Apostoli Paavali käytti pyhien kirjoitusten lainauksia retorisena keinona Roomalaiskirjeessä

Uusi väitöstutkimus osoittaa Paavalin valinneen ja muokanneen lainauksia siten, että ne tukivat hänen väitteitään.

Katja Kujanpään väitöstutkimuksessa tarkastellaan, millä tavoin Paavali käyttää pyhien kirjoitusten lainauksia argumentaationsa osana. Yhtäpitävyys pyhien kirjoitusten kanssa antoi painoarvoa Paavalin viestille ja synnytti vaikutelman, että hän oli niiden tulkitsijana taitava ja pätevä.

Paavalin 50-luvulla jaa. kirjoittamassa Kirjeessä roomalaisille on 51 suoraa lainausta juutalaisten pyhistä kirjoituksista, joista muodostui myöhemmin kristittyjen Vanha testamentti.

Kujanpään mukaan Paavalille oli tärkeintä opastaa seurakuntia omaksumaan oikea käsitys Kristus-uskon perusteista ja siihen kuuluvasta elämäntavasta sellaisina kuin hän ne ymmärsi.

− Paavali oli kiistelty hahmo 50-luvulla jaa., ja hänellä oli tarve esitellä itsensä ja sanomansa Rooman seurakunnille mahdollisimman uskottavasti, väittelijä toteaa.

Tutkimus osoittaa, että Paavali pyrkii aktiivisesti ohjaamaan kirjeen lukijoita tulkitsemaan lainaukset tietyllä tavalla.

− Ensinnäkin hän valikoi tarkoin, mitkä sanat lainaa ja mitkä jättää lainaamatta. Lainatut sanat voivat siten näennäisesti tukea Paavalin argumenttia, vaikka niiden alkuperäinen kirjallinen konteksti sisältäisikin sen kannalta kyseenalaista ainesta.

Paavali myös muokkaa lainauksen sanamuotoa tarkoituksellisesti noin joka toisessa tapauksessa.

− Hän jättää sanoja pois, lisää niitä, vaihtaa ilmausten paikkaa, korvaa sanoja toisilla ilmaisuilla, muuttaa kieliopillisia muotoja ja yhdistelee lainauksia yhdeksi kokonaisuudeksi, Kujanpää kertoo.

Lisäksi Paavali reunustaa lainauksen erilaisilla sen tulkintaan vaikuttavilla elementeillä: hän esittelee lainauksen johtolauseella, tekee johtopäätöksiä ja sitoo lainauksen omiin huomioihinsa toistamalla siinä esiintyviä ydinsanoja.

Lainausten uusi asiayhteys ohjaa väistämättä tekstien merkityksenantoa ja tulkintaa

Kujanpään tutkimustulokset kyseenalaistavat oletuksen, että kirjoitusten lainauksia tulisi lähestyä niiden alkuperäisen kontekstin valossa Paavalin viestin ymmärtämiseksi. Samoin ongelmalliseksi osoittautuu väite, että Paavali olisi rakentanut argumentaationsa olettaen, että kirjeen lukijat tuntevat lainausten alkuperäisen asiayhteyden.

− Tutkimukseni havainnollistaa pyhien kirjoitusten lainaamiseen liittyviä ongelmia: kontekstin muuttuminen muuttaa väistämättä lainattujen sanojen merkitystä. Lainaajan on mahdollista tarkoituksellisesti ohjata niiden tulkintaa oman argumenttinsa mukaiseen suuntaan, väittelijä tiivistää.

***

TM Katja Kujanpää väittelee 13.1.2018 kello 10.15 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "Argumentation by Quotations - The Rhetorical Functions of Scriptural Quotations in Romans". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, auditorio XII.

Vastaväittäjänä on professori J. Ross Wagner, Duke University (Pohjois-Carolina), ja kustoksena professori Petri Luomanen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.