Farmasian opetuksen kehittämistä kohti tulevaisuuden kestävyys­osaamista

Opiskelijamme ovat tulevaisuuden rakentajia ja kestävyyshaasteiden ratkaisijoita! Kestävyysosaaminen onkin nostettu tärkeäksi osaksi kaikkien tutkintojen opetusta yliopiston strategian 2021–2030 myötä. Farmasian tiedekunta on ollut edelläkävijä yhdistäessään ympäristö­kestävyyden näkökulmia farmasian opetukseen.

Vihreän farmasian opetus käynnisti farmasian kestävyys­opetuksen

Tulevien farmaseuttien ja proviisorien koulutukseen on sisällytetty ympäristökestävyyden ja lääkkeiden ympäristönäkökulmien, ns. vihreän farmasian sisältöjä tietoisesti vuodesta 2015 lähtien. Generation Green aktivoi opettajat ja tutkijat toimiin, ja innosti opiskelijat mukaan. Opettajille ja opiskelijoille suunnatun kyselytutkimuksen ohjaamana ympäristönäkökulmien opetus sisällytettiin tieteenalan opetukseen, ennemmin kuin erillisinä opintoina. Pedagogisen tutkimuksen perusteella tieteenalan sisältöihin integroitu opetus tukee hyvin oppimista, koska kestävyysnäkökulmista voidaan keskustella ja tietoa soveltaa alan käytännön kontekstissa. Lääkekehitys ja lääkehoito ymmärretään ympäristö- ja kestävyysnäkökulmia huomioiden. 

Tiedollinen kestävyysosaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tärkeää on myös yleistettävien ns. akateemisten asiantuntijataitojen kehittyminen. Tällaisia tärkeitä kestävyystaitoja ovat muun muassa eettinen- ja tulevaisuusajattelu ja strateginen toiminta oman kestävyysasiantuntijuuden tunnistamisen rinnalla. Taitoja on tuettu opetusmenetelmien valinnalla. Farmasian tiedekunnan toiminta on kannustanut myös muita Helsingin yliopiston tiedekuntia. Lääkkeiden ja lääkehoitojen ympäristönäkökulmia on alettu ottaa mukaan opetukseen samaan tapaan myös lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Monitieteistä yhteis­työtä farmasian kestävyysopetuksen laajentamiseksi 

Kestävän lääkekehityksen ja lääkehoidon toteutuminen edellyttävät monitieteisyyttä ja kestävyysulottuvuuksien laajaa huomioimista. Vuonna 2021 farmasian tiedekunta liittyi kestävyystieteen instituutin HELSUS jäseneksi. Olemme kouluttamassa sukupolvea, joka ratkoo kestävyyshaasteita monitieteisessä ja ammatillisessa yhteistyössä. 

Luontevana keinona tukea valmiuksia tähän on koulutusalojen opiskelijoiden oppiminen yhdessä, kukin tuoden keskusteluun oman tieteenalansa näkökulmaa. Farmasian tiedekunnan opettajia ja tutkijoita on ollut mukana kehittämässä HELSUSn kanssa Helsingin yliopiston kestävyyskurssia, joka yhdistää eri koulutusalojen opiskelijat kestävyystavoitteiden laaja-alaiseen ja monitieteiseen tarkasteluun.

Tukeaksemme lääkealan kestävyysosaamista ja kestävyysnäkökulmien tieteenalojen välistä yhteistarkastelua olemme rakentaneet yhdessä lääketieteellisten koulutusalojen kanssa kestävän terveyden verkkokurssia. Farmasian sekä eläinlääketieteen, lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat työskentelevät samalla kurssilla tunnistaen tieteenalansa moninaisia kestävyysnäkökulmia YK:n Agenda 2030 kestävyystavoitteiden kautta. Tiedekunnassa opiskelijat pääsevät ratkaisemaan kestävän farmasian tutkimuskysymyksiä opinnäytetöissä ja tutkimusharjoitteluissa. Myös apteekkiharjoitteluun on sisällytetty kestävän farmasian tiedollisia ja taidollisia tavoitteita.  

Kestävyysajattelu näyttäytyy myös opetusmenetelmissä – farmasian digiloikka

Kestävyysajattelu kulkee farmasian opetuksessa läpi lääkkeen elinkaaren, mutta näyttäytyy myös opetusmenetelmissä. Farmasian tiedekunnassa on opetuksen tutkimusperustaiseen kehittämiseen vahvasti sitoutuneita opettajia. Opetuksen kehittämisen ja pedagogisen tutkimuksen tärkeänä painopisteenä on oppimista tukeva digitalisaatio. Farmasian digiloikkahanke on kehittänyt uuden tyyppisiä digitaalisia oppimisympäristöjä, kuten 360° vuorovaikutteisia virtuaaliympäristöjä, kuten virtuaali­apteekki, ja virtuaalisen laboratoriotyöskentelyn harjoittelun mahdollistavia VR-ympäristöjä, esimerkiksi aseptiseen työskentelyyn puhdas­tilassa.

Digitaliset opetusmenetelmät tukevat oppimista ja kestävää opetuksen toteutusta sekä lisäävät saavutettavuutta. Vuorovaikutteinen virtuaalisuus tietokoneen ruudulla voi tarjota pääsyn hankalastikin saavutettaviin ympäristöihin. Virtuaalisuus mahdollistaa työ- ja ympäristöturvallisen toiminnan sekä resursseja säästävän virtuaaliharjoittelun. Virtuaaliympäristöillä voidaan jopa korvata tosielämän toimintaa, mutta etenkin tarjota kestävällä tavalla ennalta valmistautumista tehtäviin.

Kohti maailman ensimmäistä kestävän farmasian professuuria 

Farmasian tiedekunnassa haluamme olla kouluttamassa tulevaisuuden sukupolvea, joka vahvaan osaamiseen perustuen osaa toimia lääkealan kestävyys­haasteiden ratkaisemiseksi monitieteisessä yhteistyössä. Avainasemassa koulutuksemme kehittämisessä tätä kohti ovat tiedekuntamme opettajat ja tutkijat yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tiedekuntamme kestävän farmasian tutkimus on kansainvälistä kärkeä ja tähän myös nivoutuu tutkimukseen perustuva opetuksemme.

Ponnistelemme kestävän farmasian professuurin saavuttamiseksi. Teemme uusia avauksia. Farmasian englanninkielisen maisteriohjelman Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety ensimmäiset opiskelijat on valittu ja tiedekunnassa vallitsee innostunut odotus opiskelijaryhmän opintojen aloituksesta syksyllä 2022. Maisteriohjelma keskittyy lääkkeiden ja lääkehoidon tutkimukseen, kehitykseen ja turvallisuuteen. Tämä kaikki kuvastaa farmasian kestävän kehityksen ja vihreän farmasian vaalimista. Tulevaisuus on toiveikas. 

Kolumnin kirjoittaja, varadekaani ja yliopistonlehtori Mia Sivén johtaa farmasian tiedekunnan tutkimusperusteista opetuksen kehittämistä.