Uusi kansainvälinen maisteriohjelma oikeustieteelliseen tiedekuntaan

Global Governance Law -maisteriohjelma pureutuu globalisoituvan lainsäädännön haasteisiin. Vastaavaa globaalin hallinnon oikeudellisiin kysymyksiin keskittyvää maisteriohjelmaa ei ole tarjolla muualla.

Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on perustettu uusi kansainvälinen maisteriohjelma. Global Governance Law -maisteriohjelman fokus on globaalin hallinnon oikeudellisissa kysymyksissä.

Teema tuo yhteen laajasti eri oikeustieteen alojen asiantuntijoita oikeushistoriasta ja -teoriasta oikeusvertailuun, ihmisoikeuksiin, rikosoikeuteen ja kansainväliseen- sekä eurooppaoikeuteen. Ohjelmassa on mahdollista perehtyä myös Kiinan ja Venäjän oikeuden kysymyksiin.

– Maisteriohjelman opettajat ovat omien alojensa kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja asiantuntijoita. Opiskelijoille ohjelma antaa hyvät työelämävalmiudet esimerkiksi julkishallinnon, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijatehtäviin, ohjelman johtaja, transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg kertoo. Ohjelman varajohtaja on oikeuden ja globalisaation professori Jaakko Husa.

– Yliopiston intresseissä on kehittää kansainvälisiä maisteriohjelmia, ja osa niistä on syntynyt Suomen Akatemialta saatujen profilointihankkeiden pohjalta. Uusi oikeustieteen maisteriohjelma liittyy Global Law-hankkeeseen. Global Governance Law -maisteriohjelma eroaa painopisteiltään ja opetustavoitteiltaan selkeästi tiedekunnassa toimivasta, yksityisoikeuden puolelle sijoittuvasta International Business Law -maisteriohjelmasta, Leino-Sandberg jatkaa.

Tarjolla poikkitieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen perustuva erikoistumistutkinto

Opiskelijalle oikeustieteellisen tiedekunnan uusi maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella kansainvälisessä ympäristössä korkeatasoisten tutkijoiden ja opettajien johdolla. Maisteriohjelman opiskelijat voivat myös lähteä kansainväliseen vaihtoon. Ohjelmassa suoritettava tutkinto on nimeltään Master of International and Comparative Law (MICL).

– Opetusohjelma on suunniteltu sisäisesti koherentiksi kokonaisuudeksi, jonka kautta saa vahvat perustiedot globaalin hallinnon kysymyksistä laajalla rintamalla. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua toisena vuonna erityisesti itseä kiinnostaviin kysymyksiin, Leino-Sandberg kertoo.

Globaalin lainsäädännön yhteydessä maisteriohjelmassa sivuttavia kysymyksiä ovat muun muassa digitalisaatio ja teknologia, kestävyys, turvallisuus, hyvinvointi ja yksityisyys sekä markkinoiden ja yritysten oikeudellinen perusta ja sääntely.

– Ensimmäisen vuoden aikana tarkoitus on ottaa haltuun globaalin hallinnon oikeudelliset näkökohdat erilaisista historiallisista ja teoreettisista tulokulmista lähtien.  Tämän jälkeen siirrytään laajempaan oikeudelliseen kehykseen, joka koostuu esimerkiksi kansainvälisestä oikeudesta, eurooppaoikeudesta, globaalista hallinto-oikeudesta ja ihmisoikeuslainsäädännöstä, Leino-Sandberg kuvailee.

”Maisteriohjelmassa on myös mahdollisuus opiskella Kiinan ja Venäjän oikeutta, mitä on tarjolla harvoissa oikeustieteellisissä tiedekunnissa.”

Syventymisvaiheessa globaalin hallinnon oikeudellisia kysymyksiä tutkitaan muun muassa kansainvälisten instituutioiden ja EU:n päätöksenteon kautta esimerkiksi talous- ja rahoitushallinnon, ympäristöhallinnon ja turvallisuus- sekä rikoshallinnon sektoreilla. Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimustoimintaan ohjelman opiskelijat voivat osallistua esimerkiksi Erik Castrén -instituutin kautta.

