Itämeren suojelun ekonomian lahjoitusprofessuurille jatkokausi

Itämeren suojelun ekonomian professuuria on päätetty jatkaa vuoteen 2021 asti. Professuuri keskittyy Itämeren suojelun taloudellisiin kysymyksiin, ja sen viisivuotisen jatkokauden rahoittavat Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto yhdessä.

Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat päättäneet jatkaa Itämeren suojelun ekonomian professuuria viidellä vuodella. Itämerihaasteen puitteissa toteutettavassa yhteistyössä yleisiä tutkimuskysymyksiä nousee käytännön vesiensuojelusta. Toisaalta professuuri mahdollistaa tutkimustulosten soveltamista paikalliseen vesiensuojeluun. Lisäksi se on tuottanut taloustieteellistä Itämeren tutkimusta kaupungin päätöksenteon tueksi. Kaupunki rahoittaa professuuria 100 000 eurolla ja yliopisto 15 000 eurolla vuodessa.

Professori Kari Hyytiäinen pitää professuurin merkittävänä saavutuksena panostaan vuonna 2014 valmistuneeseen kustannus-hyötyanalyysiin ravinnekuormituksen vähentämisestä koko Itämeren tasolla.

– Analyysi valmistui pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena useiden Itämeren alueen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa osana BalticSTERN-tutkimusverkostoa, kertoo Hyytiäinen.

– Analyysi on ensimmäinen, jossa meren parantuvasta tilasta koituvien hyötyjen ja kuormitusvähennystoimien kustannukset ovat kattavasti mukana kaikkien Itämeren rantavaltioitten osalta. Taloudellinen analyysi antaa mittakaavaa puhtaan ja elinkelpoisen meriluonnon merkityksestä hyvinvoinnillemme, toteaa Hyytiäinen.  

Taloudellinen analyysi on ympäristönsuojelussa erityisen tärkeää. Sen avulla saadaan tietoa parhaista toimenpiteistä ja yhteiskunnallisesta ohjauksesta Itämeren ympäristöongelmien ratkaisuun.

– Ihmisen ja meriluonnon väliseen vuorovaikutukseen keskittyvä ympäristötaloustieteen tutkimus on suhteellisen nuorta. Tietääkseni tämä professuuri on ainoa, joka keskittyy nimenomaan Itämeren suojelun taloudellisiin kysymyksiin. Professuurin jatkuminen turvaa sekä tutkimuksen jatkuvuuden että uuden asiantuntijasukupolven kouluttamisen toteaa Hyytiäinen, joka on hoitanut professuuria vuodesta 2013 alkaen.

Merkitystä kaupungin päätöksenteossa

– Itämeri-professuuri on yksi merkittävä yhteistyön muoto Helsingin yliopiston ja kaupungin välillä toteaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

– Kaupunki on tarjonnut tutkimuskysymyksiä, joita tutkijat ovat lähteneet tutkimaan. Parhaillaan meneillään olevat pro gradu -työt, jotka liittyvät esimerkiksi mikromuoviroskaantumiseen ja typpilannoitusta koskevaan taloudelliseen ohjaukseen, ovat esimerkkejä tästä. Taloustieteellistä Itämeren tutkimusta on voitu käyttää myös kaupungin päätöksenteon tukena. Professuuri linkittyy hienosti Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja kaupungin väliseen laajempaan Kaupunkiakatemia-yhteistyökokonaisuuteen.

Analyysejä on hyödynnetty muun muassa kunnallisten vesiensuojelutoimien yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointiin. Lisäksi tutkimusyhteistyön puitteissa on luotu Itämeri-tutkijarekisteri. Kaupungin käytännön vesiensuojeluongelmia on tuotu ryhmätöiksi monitieteisille Itämeri-kursseille sekä ratkaistavaksi yhteiseen graduprojektiin, jonka puitteissa on valmistumassa neljä Itämeri-aiheista pro gradu -työtä luonnontieteiden, taloustieteen ja oikeustieteen aloilta.

Lähivuosina kartoitetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia

Kolmen viime vuoden aikana professori Kari Hyytiäinen on julkaissut 13 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, viisi muuta tieteellistä julkaisua sekä antanut useita haastatteluja ja kirjoittanut populaariartikkeleita.

Hyytiäinen johtaa myös laajaa Itämeren laajuista tutkimusprojektia (BONUS BalticAPP), jossa tarkastellaan Itämeren ekosysteemipalveluiden tarjonnan ja kysynnän skenaarioita seuraavan vuosisadan aikana. Lähivuosina tutkimus kohdistuu kartoittamaan muuttuvan ilmaston ja globaalien sosioekonomisten trendien tuomia haasteita Itämeren suojelulle pitkällä aikavälillä.

Professuurin ensimmäinen jakso alkoi vuonna 2011 Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Helsingin kaupunki päätti lahjoittaa osana Itämerihaaste-aloitetta ja omaa Itämeri-toimenpideohjelmaansa yliopistolle uuden professuurin vuonna 2007. Samana syksynä Helsingin yliopisto liittyi Itämerihaasteen kumppaniverkostoon.

Professuurin kauden jatkuminen julkistettiin 25.11.2016 Itämerihaasteen ja Kaupunkiakatemian seminaarissa Helsingissä.