Yrittäjyys tulee mukaan kouluihin

Uusien oppimisympäristöjen mukana koulun rajat ovat avautuneet ja mukaan on tullut uusia yhteiskunnallisia toimijoita. Myös yrittäjyyskasvatus on saanut jalansijaa, selviää kasvatustieteen maisteri Leena Käyhkön tuoreesta väitöksestä Kivi kengässä – opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä. Tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta. Käyhkön väitös tarkastetaan Helsingin yliopistossa 4.12.

Yrittäjyyskasvatuksessa on yrittäjyys muodostunut yhdeksi keskeisiksi ympäristöksi ja yhteiskunnalliseksi kontekstiksi oppimisessa. Siitä on tullut eurooppalainen ja kansallinen koulutuspoliittinen ja opetussuunnitelmallinen sisältö.

– Yrittäjyyskasvatusta on tutkittu kasvatustieteen piirissä oppimisen näkökulmasta vähän, Käyhkö toteaa.

Käyhkö tutkii yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöä koulun ja yhteiskunnan välisen suhteen näkökulmasta

– Tutkimukseni lähtökohtana on, että keskittyessään paljolti luokkahuoneopetukseen ja opetusmenetelmien kehittämiseen kasvatuksen ja opetuksen analyyseista on puuttunut yhteiskuntasidos ja historiallisuus, opetuksen ja yhteiskunnallisen käytännön välinen suhde, Käyhkö sanoo.

Käyhkön tutkimus sisältää yrittäjyyskasvatuksen käytännöstä laadullisen tapaustutkimuksen, jota hän käyttää ikkunana koulun ja yhteiskunnan rajapinnalla tapahtuvan oppimisen tutkimiselle sekä sen tuomien kasvatus- ja oppimisteoreettisten haasteiden esiin nostamiselle. Tapaustutkimuksen aineisto on kerätty yrittäjyyslukiosta ja sen yrittäjyyskasvatuskurssin yhdestä opetuskokonaisuudesta, joka koostui paikallisesta messutoiminnasta.

Tutkimuksen tulokset on tiivistetty neljäksi oppimista koskevaksi teesiksi, jotka suuntaavat huomion (1) yrittäjyyden käsitteellistämiseen, (2) tiedon alkuperään ja luonteeseen yrittäjyyskasvatuksessa, (3) erilaisuuden ja moniäänisyyden konteksteissa oppimiseen sekä (4) opettajiin pedagogiikan kehittäjinä.

Koulu kohtaa yrittäjyyskasvatuksessa koulutiedon uuden ristiriidan: koulun avautumisessa yhteiskuntaan yhteiskunta irrotetaan yhteiskunnallisesta elämänkäytännöstä ja tulkitaan abstraktiksi, arvovapaaksi ja historiattomaksi todellisuudeksi, jossa oppilaat toimivat.

Leena Käyhkö väittelee 4.12. klo 12 käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään Metsätalon salissa 1, Unioninkatu 40. Väitöstiivistelmä on luettavissa osoitteessa 

URN:ISBN:978-951-51-0314-7

Väittelijän yhteystiedot: s-posti leena.kayhko@helsinki.fi