Oikeustieteellinen tiedekunta mukana miljoonarahoituksen saaneessa demokratiatutkimuksessa

Oikeustieteellinen tiedekunta osallistuu kahteen laajaan yhteiseurooppalaiseen tutkimusprojektiin, jotka käsittelevät demokraattisen hallinnon haasteita nyky-Euroopassa.

Oikeustieteellisen tiedekunnan transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg on mukana kahdessa kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa, jotka läpäisivät tiukan seulan ja saivat NORFACE-rahoitusta seuraaville vuosille. 240 hakijasta ainoastaan 14 eurooppalaista tutkimuskonsortiota sai rahoitusta osana NORFACE:n  (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) tutkimusohjelmaa ‘Democratic governance in a turbulent age’.

NORFACE:n tavoitteena on kehittää rahoitusyhteistyötä yhteiskuntatieteitä rahoittavien tiedeorganisaatioiden välillä. Suomen Akatemia rahoittaa tässä haussa valittuja hankkeita 0,5 miljoonalla eurolla. Loppurahoitus tulee muiden osallistuvien jäsenvaltioiden tiedeakatemioista.

Projektit joihin Leino-Sandberg osallistuu päätutkijan roolissa ovat Information in the EU’s Digitalised Governance (INDIGO) sekä Separation of powers for 21st century Europe (SepaRope). Molemmat tutkimuskonsortiot ovat kolmevuotisia (2020-2023).

Näistä INDIGO:lle myönnettiin 1,5 miljoonan ja SepaRopelle 1,2 miljoonan euron NORFACE-rahoitus. Rahoitus jaetaan konsortioon osallistuvien yliopistojen kesken.

– Tunnelmat ovat iloisen odottavat. Rahoituksen hakeminen on kovaa työtä, joka tämän haun kohdalla ajoittui pääosin viime vuoden heinäkuulle. Käytimme tutkijakollegojen kanssa viikkoja sen pohtimiseen, miten meidän kaikkien asiantuntemus nivoutuu yhteen ja miten eri maissa työskentelevät tutkijaryhmät voisivat muodostaa aidosti yhdessä työskentelevän yhteisön. Oli iloinen yllätys, että molemmat omat hankkeeni päätyivät rahoitettujen konsortioiden joukkoon, Päivi Leino-Sandberg sanoo.

SepaRope on Amsterdamin, Helsingin ja Göteborgin yliopiston yhteishanke, jossa pureudutaan vallan kolmijakoon. Tyypillistä epävarmoina aikoina on, että toimeenpanovalta kasvaa vahvemmaksi kuin lainsäädäntövalta ja tuomiovalta. Tarkastelun kohteena toimivat EU:n suuret haasteet: talous- ja rahaliitto, maahanmuutto ja EU:n uudet kansainväliset kauppasopimukset. Nyt käynnissä oleva koronakriisi tuo näihin kaikkiin uuden ulottuvuuden. EU on perinteisesti legitimoinut itsensä tulosten kautta. Hankkeessa pohditaan, onko vallan kolmijako-oppi aikansa elänyt. Onko jokin muu malli, jonka avulla voidaan varmistaa päätöksenteon vastuullisuus?

INDIGO on konsortio, johon osallistuvat Helsingin lisäksi Luxemburgin yliopisto, Freiburgin yliopisto, Karlsruhen Teknologia-instituutti sekä Pompeu Fabran yliopisto Barcelonassa. Se tutkii digitalisoitumisen vaikutuksia demokraattiseen hallintoon sekä yksilön ja julkisen vallan väliseen suhteeseen. Hanke toteutetaan arvioimalla digitaalista päätöksentekoa ja sen vaikutuksia eri EU-politiikanaloilla ja eri EU-jäsenvaltioissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on esittää, miten yhtäältä oikeusvaltion, demokratian, avoimuuden periaatteet ja perusoikeuksien suoja sekä toisaalta hallinnon tehokkuus on mahdollista toteuttaa digitaalisen hallinnon aikakaudella. Oikeustieteilijöiden lisäksi hankkeeseen osallistuu myös yhteiskuntatieteilijöitä sekä tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoita.

Molemmat hankkeet käynnistyvät Erik Castrén-instituutissa 1.9.2020, jonka tutkijat työskentelevät läheisessä yhteistyössä konsortioihin osallistuvien yliopistojen tutkijoiden kanssa.

– Demokraattisen päätöksenteon haasteet eivät ole kansallisia, koska päätöksenteko ja sen kohteet ovat luonteeltaan usein transnationaalisia. Tällaisia tutkimuskohteita on luontevaakin lähestyä kansainvälisissä hankkeissa, joihin kukin tuo oman näkökulmansa. Esimerkiksi juuri EU:n demokratiahaasteet ja sen kriisit hahmottuvat Euroopan eri kulmilla huomattavan erilaisista näkökulmista. Näihin keskusteluihin on tärkeää tuoda nimenomaan tutkimukseen perustuvia tuloksia. Yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen osallistuminen onkin yksi NORFACE-ohjelman keskeisistä kriteereistä, sanoo Leino-Sandberg.