Oppilaatkin ovat aktiivisia toimijoita luokkahuonekeskustelussa

Aiemmin ajateltiin, että luokkahuoneen puhe kulkee opettajan kautta, kun opettaja esimerkiksi esittää kysymyksen oppilaille ja arvioi sitten heidän vastauksiaan. Pilvi Heinosen väitöskirjatutkimus osoittaa luokkahuonekeskustelun jäsentyvän uudella tavalla: aloite tulee myös oppilailta.

Nykyluokkahuoneessa oppilaita kannustetaan osallistumaan ja toimimaan aktiivisesti.

– Oppilaat ovat aineistoni mukaan aloitteellisia ja aktiivisia, ja opettaja monin paikoin ikään kuin luovii oppilaiden aloitteiden virrassa, Pilvi Heinonen kuvaa.

– Hän esimerkiksi kehuu oppilaiden tuottamia kysymyksiä tai muita aloitteita ja osoittaa ne siten merkityksellisiksi.

 

Opettaja ja oppilaat samanveroisina

– Opettajan arvioinnin muotoilu myös skaalautuu tilanteen mukaan, Pilvi Heinonen huomauttaa.

Esimerkiksi oppilaiden projekteja tai koevastauksia evaluoidaan hyvin hienovaraisin keinoin ("Tossa mä mietin heti, et voisko sitä [tutkielman tutkimusongelmaa] vielä vähän tarkentaa ja supistaa.") ja joskus tunneilmauksia hyödyntäen ("Mua niin harmitti [oppilaan virheellinen koevastaus]").

Tämä osoittaa Heinosen mukaan, että toimijoina opettaja asemoi usein itsensä ja oppilaat ikään kuin samanveroisiksi, vaikkakin erilaista institutionaalista roolia edustaviksi.

 

Kaksisuuntainen matkiminen

Toisinaan opettaja hyödyntää arvioinnissa samankaltaisia vuorovaikutuksen keinoja kuin oppilaat itse. Toisen puheen kaiuttaminen, matkiminen, on yksi tällaisista ilmiöistä.

– Käytännössä kaiuttaminen näkyy esimerkiksi sellaisessa vuorovaikutustilanteessa, kun oppilas kysyy "Onks pakko esittää [tutkielma]?", johon opettaja vastaa tyylitellysti (erityisellä äänellä) "Onko pakko, jos ei taho, kyllä on." Opettaja siis kaiuttaa oppilaan ääntä ja samalla välittää kriittistä asennetta oppilaan aloitteeseen.

Oppilaan äänen kaiuttaminen on kuitenkin opettajan keinona kaksiulotteinen: siinä on usein samanaikaisesti läsnä vakava ja humoristinen taso, mikä näkyy vuorovaikutuksen rakentumisessa kaiutuksen jälkeen.

Aikaisemmin puheen kaiuttamista on tutkittu kouluetnografisesti esimerkiksi äänimaiseman hallitsemisen välineenä, erityisesti poikaoppilaiden keinona vaientaa tyttöjen ja naisopettajien ääntä luokkatilassa.

 

Aloitteellisuus opetussuunnitelmassa

Oppilaiden aktiivinen osallistuminen on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

– Tutkimustuloksistani on hyötyä opettajille ja opetusalan toimijoille ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että opettajat voivat tiedostua arvioivan toiminnan muodoista, merkityksistä ja tehtävistä tilanteissa, joissa oppilaiden toivotaan olevan enenevässä määrin aloitteellisia ja aktiivisia toimijoita, Pilvi Heinonen summaa.

 

FM Pilvi Heinonen väittelee 16.12.2017 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa HY:n päärakennus, pieni juhlasali. Vastaväittäjänä on dosentti Mia Halonen, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena on professori Marja-Leena Sorjonen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Pilvi Heinonen

pilvi.heinonen@helsinki.fi