Rehtori Sari Lindblomin puhe lukuvuoden avajaisissa 31.8.2020

Rouva presidentti, herra kansleri, your excellencies, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät; mina damer och herrar, ladies and gentlemen,

Viime kevät osoitti meille hyvin konkreettisesti, kuinka erilaiseksi maailma voi hetkessä muuttua. Yhteiskunnalle ennalta-arvaamaton tapahtuma muutti nopeasti koko sen toiminnan. Ennalta-arvaamattomuus sävytti toki elämäämme jo ennen pandemiaa. Moni ennustaa koko 2020-luvusta suurta muutoksen vuosikymmentä. 

Vaikka tulevaisuus on tuntematon ja jatkuva muutos väistämätöntä, voimme suhtautua tulevaisuuteen optimistisesti. Nopea muutostahti voidaan nimittäin hallita, jos otamme tulevaisuuden entistä vahvemmin omiin käsiimme. Meidän ei tarvitse suhtautua muutokseen sitä pelkäämällä, siihen sopeutumalla tai sitä vastaan taistelemalla. Voimme valita, että  toimimme muutoksen tekijöinä.

Hyvät kuulijat, Helsingin yliopisto on muutoksen tekijä. 

Yliopiston strategiassa määrittelemme, minkälaista tulevaisuutta haluamme rakentaa ja minkälaisen muutoksen haluamme nähdä maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Epävarma tulevaisuus vaatii meiltä ratkaisuja maailman suuriin ongelmiin: miten hallita ilmastonmuutosta, miten voittaa pandemioita, miten rakentaa rauhaa ja miten turvataan demokraattisten yhteiskuntien toimintaedellytykset . 

Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja ja rakentaa parempaa maailmaa tieteen voimalla. Teemme uraauurtavaa perustutkimusta, edistämme avoimen tieteen voittokulkua ja vaikutamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Tämän kaiken teemme monitieteisesti, sillä suuria yhteiskunnallisia haasteita ei pystytä ratkaisemaan yhden tieteenalan sisällä. Tarvitsemme saumatonta yhteistyötä eri alojen akateemisten asiantuntijoiden kesken. Juuri monitieteisyys, laaja-alaisuus ja näkökulmien rikkaus tekee Helsingin yliopistosta vahvan. 

Yliopisto rakentaa parempaa maailmaa myös laadukkaalla tutkimuspohjaisella opetuksella. Me koulutamme maailman muuttajia.

Yliopiston tavoitteena on, että meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on sekä taitoja että rohkeutta puuttua globaaleihin ongelmiin ja ratkaista niitä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Tahdomme kouluttaa maailman muuttajia, jotka lähtevät rohkeasti korjaamaan vääryyksiä, 

Maailman muuttajia, jotka tekevät toisten ihmisten elämästä henkisesti rikkaan,

Maailman muuttajia joilla on visio paremmasta maailmasta ja jotka johtavat sen rakentamista. 

Miten onnistumme tässä kunnianhimoisessa tavoitteessamme?

Yliopisto-opinnot antavat opiskelijalle oman alan syvällistä ymmärrystä. Meiltä valmistuvat opiskelijat hallitsevat alansa keskeiset sisällöt ja hahmottavat asioiden syy- ja seuraussuhteet. Tieteenalakohtaisen tietopohjan rakentaminen vaatii kovaa työtä, sitkeyttä ja aikaa. Syvällinen oman alan hallinta on edellytys maailman ymmärtämiselle.

Opiskelijoidemme syvällisen substanssiosaamisen kerryttämiseksi sivistysyliopistomme on ottanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen, että jokainen tutkinto-opiskelija saa mahdollisuuksia osallistua tutkimustyöhön opintojensa aikana. 

Tahdomme ottaa opiskelijat mukaan tutkimuksen tekemiseen kaikilla yliopistomme tieteenaloilla. Tämä lisää opiskelijoiden ajattelutaitoja, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia tutustua oman alan tutkijoihin ja siihen, miten uusi tieteellinen tieto syntyy ja rakentuu.

Yliopisto-opinnot antavat opiskelijalle myös taitoja, joita tulevaisuuden asiantuntijalta odotetaan. Akateeminen asiantuntijuus ei yksin riitä: Jokaisen opiskelijan tulee hallita uuden vuosituhannen perustaidot.

Jokaiselle tarpeellisia sosio-emotionaalisia taitoja ovat uteliaisuus, sosiaaliset taidot ja halu tehdä yhteistyötä, sisukkuus sekä resilienssi. Viimeksi mainittu luo kykyä ylläpitää kestävää hyvinvointia.