Global Governance Law -maisteriohjelma on avoin muillekin yhteiskuntatieteille. Ohjelmaan sisältyy mahdollisuus suorittaa opintoja valtiotieteellisen tiedekunnan puolella. Lisäksi ohjelman opintoja tarjotaan vastavuoroisesti valtiotieteellisen tiedekunnan Global Politics and Communication -maisteriohjelman opiskelijoille.

Globalisaatio haastaa eri oikeudenaloja: tarvetta kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle

Maisteriohjelman opettajakuntaan kuuluva osuuskuntaoikeuden professori Jukka Mähönen on innoissaan ohjelmassa mukana.

– Maisteriohjelma on erittäin jännittävä! Se yhdistää globaalin hallinnon teoreettisia ja käsitteellisiä perusteita erilaisiin kansainvälisiin ja rajat ylittäviin näkökulmiin oikeudenalat ylittäen ja niitä yhdistäen. Uskon, että tästä tulee erittäin hauskaa, ja että ohjelma saa houkuteltua Helsinkiin kansainvälisen ja taustoiltaan monipuolisen joukon huippuopiskelijoita.

Osuuskuntaoikeuden haasteena maisteriohjelman näkökulmasta on Mähösen mukaan ymmärtää osuuskuntien toiminnan globaalit ja kestävyyteen liittyvät ulottuvuudet.

– Osuuskunnat ja osuuskuntien yhteenliittymät ovat ratkaisevassa asemassa globaaleissa arvoketjuissa, niin rahoituksessa, tuotannossa, jakelussa, kuin kulutuksen ja uudelleenkäytön järjestämisessä. Kyse on osuuskunnan ja sen johdon vastuusta globaalissa arvoketjussa, ja osuuskunnan mahdollisuudesta ohjata omalta osaltaan ketjua.

Yksi maisteriohjelman mielenkiintoisista aihekokonaisuuksista on Venäjän oikeusjärjestelmä. Helsingin yliopiston Venäjän lainsäädännön ja hallinnon apulaisprofessori Marianna Muravyevan mukaan Venäjän lainsäädännössä on haasteita sekä kotimaassa että kansainvälisesti globalisaation asettamien vaatimusten näkökulmasta.

– Venäjän lainsäädännön sopeutuminen eri oikeusjärjestelmien, instituutioiden ja lainsäädännön dramaattisiin vaikutuksiin aiheuttaa oikeudellisia jännitteitä ja ristiriitoja niin teoreettisella kuin käytännön tasolla. Maisteriohjelman kurssit keskittyvät juuri tämänhetkisiin haasteisiin muun muassa Venäjän lainsäädännön perustan, oikeuskulttuurin, lainsäädännön yhteiskunnallisen ulottuvuuden, ihmisoikeuksien, sukupuolten välisten oikeuksien ja markkinoiden toiminnan näkökulmista.

–  Tavoitteena on myös kasvattaa opiskelijoiden ymmärrystä siitä, miten Venäjä toimii kansainvälisen oikeuden puitteissa ja mikä rooli sillä on kansainvälisen oikeuden kehittymisessä, Muravyeva jatkaa.

Kaiken kaikkiaan globaalia hallintoa harjoitetaan paljon sellaisilla tavoilla, jotka haastavat perinteiset oikeudelliset arviointikehikot. Tätä on tarkoitus avata kansainvälisen oikeuden professori Jan Klabbersin mukaan maisteriohjelman opiskelijoille.

– Jos opiskelijamme saavat käsityksen globaalin hallinnon toiminnasta, heillä on myös edellytykset arvioida, miten globaalia julkista vallankäyttöä voidaan kontrolloida. Tällaista osaamista tarvitaan myös työelämässä.

Lisätietoa maisteriohjelmasta ja tulevan lukuvuoden hakuaikataulusta koulutusohjelman englanninkielisillä verkkosivuilla.