Työ tekijäänsä opettaa – vai opettaako?

Jo tutun sanonnan mukaan työn oppii tekemällä. Näkemys sopii myös ammatilliseen koulutukseen, sillä ammattitaito opitaan sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla. Marja-Liisa Samppala haluaa lisätä Helsingin yliopistossa 29.9.2017 tarkastettavassa väitöskirjassaan ymmärrystä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Marja-Liisa Samppalan tutkimukseen osallistuneet ovat laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelleita aikuisopiskelijoita ja heidän ohjaajiaan. Laitoshuoltajan ammattiin liittyy monenlaisia stereotypioita, ja arkisesti siivousala luokitellaan raskaaksi ja yksinkertaiseksi työksi.

– Ammatillinen siivoustyö on kuitenkin erilaista, sillä siinä tarvitaan laaja-alaista osaamista ja kykyä mukautua työympäristössä tapahtuviin muutoksiin, Samppala toteaa.

– Laitoshuoltaja on puhtauspalvelun asiantuntija, jonka vastuulla on julkisten tilojen siisteys ja siten myös kansanterveyden ylläpito.

Kokemusten kautta oppimista

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on kokemusten kautta tapahtuvaa oppimista. Opiskelijat oppivat vuorovaikutuksessa ympäristöjen ja siellä toimivien ihmisten kanssa. Oppiminen ei ole vain yksilöl­listä tiedon prosessointia vaan yhteisöllistä kanssakäymistä aineellisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa.

Samppalan tutkimusaineisto koostuu haastatteluista ja opiskelijoiden pitämistä oppimispäiväkirjoista. Haastateltavat olivat ammatissa toimivia ja työpaikkaa hakevia laitoshuoltajaopiskelijoita sekä hei­dän ohjauksestaan vastanneita opetushenkilöitä ja työpaikkaohjaajia. 

Tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijoiden käsitykset työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta liittyivät ammattialan tietojen ja taitojen oppimiseen. Käsitysten taustalla ilmeni pääsääntöisesti behavioristisen oppimisteorian piirteitä. Koska ammattitaidon oppimiseen liitetään ajatus siitä, että tietoja ja taitoja kyetään käyttämään tiettyä kontekstia laajemmin, tulosten valossa on aiheellista kysyä, miten työpaikalla tapahtuva oppiminen edistää tiedon siirtymistä tilanteesta toiseen.  

Tärkeä ja ajankohtainen tutkimus

Tutkimus on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja tärkeä. Hallituksen ammatillisen koulutuksen uu­distusta koskevan esityksen mukaan oppimista ollaan siirtämässä yhä enemmän työpaikoille ja oh­jauksen resursseja vähentämässä (hallituksen esitys, 2017). Tutkimus nostaa esille tulosten ja ny­kyisten koulutuspoliittisten ratkaisujen välisen ristiriidan. Tutkimustulosten mukaan ohjauksen resursseja pitäisi mieluummin lisätä kuin vähentää ja tähdätä työelämän opetusmenetelmien sekä pedagogiikan kehittämiseen.

Kasvatustieteen maisteri Marja-Liisa Samppala väittelee kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 29.9. klo 12 aiheesta Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoi­den oppimisesta työpaikalla. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3A, sali 302. Väitöskirja on luettavissa e-thesiksessä

Väittelijän yhteystiedot:

Marja-Liisa Samppala, puh. 050 328 9807, s-posti marja-liisa.samppala@helsinki.fi