Kestävyys on välttämätöntä niin yksilön hyvinvoinnille kuin ympäristölle. Siksi päätimme Helsingin yliopistossa, että tästä lukuvuodesta lähtien jokainen opiskelija voi suorittaa monitieteisen kestävyyskurssin. Se antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon sekä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

On tärkeää, että pystymme ylläpitämään kestävää hyvinvointia koko yliopistoyhteisössämme. Avoimuus kokeiluille ja mahdollisuus epäonnistua lisäävät resilienssiämme. Me kaikki voimme edistää sellaisen kulttuurin luomista, jossa uskalletaan kokeilla rohkeasti uutta. 

Yliopistomme antaa opiskelijalle myös koko yhteisön tuen akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamiseen.

Tärkeä osa akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymistä on akateemisen identiteetin ja uraidentiteetin rakentaminen. Helsingin yliopistossa akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat eri alojen huippuasiantuntijat, joilla on hyvät taidot edistää laadukasta oppimista korkeatasoisen opetuksen ja ohjauksen avulla. Viime vuosina olemme kehittäneet opiskelijoiden opettajatuutorointia. Nyt jokainen opiskelija saa laadukasta akateemista ohjausta omalta opettajatuutoriltaan opintojen alusta aina niiden päättymiseen asti. Tuutorointi auttaa opiskelijaa löytämään oman tulevaisuuden suuntansa, oman akateemisen identiteettinsä tai oman uraidentiteettinsä. 

Akateemisen- ja uraidentiteetin lisäksi yliopisto-opinnot ovat monelle tärkeä vaihe sosiaalisen identiteetin laajentamisessa. Sen rakentumiseen vaikuttaa koko yliopistoyhteisö, mutta erityisesti toiset opiskelijat.

Hyvät opiskelijat, toivon lämpimästi että lähdette mukaan ylioppilaskunnan, osakuntien, ainejärjestöjen ja harrastejärjestöjen toimintaan. Tutustukaa toisiinne, erityisesti heihin jotka eivät opiskele kanssanne samaa alaa. Tulevaisuuden työelämästä näyttää vahvasti kehkeytyvän sellainen, että siellä saman tavoitteen saavuttamiseksi työskennellään entistä enemmän eri alojen osaajien kanssa. Yhdessä voitte saada jo opiskeluaikana paljon aikaan: upeat opiskelijamme ovat vaikuttaneet niin järjestämällä isoja ilmastomielenosoituksia kuin perustamalla menestyviä start-up:eja.

Hyvät kuulijat,

Kuten huomaatte, Helsingin yliopistolla on hyvät eväät tulevien vastuunkantajien kouluttamiseen. Tarvitsemme kuitenkin myös yhteiskunnan tukea tavoitteemme saavuttamiseen.

Kuten tiedämme, halutaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä nostaa kansallisesti nykyisestä 41 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on tärkeä, sillä yhteiskuntamme osaamistasoa on nostettava. Tutkintomäärien kasvaessa maan hallituksen on kuitenkin huolehdittava korkeakoulujen riittävistä resursseista, jotta koulutuksen laatu ei laske.

Niin ikään on tärkeää, että opiskelijoille varmistetaan sellaiset opintososiaaliset edut, jotka mahdollistavat opintoihin keskittymisen, sujuvan valmistumisen ja siirtymisen työelämään.

Kansainväliset opiskelijat tarvitsevat erityistä elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan tukea työmarkkinoille integroitumiseen. Tällä hetkellä yliopistosta valmistuneet, kansainvälistaustaiset maisterit ja tohtorit eivät kunnolla työllisty Suomeen. Helsingin yliopisto kannusti keväällä suomalaisia työnantajia tarjoamaan kansainvälisille opiskelijoille harjoittelupaikan, jotta opiskelijat voisivat luoda arvokkaita työelämäverkostoja Suomeen. Toiveemme pitää yhä. 

Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät,

Helsingin yliopisto on kansainvälinen huippuyliopisto. Meillä on erinomaisia opiskelijoita, huippututkijoita ja taitavia opettajia.

Yliopistoyhteisömme voima näkyi erityisen hyvin viime keväänä. Olen meistä yliopistolaisista todella ylpeä, sillä venyimme koronakriisin aikana uskomattomalla tavalla. Selvisimme ja opimme uutta.

Lämmin kiitos teille kaikille.

