Makeiden vesien biodiversiteetille suojelu- ja tutkimusohjelma

Maailman makeiden vesien johtavat biodiversiteettitutkijat ovat koonneet 15-osaisen ohjelman, jonka avulla järvien, virtavesien ja lampien eliöstön tutkimusta ja suojelua voidaan kehittää.
Luontokato uhkaa makeiden vesien eliöstöä

Järvien, virtavesien ja lampien eliöstön tutkimus on selvästi pienimuotoisempaa kuin vastaava tutkimus maalla ja merissä, vaikka useat makeiden vesien lajit ovat erittäin uhanalaisia. Onkin arvioitu, että makeiden vesien eliöt ovat kokonaisuudessaan uhanalaisempia kuin eliöt maalla ja merissä.

Uhanalaisuuden taustalla ovat etenkin maankäytön muutokset ja muuttuva ilmasto.

Arvostetussa Ecology Letters julkaisusarjassa julkaistun 15-osaisen ohjelman viisi pääteemaa ovat:

  1. Kerättyjen tutkimusaineistojen parempi hallinnointi
  2. Biodiversiteetin laajempi ja tehokkaampi seuranta luonnossa
  3. Lajien ekologisten vaatimusten ja lajien toiminnallisuuden parempi ymmärtäminen
  4. Makeiden vesien biodiversiteetin kestävämpi hallinnointi
  5. Makeiden vesien sosio-ekologisen ja –ekonomisen merkityksen parempi ymmärtäminen.

Ohjelma tukee makeiden vesien biodiversiteettitutkimuksen strategista kehittämistä ja auttaa ymmärtämään erilaisia makeiden vesien ilmiöitä ja prosesseja ja näissä tapahtuvia muutoksia muuttuvissa ympäristöoloissa. Keskeinen osa ohjelmaa on myös makeiden vesien suojelu ja kunnostus, jotka olisi tärkeä ulottaa mahdollisimman moneen arvokkaaseen vesistöön. Ohjelma auttaa myös priorisoimaan erilaisia biodiversiteettiin liittyviä tutkimushankkeita ja hallinnoimaan arvokkaita järvi-, joki- ja purovesistöjä.

– Suomessa makeiden vesien biodiversiteettitutkimus on keskittynyt levätutkimukseen, selkärangattomiin ja kaloihin ja tutkimuksissa on havaittu biodiversiteetin selkeä toiminnallinen merkitys ekosysteemin toiminnoille kuten tuottavuudelle, kertoo professori Janne Soininen Helsingin yliopistosta.

Muun EU:n tapaan vesistöjen laadun tarkkailussa korostuu Suomessakin yhä enemmän eliöyhteisöjen biodiversiteetti veden fysikaaliskemiallisten analyysien sijaan. Nyt julkaistua ohjelmaa on tärkeää soveltaa Suomen pienvesien tutkimuksessa, suojelussa ja kunnostuksessa, koska pienvedet ja suuremmat järvet ja joet ovat alttiita nopeasti muuttuvalle ympäristölle maankäytön muuttuessa ja lämpötilojen kohoamisen ja sadannan kasvun kautta.

Julkaisu:

Maasri, A. et al. 2021. A global agenda for advancing freshwater biodiversity research. Ecology Letters.https://doi.org/10.1111/ele.13931