkimuksen mukaan perinnöllisyyteen perustuvissa arvioissa ei ole havaittavissa selkeää suuntaa vuosien 1886 ja 1994 välisissä syntymävuosiryhmissä.

- Tulokset eivät tue käsitystä siitä, että pituuden perinnöllisyys lisääntyisi sitä mukaa kun väestön elintaso kasvaa ja äärimmäinen köyhyys vähenee, Helsingin yliopiston tutkijatohtori ja tutkimuksen pääkirjoittaja Aline Jelenkovic sanoo.

Tutkimus on osa laajaa sosiaalitieteiden laitoksella toimivaa tutkimushanketta, jossa tutkitaan perinnöllisyyden vaihtelua käyttämällä tietoa kaksosista eri maissa.

Ympäristötekijät vaikuttivat
naisten pituuteen enemmän
 

Tutkimuksessa ilmeni, että perinnöllisistä eroista johtuva pituuden vaihtelu oli yleensä suurempaa miesten kuin naisten keskuudessa. Samoilla ympäristötekijöillä oli puolestaan suhteessa suurempi vaikutus naisten kuin miesten pituusvaihteluun.

- Naisten pituuskasvu ei siis reagoi miehiä heikommin ympäristötekijöihin, Jelenkovic kertoo.

Pituusvaihtelu
vähäisintä Itä-Aasiassa

Maantieteellis-kulttuurisia alueita tarkasteltaessa pituuden vaihtelu oli vähäisintä Itä-Aasiassa ja suurinta Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Pituusvaihtelun maantieteelliset erot johtuivat sekä perintötekijöistä että ympäristöstä.

Perinnöllisyysarviot eri maantieteellis-kulttuurisilla alueilla eivät tutkimuksen mukaan viitanneet selkeisiin kehityssuuntiin syntymävuosikohorteissa.

- Vaikka ihmisten keskipituus on kasvanut 1900-luvulla elintason nousun mukaisesti, ei elinympäristön parantuminen näy pituuden periytyvyydessä, Jelenkovic toteaa.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä eLife paper -julkaisussa, 'Genetic and environmental influences on adult human height across birth cohorts from 1886 to 1994'.

Aikuisten pituusvaihtelut ihmispopulaatioissa johtuvat yksilöllisistä eroista perimässä ja ympäristössä. Kaksos- ja perhetutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että perinnölliset seikat selittävät noin 80 prosenttia yksilöiden välisestä pituusvaihtelusta. Yleisen oletuksen mukaan perintötekijöiden vaikutus pituuteen on heikompi populaatioissa, joiden elintaso on alhainen, sillä köyhyydessä eläviltä ihmisiltä saattaa puuttua sellaisia perusedellytyksiä, jotka edesauttavat pituuskasvua varakkaammissa väestönosissa.

Eri puolilla maailmaa havaittu keskipituuden kasvu 1900-luvulla mukailee elinympäristön muutoksia.

 

 

Lisätiedot:

Aline Jelenkovic

044 9637449

aline.jelenkovic@helsinki.fi