Huono koulumenestys on yhteydessä suurempaan mielenterveyshäiriöiden riskiin

Vaikka mielenterveyden ongelmat koskettavat suurta osa ihmisistä jossain elämänvaiheessa, ne korostuvat tutkimuksen mukaan erityisesti heillä, jotka ovat pärjänneet huonosti peruskoulussa.

Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin peruskoulun päättötodistuksen ja nuoruus- tai aikuisiän mielenterveysongelmien yhteyttä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että henkilöt, joilla oli keskivertoa selvästi heikompi koulumenestys, saivat lähes 40 prosentin todennäköisyydellä jonkin mielenterveyden häiriön diagnoosin 38 ikävuoteen mennessä. Vastaavasti heillä, joiden koulumenestys oli keskimääräistä parempi, mielenterveyden häiriön todennäköisyys oli huomattavasti pienempi, 16 prosenttia. Ainoan poikkeuksen muodostivat syömishäiriöt, joissa yhteys oli päinvastainen.

– Syömishäiriöiden kohdalla suurempaan sairastumisriskiin liittyi keskivertoa parempi koulumenestys peruskoulussa, vahvistaa tutkija Christian Hakulinen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomessa vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneitä nuoria. Henkilöitä seurattiin yläasteen päättymisestä vuoden 2017 loppuun asti eli pisimmillään 38 ikävuoteen asti.

Hakulinen täsmentää, että tutkimuksessa havaittu yhteys päättötodistuksen ja mielenterveyshäiriöiden välillä ei ole syy-seuraussuhde. Tulokset kuvaavat niin sanottua absoluuttista riskiä eli tapahtuman todennäköisyyttä tutkitussa joukossa.

– Mielenterveyteen liittyvät haasteet alkavat tyypillisesti nuoruudessa ja aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsuuden mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat yhteydessä heikompaan koulumenestykseen peruskoulussa. Kolikon toinen puoli on siis myös tärkeä, hän korostaa.

Koska mielenterveyden ongelmilla on kauaskantoisia seurauksia, olisi tutkijan mukaan tärkeää, että nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden hoitoon kohdistettaisiin riittävästi resursseja.

– Heikosti koulussa pärjäävien mahdollisia mielenterveyteen liittyviä haasteita olisi myös hyvä kartoittaa ja tarjota tukea jo varhaisessa vaiheessa, Hakulinen sanoo.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Molecular Psychiatry -tiedelehdessä.

Artikkeli: Weckström, T., Elovainio, M., Pulkki-Råback, L. et al. School achievement in adolescence and the risk of mental disorders in early adulthood: a Finnish nationwide register study. Mol Psychiatry (2023). https://doi.org/10.1038/s41380-023-02081-4

Lisätietoja