Suomalaismedia onnistunut moniäänisessä ulkomaanuutisoinnissa

Ulkomaanuutisia on perinteisesti pidetty yksipuolisina ja negatiivisina. Kirsi Cheasin väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että suomalaiset ja yhdysvaltalaiset ulkomaanuutiset ovat huomattavan monipuolisia, moniäänisiä ja sävyltään varsin myönteisiä. Suomalaistoimittajat ilmaisevat omia kriittisiä näkemyksiään läpinäkyvämmin kuin yhdysvaltalaistoimittajat.

Kirsi Cheas tutki väitöskirjassaan suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa tiedotusvälineissä julkaistuja ulkomaanuutisia. Tutkitut uutiset liittyvät Etelä-Afrikkaan ja Brasiliaan, ja ne on julkaistu vuosien 2006 ja 2014 välillä.

Tutkimustulokset yllättivät: afrikkalaiset ja latinalaisamerikkalaiset ihmiset saivat uutisissa huomattavasti enemmän tilaa näkemystensä ilmaisemiseksi kuin eurooppalaiset tai pohjoisamerikkalaiset puhujat. Uutisiin haastatelluista eteläisistä puhujista merkittävä osa oli lähtöisin vaatimattomista oloista. Tutkijoiden vallitsevan käsityksen mukaan länsimaisissa ulkomaanuutisissa ei ole riittävästi tilaa varsinkaan eteläisten maiden köyhien ihmisten äänille, mutta näin ei näyttäisi olevan Cheasin aineiston valossa.

– Havaintoni kertovat muuttuvasta maailmanjärjestyksestä, Kirsi Cheas sanoo.

Köyhät ihmiset saivat erityisen paljon tilaa Helsingin Sanomien Brasilia-uutisoinnissa. Helsingin Sanomilla oli kirjeenvaihtaja Rio de Janeirossa läpi vuoden 2014.

– Se, että toimittaja on paikan päällä kohteessa ja tuntee alueen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kontekstin, auttaa parantamaan uutisten laatua, Cheas toteaa.

Suomessa syvällisiä yksittäisnäkymiä, yhdysvaltalaisuutisissa kaikki näkymät kerralla

Kirsi Cheasin mukaan suomalainen ja yhdysvaltalainen uutisointi poikkeavat merkittävästi toisistaan siinä, miten kaukaisten maiden todellisuuksien monia eri puolia kuvataan lukijoille.

– Suomalaisissa ulkomaanuutisissa esitellään tyypillisesti vain yksi tai muutama syvällinen näkökulma kerrallaan. Laajempi kuva rakentuu vasta ajan myötä, kun lukija yhdistelee uutisartikkelien sisältöjä mielessään. Suomalaislukijoiden voi näin olla yhden artikkelin tasolla vaikeampi hahmottaa, millaiseen laajempaan kontekstiin tarina liittyy, Cheas kertoo.

Yhdysvaltalaiset uutisartikkelit sisältävät lähes poikkeuksetta suuren määrän erilaisia näkökulmia.

– Näin lukija pystyy helpommin ja nopeammin käsittämään uutisissa kuvatun todellisuuden eri puolia. Toisaalta yhdysvaltalaisuutisissa näkökulmat jäävät usein pinnallisemmiksi kuin suomalaisissa, kun niitä on joka uutistekstissä niin paljon.

Läpinäkyvyys on tärkeämpää kuin myönteinen sävy

Cheasin tutkimat uutiset sisälsivät lukuisia myönteisiä kuvauksia Etelä-Afrikasta ja Brasiliasta. Näin ollen Cheas haastaa myös väitteet, joiden mukaan erityisesti niin sanottuun kehittyvään maailmaan liittyvät uutiset ovat sävyltään yksinomaan negatiivisia. Tosin myös Cheasin analysoimat uutiset painottuivat enemmän negatiivisesti.

Cheasin mukaan suomalaiset ja yhdysvaltalaiset toimittajat toteuttavat kriittistä uutisointia eri tavalla.

– Yhdysvaltalaistoimittajat pyrkivät aina olemaan kohteliaita ja neutraaleja – käytännössä kaikki uutisten käsittämä kritiikki sisältyy uutisissa haastateltujen ihmisten sitaatteihin. Suomalaistoimittajat ilmaisevat omat kriittiset näkemyksensä avoimemmin ja suoremmin.

Cheas painottaa, ettei uutisten negatiivisuus sinänsä ole pahe.

– Toimittajien on tärkeää tuoda esiin todellisuuksien eri puolia eri näkökulmista. Uutisoinnin laadun kannalta merkittävintä on läpinäkyvyys – se, että lukija ymmärtää, miksi uutisiin sisältyy tiettyjä näkökulmia ja keiden etua ne palvelevat.

FM Kirsi Cheas väittelee 5.1.2018 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta Broadening Views in Tabloids and Tablets: Proportions of Perspectives in American and Finnish World News Articles on South Africa and Brazil. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33.

Cheas kirjoittaa havainnoistaan suomalaisille toimittajille suunnatulla sivustolla

Koko englanninkielinen väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa