2,5 miljoonan euron rahoitus terveyserojen sekä riippuvuuden ja riippumattomuuden logiikan tutkijoille

Euroopan tutkimusneuvosto myöntää ERC Advanced Grant -rahoitusta uraauurtaviin, kunnianhimoisiin projekteihin, joilla on erittäin suuret potentiaaliset vaikutukset.

Väestötieteen professori Pekka Martikainen ja matematiikan professori Jouko Väänänen ovat saaneet Euroopan tutkimusneuvoston viisivuotisen Advanced Grant -rahoituksen (uutinen englanniksi). Rahoitus myönnetään edistyneelle ja ansioituneelle tutkijalle.

Martikaisen ERC-rahoitetussa hankkeessa pyritään ymmärtämään terveyserojen syitä ja muutoksia. Sosiaaliryhmien välisiä terveys- ja kuolleisuuseroja on kaikkialla maailmassa, ja erot ovat kasvaneet 30 vuoden aikana. Pieni- ja suurituloisten elinajanodotteessa voi olla yhtä suuri ero kuin tupakoivien ja tupakoimattomien elinajanodotteessa.

Tutkijat selvittävät hankkeessa Social inequalities in population health: integrating evidence from longitudinal, family-based and genetically informed data esimerkiksi terveyserojen ylisukupolvisuutta, terveyserojen muuttumista pitkällä aikavälillä sekä sitä, mikä on sosiaalisten ja geneettisten tekijöiden yhteisvaikutus terveyteen ja terveyseroihin. Hankkeessa tutkitaan myös terveyserojen syitä eri maissa.

Tutkimus yhdistää useiden tieteenalojen näkökulmia ja lähestymistapoja. Martikaisen ryhmän tutkimusaineistot ovat kansainvälisesti ainutlaatuinen yhdistelmä väestörekistereitä sekä geneettistä ja kliinistä tietoa sisältäviä kyselyaineistoja.

Aineistot ulottuvat useille vuosikymmenille ja jopa neljään sukupolveen. Sen vuoksi ne mahdollistavat tutkimusasetelmia, jotka ovat perinteisiä sosiaalitieteellisiä ja epidemiologisia tutkimuksia vahvempia todentamaan kausaalivaikutuksia eli syy–seuraussuhteita. Niiden avulla voidaan siis paremmin ohjata toimia, jotka tähtäävät terveyden edistämiseen ja terveyserojen kaventamiseen.

Pekka Martikaisen johtamassa väestöntutkimuksen yksikössä tehdään uraauurtavaa tutkimusta sosiaaliryhmien välisistä terveyseroista. Työ on auttanut ymmärtämään kuolleisuuserojen syitä ja kehitystä Suomessa.

Riippuvuuskäsitteiden logiikkaa, kvanttimekaniikkaa ja matematiikan perusteita

Matematiikan professori Jouko Väänäsen ryhmä tutkii rahoituksen saaneessa hankkeessa riippuvuuden ja riippumattomuuden logiikkaa. Tiimisemantiikka ja riippuvuuslogiikka -hanke käsittelee vastakkainasettelua moneuden ja ykseyden välillä, joka voidaan havaita muun muassa kvanttimekaniikassa ja joukko-opissa. Vastakkainasettelun tutkimiseksi hanke tuo perinteiseen logiikkaan uuden käsitteen, riippuvuuden, ja pyrkii löytämään loogisia sääntöjä, joita riippuvuus ja riippumattomuus noudattavat.

Riippuvuus- ja riippumattomuuskäsitteet esiintyvät yhteiskunnassa ja eri tieteenaloilla. Hankkeessa kehitetään näiden käsitteiden logiikkaa. Kun logiikka selkenee, avautuu mahdollisuus sovellutuksille biologiassa, filosofiassa, fysiikassa, logiikassa, matematiikassa, peliteoriassa, taloustieteessä, tekoälytieteessä, tietojenkäsittelytieteessä ja tilastotieteessä.