Good socioeconomic status means better health for the Chinese

Helsingin yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevilla kiinalaisilla on keskimäärin parempi fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky seurannan alussa. Sosioekonominen asema ei kuitenkaan suojaa ikääntymisen aiheuttamalta toimintakyvyn laskulta.

Tulokset osoittavat, että riittämättömät taloudelliset voimavarat ja puutteelliset terveyspalvelut olivat yhteydessä alentuneeseen fyysiseen toimintakykyyn Kiinassa. Hyvä koulutus ja kotitalouden tulot ennustivat 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille kiinalaisille parempaa kognitiivista suorituskykyä. Hyvä tulotaso oli yhteydessä myös parempaan toimintakykyyn, kun mitattiin heidän suoriutumista päivittäisistä askareista.

Tutkimuksessa käytettiin laajaa CLHLS-aineistoa (Chinese Longitudinal Health and Longevity Survey; CLHLS), joka oli kerätty Kiinassa vuosina 2002-2011. CLHLS on laajin väestötasoinen tutkimus Kiinan 65-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta väestöstä. Se perustuu kansainvälisesti vertailukelpoisiin kyselylomakkeisiin ja tutkimus tuotti kattavaa tietoa sosioekonomisesta asemasta, perherakenteesta ja taustasta, asumisjärjestelyistä, päivittäisestä toiminnasta, elämäntavoista ja terveydentilasta.

 

Lapsen korkea koulutus
vähensi miesten kuolleisuutta

Väitöstyön mukaan asuminen korkeasti koulutetun puolison tai lapsen kanssa oli yhteydessä alempaan kuolleisuuteen. Puolison korkea koulutus vähensi ikääntyneen kuolleisuutta. Erityisesti miehillä lapsen korkea koulutus oli yhteydessä alempaan kuolleisuuteen.

- Lisäksi ne alemman koulutuksen saaneet miehet ja naiset, jotka asuivat korkeamman koulutuksen saaneiden lasten kanssa, olivat terveempiä. Oman koulutuksen terveysvaikutuksiin ikääntyneillä näyttäisikin osittain vaikuttavan lapsen koulutus, väitöstutkija Lei Yang Helsingin yliopistosta sanoo.  

Ylemmissä sosiaaliluokissa ihmiset ovat keskimäärin terveempiä ja heillä on alempi kuolleisuus kuin matalissa sosiaaliluokissa. Ei ole kuitenkaan selvää kaventuvatko nämä erot myöhemmin elämässä.

- Edelleen tästä tiedetään vähän Kiinassa, jossa on maailman suurin ikääntyneiden väestö, Yang kertoo.

 

Perheen sosiaalisella asemalla iso
vaikutus vanhusten terveyteen

Toisin kuin länsimaissa, Kiinassa vanhukset asuvat tyypillisesti lastensa kanssa ja perheenjäsenillä on tärkeä rooli heidän terveydenhoidossaan.

- Perheenjäsenten sosiaalisella asemalla näyttää olevan jopa suurempi vaikutus vanhusväestön terveyteen Kiinassa kuin länsimaisissa yhteiskunnissa, Yang toteaa.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia terveyden kehityskulkuja myöhemmässä elämässä käyttämällä eri sosioekonomisen aseman osoittimia sekä selvittää kuinka perheenjäsenten sosioekonominen asema vaikuttaa ikääntyneiden terveydentilaan ja kuolleisuuteen Kiinassa.

 

*******************************************

M.Soci.Sc. Lei Yang väittelee 5.5.2017 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Socioeconomic status and health among the elderly Chinese people-A longitudinal study". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorium room XIII, University main building.

Vastaväittäjänä on Professor Alastair Leyland, University of Glasgow, ja kustoksena on professori Pekka Martikainen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Publications of the Faculty of Social Sciences 50 (2017).

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Lisätiedot (englanniksi):

Lei Yang
lei.yang@helsinki.fi
044-231 0552