Tilastolliset menetelmät auttavat keskuspankkeja päätöksenteossa

Ekonometrisilla menetelmillä tutkitaan pääasiassa taloudellisia aineistoja, mutta ne sopivat myös ilmastonmuutoksen mallintamiseen, kertoo professori Jani Luoto.

Mitä tutkit?

Kehitän tilastollisia menetelmiä, joita taloustieteessä kutsutaan ekonometrisiksi menetelmiksi,  pääasiassa makrotaloudellisten muuttujien, kuten inflaation ja bruttokansantuotteen, mallintamiseen.

Kyseisillä menetelmillä arvioidaan syy-seuraussuhteita ja ennustetaan talouden kehitystä.

Mi­hin ja mi­ten tut­ki­muksesi ai­he vai­kut­taa?

Muun muassa keskuspankit ja ministeriöt käyttävät kehittämiäni menetelmiä päätöksenteon apuvälineinä. Mitä paremmin kyseiset instituutiot kykenevät ymmärtämään talouden toimintaa, sitä paremmat edellytykset heillä päätöksentekoon on. Näin ollen tutkimukseni vaikuttaa ainakin marginaalisesti meihin kaikkiin.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?

Tällä hetkellä minua insapiroi erityisesti se, että ekonometrisia menetelmiä on alettu käyttää enenevissä määrin ilmastonmuutostutkimuksessa. Se avaa uusia sovelluskohteita myös minun tutkimukselleni.

Jani Luoto on sovelletun ekonometrian professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Jani Luodon uuden professorin juhlaluento 28.5.2021 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.