Yliopisto-opiskelijoiden vaikeudet oppimisen säätelyssä ovat yhteydessä uupumuksen kokemuksiin

Milla Räisäsen väitöstutkimuksen mukaan erot yliopisto-opiskelijoiden oppimisen säätelytaidoissa ovat suuria erityisesti opintojen alkuvaiheessa.

Milla Räisäsen väitös on yhteiskunnallisesti ajankohtainen, sillä opiskelijoiden uupumus on lisääntynyt viime vuosina. Aiheen ajankohtaisuutta lisää tämänhetkinen tilanne, jossa yliopisto-opiskelu on muuttunut etäopiskeluksi koronaviruksen vuoksi. Etäopiskelu vaatii opiskelijoilta oppimisen säätelytaitoja ja opiskelu voi olla haastavaa opiskelijoille, joilla on vaikeuksia oppimisen säätelytaidoissa. Viime aikoina on käyty keskustelua myös siitä, miten vallitseva tilanne vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja kokemuksiin opiskelu-uupumuksesta.

Oppimisen säätely on tärkeää yliopisto-opintojen aikana sekä myöhemmin työelämässä asiantuntijan työssä. Oppimisen säätelyyn kuuluu sekä oppimisen itse- että yhteissäätelyä.

– Oppimisen itsesäätelyllä tarkoitetaan kykyä ottaa vastuu omasta oppimisestaan sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa opiskelua ja oppimista, Räisänen toteaa. – Oppimisen yhteissäätely tarkoittaa puolestaan kykyä säädellä oppimista muiden kanssa.

Oppimisen itse- ja yhteissäätely ovat yhteydessä kokemuksiin opiskelu-uupumuksesta

Milla Räisäsen väitöstutkimus tuo uutta tietoa opiskelijoiden oppimisen itse- ja yhteissäätelyn sekä opiskelu-uupumuksen välisestä yhteydestä yliopisto-opintojen aikana. Väitöstutkimus osoittaa yksilöllisiä eroja yliopisto-opiskelijoiden oppimisen itse- ja yhteissäätelyssä tunnistamalla erilaisia opiskelijaprofiileja.

Väitöstutkimus osoittaa, että yliopisto-opiskelijoiden oppimisen säätelytaidoissa on suuria eroja opintojen alkuvaiheessa. 

– Opiskelijat, joilla oli hyvät itsesäätelytaidot, kokivat vähemmän opiskeluun liittyvää uupumusta kuin opiskelijat, joilla oli ongelmia oppimisen säätelyssä, Räisänen kertoo.

Pitkittäistutkimus, jossa tutkittiin biotieteiden, hammaslääketieteen, lääketieteen ja matematiikan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä opiskeluvuodesta neljänteen opiskeluvuoteen, osoittaa, että monella yliopisto-opiskelijalla on vaikeuksia oppimisen säätelyssä opintojen alkuvaiheessa mutta myös opintojen aikana.

– Oppimisen säätelytaidot olivat yhteydessä koettuun opiskelu-uupumukseen.

Opiskelijat, joiden uupumus väheni opintojen aikana, kokivat pystyneensä kehittämään itsesäätelytaitoja muiden opiskelijoiden tuen avulla. Opiskelijat, joiden uupumus pysyi vähäisenä, kuvasivat hyviä itsesäätelytaitoja. He eivät kokeneet tarvitsevansa muiden opiskelijoiden tukea oppimisen säätelyssä. Opiskelijat, joiden uupumus pysyi suhteellisen korkeana, korkeana tai lisääntyi opintojen aikana, kokivat enemmän ongelmia oppimisen itsesäätelyssä. Suurin osa heistä koki tarvitsevansa muiden opiskelijoiden tukea opiskelussa oppimisen säätelyn ongelmien vuoksi. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan hyödyntäneet muiden opiskelijoiden tukea oppimisen säätelyssä itsesäätelyn ongelmista huolimatta. 

Räisäsen väitöstutkimuksen mukaan oppimisen säätelytaidoilla on tärkeä merkitys opintojen alkuvaiheessa mutta myös opintojen aikana opiskelu-uupumuksen estämiseksi. Yliopisto-opiskelijoiden oppimisen säätelytaitoja olisi Räisäsen mukaan kehitettävä opintojen alusta asti.

– Olisi myös tärkeää, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus opiskella yhdessä, jolloin oppimisen yhteissäätely olisi mahdollista. 

Kasvatustieteen maisteri Milla Räisänen väittelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 23.4. klo 12 aiheesta The interaction between self- and co-regulation of learning and study-related exhaustion during university studies.

Väitöstä voi seurata tapahtumakalenterista löytyvän Zoom-linkin kautta.

Väittelijän yhteystiedot

Milla Räisänen, 044 0676026, milla.raisanen@helsinki.fi