Kansakunnan mielenliikkeet sosiaalisessa mediassa -tutkimukselle miljoonarahoitus

Suomen Akatemia on valinnut "Kansakunnan mielenliikkeet"-hankkeen yhdeksi Digitaalisten ihmistieteiden ohjelmassa rahoitetuista tutkimushankkeista. Kolmen yliopiston ja viiden eri laitoksen muodostamalle konsortiolle myönnetty 1,1 miljoonan rahoitus käynnistää digitaalisten ihmistieteiden alueella monitieteisen tutkimuksen sosiaalisen median aineistojen analysoimiseksi. Tutkimuksen kohteena on Suomi24, Suomen laajin aihekeskeinen foorumi.

Sosiaalinen media, kuten blogit, keskustelufoorumit, verkostoitumissovellukset ja digitaalisen sisällön jakamisen välineet ovat osa ihmisten arkea. Tilastokeskuksen mukaan 86 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä säännöllisesti vuonna 2014. Keskustelut paitsi heijastelevat myös muovaavat yhteiskunnallisia tapahtumia, mutta niiden tutkimuskäyttö osana yhteiskunnan tutkimusta on ollut toistaiseksi vähäistä.

Hankkeen taustalla on Citizen Mindscapes - Detecting Social, Emotional and National Dynamics in Social Media -aloite, joka syntyi Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja osallistui Helsinki Challengeen, Helsingin yliopiston juhlavuoden tiedekilpailuun, yhtenä 20 semifinalistista. 

Monitieteinen tutkimuskonsortio

Tutkimuskonsortiota johtaa professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta mukana ovat myös tilastotiede, Kuluttajatutkimuskeskus ja menetelmäkeskus. Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat digitaalisen kulttuurin tutkijat sekä kieliteknologia, ja Itä-Suomen yliopistosta hyvinvointitutkimuksen yksikkö.

Hanke tuo yhteen tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä kehittämään uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta.

Kansakunnan Mielenliikkeet -konsortio tarkastelee Suomi24-aineistoa kolmesta näkökulmasta: 1) tutkii sosiaalisen median keskustelukulttuuria, 2) kehittää tilastollisia ja kieliteknologisia menetelmiä sekä visuaalisia työkaluja, ja 3) tekee kysymyksiä, kuten minkälaisia vuorovaikutuksen lajeja aineistosta löytyy, miten kiihkeät keskustelut muuntuvat poliittisiksi liikkeiksi, ja miten voitaisiin tunnistaa tunneaaltoja. Kielipankin kautta julkaistavan aineiston lisäksi hankkeessa syntyy kirja digitaalisesta kulttuurista, visuaalisia työkaluja ja kansainvälinen konferenssi.

Suomi24 on jaettu varanto, jonka ympärille tutkijat voivat kerääntyä

Keskusteluaineisto on ajallisesti pitkäkestoinen ja kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja sosiaalisen median aineisto. Viestejä on yli 70 miljoonaa ja niihin on tallentunut 15 vuoden ajalta suomalaista keskustelua. Aineiston avaaminen tutkijoille tukee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen uudistumista sekä uudenlaisen osaamisen ja yhteistyömuotojen rakentumista. Hankkeen siivittämänä syntyy uudenlaisia tapoja havaita, tulkita ja ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia. Hankkeen arvopohjana on pyrkimys edistää dialogia ja rakentaa yhteistyön kulttuuria ihmisten välillä.

Lisätietoja:

Krista Lagus, puh. +358 50 448 8908, s-posti krista.lagus@helsinki.fi

Jussi Pakkasvirta, puh. +358 500 566 559, s-posti jussi.pakkasvirta@helsinki.fi