Poliittinen päätöksenteko on muuttunut monimutkaiseksi ja tempoilevaksi

Poliittiselta päätöksenteolta puuttuu selkeä tietoperusta. Kun samalla päätöksenteon vauhti ja käsiteltävien asioiden kiireellisyys ovat kasvaneet, on jouduttu tilanteeseen, jossa päätöksentekoa ei enää ohjaa selkeä työnjako poliittisten linjausten sekä hallinnollisen valmistelun ja toimeenpanon välillä.

Päätöksenteolta odotetaan Suomessa kuitenkin yhä suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvaa tiedolla johtamista, todetaan Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa.

- Ongelmaksi on noussut huolellisen ja näyttöön perustuvan valmistelun yhteensovittaminen jatkuvassa muutoksessa olevaan monimutkaiseen toimintaympäristöön nähden, sanoo väitöskirjatutkija Petri Uusikylä

Väitöskirjassa tarkastellaan politiikan arvioinnin (policy evaluation) muuttuvaa roolia kompleksisessa hallintajärjestelmässä. Tutkimuksen mukaan nykymuotoisen arviointitoiminnan ongelmana on liiallinen staattisuus, puutteellinen muutoksen teorian ymmärrys sekä jäykät arviointikriteerit ja niihin liittyvät menetelmät.

- Perinteiset arviointikäytännöt soveltuvat kohtuullisen huonosti monimutkaisten politiikkailmiöiden ymmärtämiseen ja arviointiin, Uusikylä sanoo.

Tutkimuksen tuloksena systeemiteoriaan nojaava lähestymistapa

Uusikylän väitöskirjassa hahmotetaan vaihtoehtoista, systeemistä arvioinnin lähestymistapaa, joka soveltuu perinteistä politiikka- tai ohjelma-arvioinnin mallia paremmin kompleksisten hallintajärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin. Esitetty uusi lähestymistapa nojaa vahvasti systeemi- ja kompleksisuusteorioihin ja niistä johdettujen systeemisten arviointiasetelmien hyödyntämiseen.- Esimerkkeinä tällaisesta voidaan mainita kehittävä arviointi, systeeminen verkostoanalyysi ja muutoksenteorioiden hyödyntäminen.

Arvioinnin tekijöille aktiivisempi rooli

Väitöskirjassa esitetään myös, että arvioinnin tekijöillä tulisi olla nykyistä aktiivisempi tiedonvälittäjän ja politiikkatulkin rooli päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä.

- Tämä olisi omiaan lisäämään kansalaisten ja yritysten ymmärrystä monimutkaisesta sääntely- ja päätöksentekoympäristöstä sekä tätä kautta tukemaan demokraattisen järjestelmän avointa ja kansanvaltaista kehittämistä, Uusikylä toteaa.

**********************

Petri Uusikylän arviointiaiheinen väitöskirja: ”Endeavour to Find Evidence - The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance” tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa pe 15.11.2019 klo 12. Vastaväittäjä on professori Chris Fox (Manchester Metropolitan University) ja kustoksena professori Pertti Ahonen (Helsingin yliopisto).

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot:

Petri Uusikylä

Puh. 040 5777 516

petri.uusikyla@helsinki.fi