Kuinka oppisimme, jos saisimme päättää omat arvosanamme?

Kun opiskelijat saivat päättää oman arvosanansa, niin suurilla massakursseilla päästiin käsiksi laadukkaampaan oppimiseen.

Juuso Henrik Nieminen on väitöstyössään tutkinut itsearviointia osana matematiikan yliopisto-opetusta.

– Kun opettaja arvioi ylhäältä päin, niin arviointiin muodostuu epätasainen valtasuhde. Usein tällainen arviointi johtaakin vain koepänttäämiseen, sanoo Nieminen.

Väitöstutkimuksen mukaan syntyi syvällisempää oppimista ja kokonaisuuksien ymmärtämistä, kun opiskelija joutui itse aktiivisesti miettimään myös arvosanaa osana oppimisen arviointia.

Toisaalta, osa tutkimukseen osallistuneista yliopisto-opiskelijoista lähestulkoon ahdistui itsearvioinnista, sillä he olivat niin tottuneita siihen, että ei ole heidän työtään tietää mitä he itse osaavat.

Koe arviointimenetelmänä juontaa juurensa tuhansien vuosien taakse historiaan

Niin yliopisto-opetuksessa kuin muillakin kouluasteilla on painotettu viime aikoina opetusta, joka valmistaisi oppijoita tärkeisiin tulevaisuustaitoihin - siis vaikkapa kriittisen ajatteluun tai oppimaan oppimiseen. Vaikka opetusmenetelmät uudistuvat vastaamaan näitä tavoitteita, arviointi laahaa Niemisen mukaan usein perässä.

– Usein opetusta kehittäessä arviointi jää taka-alalle. Erityisesti arvosanan määrittämisessä koetellaan harvoin opettajan ja oppijan roolien välistä rajanvetoa. Vaikka arviointia kehitettäisiin vaikkapa itse- ja vertaisarvioinnin avulla, jää tämä ikiaikainen valtasuhde usein haastamatta.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelijat raportoivat laajasti syväsuuntautunutta opiskelutapaa, joka tähtää kokonaisuuksien hahmottamiseen ennemmin kuin ulkoa opetteluun. Lisäksi haastattelututkimuksissa selvisi, että opiskelijat näkivät itsensä aktiivisina toimijoina arvioinnissa; he opiskelivat itseään eivätkä esimerkiksi koetta varten. Toisaalta osa opiskelijoista koki opiskelun haastavaksi, kun koe ei varmistanut heidän osaamistaan. Tutkimus siis alleviivasi, ettei matematiikan arviointi ollut kehittänyt opiskelijoiden toimijuutta heidän aiemmissa opinnoissaan.

Nieminen toimii projektitutkijana sekä opettajien täydennyskouluttajana. Hän on julkaissut viime vuonna kollegansa kanssa ensimmäisenä laatuaan olevan yleispätevän oppaan arvioinnista kaikkien koulutustasojen opettajille.

FM Juuso Henrik Nieminen väittelee 21.8.2020 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The lunatics have taken over the assessment - Utilising summative self-assessment to theorise - and disrupt - the interplay of agency and power in undergraduate mathematics".

LIVE STREAM: https://helsinki.zoom.us/j/65614367205?pwd=Ty9zVTZObG1yTGduYjNkMWFsZnJkQT09

SALASANA: 622574

Vastaväittäjänä on professori Margaret Bearman, Deakin University, ja kustoksena on professori Mats Gyllenberg.

Väitöskirja "The lunatics have taken over the assessment - Utilising summative self-assessment to theorise - and disrupt - the interplay of agency and power in undergraduate mathematics" on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Juuso Henrik Nieminen
, puhelin: 040 8483336, sähköposti: juuso.nieminen@uef.fi