Autismin kirjon oppilaat ja vuorovaikutuksen rakentuminen perusopetuksessa

Kasvatustieteen maisteri Irene Rämä tutkii tuoreessa väitöksessään perusopetuksessa olevien autismin kirjon oppilaiden ja heidän opettajansa välistä vuorovaikutusta suomalaisen koulun pienryhmässä. Ryhmän oppilailla oli haasteita erityisesti vuorovaikutuksen, kommunikaation ja sosiaalisuuden alueilla.

Rämä huomasi, että opetustilanteiden rakenteellinen vuorovaikutus koostui osapuolten välisen yhteisen säätelyn, opettajan hiljaisen tiedon sekä oppilaiden spontaanin kommunikaation ja siihen liittyvien vihjeiden muodostamasta toiminnallisesta kokonaisuudesta.

– Opetustilanteiden vuorovaikutusilmapiiriin vaikuttavat seikat nivoutuvat saumattomasti opettajan toimintaan sekä painottavat laadukkaan ja oppilaiden tarpeille herkän opetuksen merkitystä erityisopetuskontekstissa, Rämä toteaa.

Moderni oppimiskäsitys painottaa oppimisen sosiaalista luonnetta, mikä liittyneenä autismin kirjon tyypillisiin piirteisiin, eli vaikeuksiin vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa ja sosiaalisuudessa, muodostaa vaativan pedagogisen haasteen autismin kirjon opetuksessa. Nykyisin myös osallistuminen yhteisöjen toimintaan edellyttää toimivia vuorovaikutustaitoja, joiden kehittäminen edellyttää paitsi yksilöllisten prosessien tuntemista myös vuorovaikutuksen rakenteellisen puolen huomioimista, mihin tämä tutkimus osaltaan vastaa.

Rämän väitöstyön aineisto koostuu opetustilanteiden autenttisista videoinneista ja oppilaiden henkilökohtaisista opetussuunnitelma-asiakirjoista. Aineistoa on vuosilta 2006 - 14. Videointien osalta aineisto analysoitiin soveltavan keskustelunanalyysin keinoin ja oppimistavoitteiden osalta systemaattisesti vertaillen käyttämällä hyväksi kansainvälistä toimintakykyluokitusta (ICF). Toimintakykyluokituksen käyttäminen peruskoulukontekstissa on Suomessa vielä harvinaista.

Opettajan pedagogisesti herkkää käyttäytymistä kuvaillaan käsitteellä dynaaminen sensitiivisyys, jonka muovautumiseen vaikuttavat paitsi opettajan henkilökohtaiset ja ammatilliset ominaisuudet, opetuskokemus sekä hiljainen tieto mutta myös oppilaiden kanssa yhteisesti säädelty vuorovaikutusympäristö.

Irene Rämä väittelee 4.12. klo 12:00 erityispedagogiikan alaan kuuluvasta aiheesta Yhdessä luotua – Tutkimus autismin kirjon vuorovaikutuksesta peruskoulun kontekstissa. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33).

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteessa:  URN:ISBN:978-951-51-1132-6

Väittelijän yhteystiedot:

irene.rama@helsinki.fi