Suomessa tarvitaan uutta monikulttuurisuuskasvatusta ja -koulutusta

Lisääntyneen maahanmuuton ja korkeakoulujen kansainvälistymisen myötä monikulttuurinen kasvatus ja koulutus ovat yleistyneet koulutuksen eri tasoilla Suomessa. Kansainvälistyminen nähdään tärkeänä Suomen kilpailukyvyn kannalta, mutta monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia.

Kasvatustieteen maisteri Heidi Layne tarkastelee tuoreessa väitöksessään, miten epäsymmetriset valtasuhteet vaikuttavat siihen, miten monikulttuurinen kasvatus ja koulutus rakentuvat koulutuksen eri tasoilla. Hän tutkii myös niihin liittyviä kokemuksia ja ongelmia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.  Layne käyttää teoreettisena viitekehyksenään Mary Louise Prattin kontaktivyöhyketeoriaa, jonka mukaan kontaktivyöhyke syntyy erilaisten historiallisten, sukupuolisten, etnisten ja uskonnollisten/hengellisten elämänkaarien sekä valta- ja tietoasetelmien kohdatessa.

Eroon erottelevasta monikulttuurisuuspedagogiikasta

Väitöskirjassaan Layne esittää kontaktivyöhyketeoriaa monikulttuurisuuskasvatuksen yhdeksi uudeksi lähtökohdaksi. 

– Vallalla oleva käsitys kansainvälistymisestä ja monikulttuurisuuspedagogiikasta on jäänyt tasolle, jossa luodaan käsityksiä kiinteistä kansallisista kulttuureista, joiden mukaan ihmiset luokitellaan ja joihin usein liitetään myös esimerkiksi uskontoon, kieleen tai sosiaaliluokkaan liittyviä ennakkoluuloja, Layne toteaa.

Tällainen eroja tuottava lähtökohta koulutuksessa on sokea sille, miten puhutaan tai jätetään puhumatta sosiaaliluokasta, ihonväristä tai kieltenopetuksen kielihierarkioista.

– Koulutuksella ja oppimateriaaleilla voidaan harjoittaa rodullistamista ja rasismia sekä ylläpitää käsityksiä erilaisista sukupuolirooleista sekä rehellisistä ja ahkerista valkoisista suomalaista, joihin verrataan kaikkia muita.

Laynen mukaan kontaktivyöhyketeorian avulla voidaan paremmin analysoida koulutuksen (piilo)rakenteita ja niiden merkityksiä yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa ja tuntea kuuluvansa osaksi (koulutus)järjestelmää.  

Kasvatustieteen maisteri Heidi Layne väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 12.8. kasvatustieteen alaan kuuluvasta aiheesta ”Kontaktivyöhykkeet” suomalaisessa (interkulttuurisessa) kasvatuksessa ja koulutuksessa (”Contact Zones” in Finnish (intercultural) education). Väitöstilaisuus järjestetään klo 12:00 osoitteessa  Siltavuorenpenger 3 Athena, sali 302. Väitöskirja on luettavissa sähköisesti E-thesis-palvelussa

Väittelijän yhteystiedot

Heidi Layne, puh. 044 534 8804, s-posti: heidi.layne@helsinki.fi