Teachers' Climate Change Forum - Ilmastonmuutoksen opettamiseen uutta tutkimustietoa ja konkreettisia materiaaleja

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus ja Ilmakehätieteiden keskus (INAR) järjestävät kansainvälisen, osallistavan Teachers' Climate Change Forum 2019 -täydennyskoulutuskurssin eri koulutusasteiden opettajille eri puolilta maailmaa.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista globaaleista haasteista. Opettajat ovat avainasemassa lasten ja nuorten - tulevaisuuden tekijöiden - tiedollisessa, taidollisessa ja asenteellisessa kasvatuksessa. Jokainen opettaja vaikuttaa ainakin sata vuotta; ensin oman uransa ajansa ja vielä sen jälkeenkin oppilaidensa kautta.

Monipuolista ilmastoaiheiden käsittelyä opetuksessa voidaan pitää välttämättömänä. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen edellyttää sekä uskallusta kohdata ongelmat että tietoa ja osaamista osallistua ongelman ratkaisemiseen. Ilmastonmuutos tulee nähdä opetuksessa ilmiönä, jonka syvällinen ymmärtäminen edellyttää ilmiön tarkastelua moninaisista näkökulmasta. 

Teachers' Climate Change Forum (TCCF) 2019

-kurssilla koulutetaan eri koulutusasteiden opettajia ja oppiaineiden opettajia eri puolilta maailmaa käsittelemään ilmastonmuutosta monipuolisesti ja mielekkäästi opetuksessaan - erityisesti tekemällä yhteistyötä eri alojen opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Kurssille osallistuvat opettajat ovat itse aktiivisessa roolissa mukana yhteiskehittämisessä.

Kurssi on rakennettu uusimpaan tutkimustietoon perustuen ja ottaa huomioon uusimmat opetussuunnitelman perusteet. Kurssi edistää eri koulutusasteiden opettajien tietämystä ilmastonmuutokseen liittyvästä uusimmasta tutkimustiedosta sekä osaamista ilmastonmuutoksen, sen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen käsittelyssä omassa opetuksessaan.

Päätavoitteena on, että kurssin käyneillä opettajilla on kehittyneet valmiudet käsitellä ilmastonmuutosta pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista, mutta myös erilaiset uskomukset/asenteet huomioon ottaen.

Keskeisenä tavoitteena on myös, että kurssin myötä rakentuu eri koulutusasteiden opettajien kansainvälinen ja monialainen verkosto, jossa opettajat voivat kurssihankkeen päätyttyäkin jakaa ideoitaan, kokemuksiaan ja osaamistaan. Verkostosta on tarkoitus rakentaa opettajien, ilmastotiedekasvatuksen kehittäjien ja ilmastotutkijoiden aktiivinen kohtaamisfoorumi.

Täältä pääsee kirjautumaan kurssin MOOC-alustalle.

Täällä on ohjeita MOOC-alustan käytöstä ja tunnusten luomisesta.