Koimme käytännössä myös kasvokkaisen kohtaamisten arvon. Vaikka digiloikkamme ja opetuksen siirtäminen virtuaaliseksi onnistui hämmästyttävän nopeasti, huomasimme mitä kaikkea ruudun kautta tapahtuva vuorovaikutus ei voi meille antaa. Zoomissa innostus on laimeampaa, eikä yllättäviä kohtaamisia tapahdu.

Yliopisto onkin parhaimmillaan, kun se toimii alustana erilaisten ihmisten odottamattomille ja kasvattaville kohtaamisille. Meidän tulee pyrkiä siihen, että olemme toimivassa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, olivatpa tieteenalamme, taustamme tai näkemyksemme millaisia tahansa.

Yliopistolle on tärkeää, että yliopistoyhteisömme kaikki jäsenet kokevat olevansa yliopistoon tervetulleita ja kokevat yliopiston turvalliseksi yhteisöksi. Emme hyväksy minkäänlaista syrjivää toimintaa.

Yhdenvertainen ja sosiaalisesti kestävä kulttuuri edistää yliopistolaisten hyvinvointia. Hyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää näin post-korona -aikaan. Raskas kevät on voinut jättää moneen meistä jälkiä. Vaikka moni henkilöstömme jäsen on kertonut etätyön tekemisen vaikuttaneen työhyvinvointiin myönteisesti, on osa kokenut etätyöskentelyn hyvin haasteellisena.

 

Tilanne on sama opiskelijoilla: vaikka moni on jopa nauttinut joustavasta etäopiskelusta, eivät poikkeusolot ole olleet kaikille helppoa aikaa. Tutkimusten mukaan opiskelijoiden uupumus kaksinkertaistui koronakevään aikana.

Syksyllä meidän on ”löydettävä” jokainen opiskelijamme, sillä opettajat ovat huolissaan niistä opiskelijoista, joihin koronasulun aikana ei saatu yhteyttä. Näille opiskelijoille on räätälöitävä yksilöllinen tuki. 

Nyt syksyllä meidän on niin ikään huolehdittava siitä, että uudet opiskelijamme pääsevät osaksi yliopistoyhteisöä. Yhteisöllisyys on yksi yliopistomme arvoista. Se tarkoittaa meille paitsi yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja toisten kunnioitusta, myös avoimuutta, yhdessä tekemistä ja demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia. 

Hyvät kuulijat, 

Yliopiston tulee olla alusta paitsi yliopistolaisten keskinäisille, myös yliopistolaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle. Tämä vuorovaikutus käy tulevaisuudessa entistä tiiviimmäksi: On selvää, ettei maailmaa muuteta pelkästään niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka yksilö ehtii tutkintokoulutuksen aikana kerryttää.

Tutkintotodistuksen saaminen ei ole niinkään matkan loppu vaan sen alku.

Yliopistokoulutus on paras pohja koko elämän mittaiselle jatkuvalle oppimiselle, joka on välttämätöntä niin yksilön hyvinvoinnille, miellekkäälle työuralle kuin maailman pelastamiselle.

Meidän on hyväksyttävä, ettemme koskaan ole valmiita. Siksi kutsun niin yliopistomme alumnit  kuin kaikki tiedolle avoimet ja uteliaat säännöllisille vierailuille tutkimuspohjaisen opetuksemme pariin - kuuluvathan tiede ja oppiminen kaikille, kuten uusi strategiamme toteaa.

Tieteestä ja oppimisesta on iloa paitsi yksilölle, myös poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskuntamme eri sektoreilla. Niiden merkitys hyvinvoinnillemme ja maapallon tulevaisuudelle on korvaamaton. Tieteen ja siihen pohjautuvan oppimisen avulla saadaan aikaiseksi niin laadukkaita päätöksiä kuin vaikuttavaa toimintaa. Tarvitsemme tutkittua tietoa enemmän kuin koskaan.

Tieteen voimalla me löydämme ratkaisut niin ilmastonmuutoksen kuin pandemioiden voittamiseksi, rauhan rakentamiseksi kuin demokraattisten yhteiskuntien toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Hyvät kuulijat,

Tiede, oppiminen ja sivistys antavat meille mahdollisuuden toimia muutoksen ajureina.

Maailma ei vain muutu, se muutetaan yhdessä.

Hyvää uutta lukuvuotta kaikille!

Jag önskar alla ett framgångsrikt nytt läsår! 

I wish you all to have a successful new academic year!