Koulun juhlat ovat tärkeitä yhteenkuuluvuuden tunteelle

Uutiset suomalaisen koulun juhlista ja muista yhteisistä tapahtumista keskittyvät usein kiistelyyn yksittäisistä elementeistä, kuten Suvivirren laulamisesta tai joulujuhlan järjestelyistä. Kysyttäessä koulun yhteisten tapahtumien merkitystä yläkoululaisilta ja opettajilta, näkökulmat ovat kuitenkin laajempia. Koulun yhteiset tapahtumat ovat oppilaille tärkeitä sekä sosiaalisesti että tiedollisesti, jos ne järjestetään hyvin.

Pia-Maria Niemi tutki väitöstutkimuksessaan koulun sisäistä näkökulmaa koulun yhteisiin tilaisuuksiin. Tutkimus koostuu kolmen yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisten oppilaiden lomakevastauksista sekä saman kohderyhmän haastatteluista. Lisäksi tutkimukseen haastateltiin yhden yläkoulun opettajia. Päätulokset osoittavat, että koko koulun yhteisillä tapahtumilla on sekä tiedollisia että tunnetason merkityksiä yhtäältä tradition välittäjinä ja toisaalta sosiaalisina tapahtumina, joissa perinteitä voidaan myös uudistaa ja ylittää koulun arkipäiväisiä rajoja.

Koko koulun tapahtumat heijastavat koulun tunnelmaa

Sekä oppilaat että opettajat pitävät koulun juhlia monella tavalla tärkeinä tilaisuuksina. Yksittäisten elementtien sijaan merkittävimmin kokemuksiin koulun yhteisistä tapahtumista vaikuttaa se, miten koulun sosiaalinen yhteisö ylipäänsä toimii ja miten yhteiset tilaisuudet heijastavat ja tukevat tätä. Hyvä yhteishenki ja yhteenkuuluvuuden kokemus koulussa rakentuu monista tekijöistä ja tässä olennaista ovat sekä luokkahuoneiden että koko koulun yhteinen toiminta.

– Nuorille tärkeintä koko koulun yhteisissä tapahtumissa olikin niiden sosiaalinen merkitys ja ilmapiiri, Niemi toteaa.

Tutkimuksen mukaan nuorille on tärkeää, että koulussa on myös tilaisuuksia, jotka poikkeavat normaalista arjesta ja joissa oppilaat voivat kohdata toisiaan yli luokkarajojen. Tutkimuksessa tuli esiin myös vahva linkki juhlista ja muista tapahtumista saatujen kokemusten ja kouluyhteisön yleisen yhteishengen ja ilmapiiriin välillä. Ne oppilaat, jotka kuvasivat koulunsa yhteishengen hyväksi, kertoivat myös nauttivansa koulun tapahtumista ja pitivät koko koulun tapahtumia merkittävinä tekijöinä yleisen ilmapiirin luomisessa. Vastaavasti ne oppilaat, jotka kokivat oman koulunsa yhteishengen heikoksi, pitivät myös yhteisiä tapahtumia valjuina ja toisarvoisina. Niemi havaitsi myös, että esiintyminen koko koulun tapahtumassa koettiin jännittäväksi ja huoli nolatuksi tulemisesta oli vahva monelle nuorelle.

Tulokset nostavat esiin tarpeen kiinnittää huomiota siihen, miten tilaisuuksia järjestetään ja miten tietoisesti koulun toimintoja rakennetaan huomioimaan ja tukemaan koulun yhteishenkeä. Pelkkä fyysinen läsnäolo ei riitä luomaan yhteisöllisyyttä koko koulun tasolla.

Huomio sisällön lisäksi järjestelyihin ja kiitokseen

Niemen mukaan koulun yhteisiä tapahtumia pidetään kouluissa sosiaalisesti tärkeinä mutta niiden valmistelussa on usein kiire ja työnjako keskittyy helposti samoille vastuuhenkilöille tai -ryhmille. Erityisen tärkeäksi sekä oppilaat että opettajat kokivat nuorten osallistumisen tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.  Monet oppilaat kertoivat yhteisiä tilaisuuksia järjestettävän usein samalla kaavalla: päävastuussa ohjelman tuottamisesta ovat musiikki- tai draamaryhmät ja valtaosa oppilaista osallistuu tilaisuuteen vain yleisönä.  Työnjaon lisäksi yhtenä epäkohtana koettiin yleisön osallisuus, joka vaikutti suuresti tilaisuuden ilmapiiriin

– Oppilaiden kuvauksissa yleisön jäsenet saattoivat olla vahvasti mukana tilaisuudessa tai hyvinkin poissaolevia, omia puhelimiaan tuijottavia nuoria. Pahimmillaan ilmeni ilkeämielistä huutelua esiintyjille tilaisuuden aikana, Niemi kertoo.

Tutkimustulosten pohjalta Niemi kehottaa kouluja hyödyntämään monipuolisesti erilaisia järjestelytapoja tilaisuuksien valmistelussa. Lisäksi hän kehottaa pohtimaan oppilaiden kanssa koulun yhteisten tapahtumien merkitystä, historiaa ja jokaisen omaa osuutta tapahtuman kokonaisuudessa.

On kuitenkin tärkeää tuoda esiin tilaisuuksien positiivinen rooli ja monipuolista merkitystä yhteenkuuluvuuden tunteelle. Tärkeää on myös, että tilaisuuksia järjestävät oppilaat ja opettajat tietävät tämän ja saavat kuulla työstään kiitosta.

Teologian maisteri Pia-Maria Niemi väittelee käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 10.12 aiheesta Creating A Sense of Membership in Basic Education: The contributions of Schoolwide Events. Väitöstilaisuus järjestetään klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 12 (Fabianinkatu 33). Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa e-thesiksessä

Väittelijän yhteystiedot:

Pia-Maria Niemi, puh. 040 720 7022, s-posti pia-maria.niemi@helsinki.fi