Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja korkeakoulujen kannanotto eduskuntavaaleihin 2019

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut: osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen rahoitusta vahvistettava hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Pääkaupunkiseutu kaupunkeineen ja korkeakouluineen muodostaa Suomessa ainutlaatuisen innovaatio- ja osaamiskeskittymän, jolla on mahdollisuudet menestyä kiihtyvässä globaalissa kilpailussa ja hyödyttää näin koko Suomea.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut näkevät, että seuraavalla hallituksella ja eduskunnalla on mahdollisuudet luoda paremmat edellytykset alueen kaupunkien ja korkeakoulujen ja laajemmin koko Suomen menestykselle. Siksi seuraavan hallituksen tulee tukea metropolialueen kehittymistä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, vahvistaa sen osaamispohjaa sekä kykyä ja mahdollisuuksia investoida ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille.

Kun hallitus luo menestysedellytyksiä, se:

Tukee metropolialueen kehittymistä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi. Tässä onnistuakseen hallitus:

 • nostaa omalta osaltaan kansallisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen osuutta bruttokansantuotteesta pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että yksityisen ja julkisen sektorin TKI-osuus nousee viiteen prosenttiin alueellisesta BKT:sta.
 • helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä.
 • tukee erillisrahoituksella huippuosaamisen tutkimus- ja kehittämiskeskittymien vahvistamista pääkaupunkiseudulla

Edistää Suomen ja pääkaupunkiseudun houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien parissa yhdessä kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa. Tässä onnistuakseen hallitus:

 • nostaa ulkomaisten osaajien houkuttelun Suomen työmarkkinoille hallitusohjelman yhdeksi kärkiteemaksi.
 • käynnistää yhdessä suurten kaupunkien kanssa ohjelman kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi Suomeen ja helpottaa sekä nopeuttaa lupaprosesseja.
 • tukee korkeakouluja kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisessa sekä toimenpiteissä liittyen näiden joustavaan siirtymiseen Suomen työmarkkinoille.
 • vahvistaa kansainvälisten osaajien puolisoiden ja muiden perheenjäsenten työllistymismahdollisuuksia ja laajentaa vieraskielisiä palveluita.
 • varmistaa kielikoulutuksen riittävät resurssit ja yhdistää kielikoulutuksen työllistymiseen ja ammatilliseen koulutukseen aiempaa joustavammin.

Takaa sekä metropolialueella että koko Suomessa kestävät resurssit yliopistoille ja ammattikorkeakouluille koulutuksen antamiseen ja tutkimuksen tekemiseen. Tässä onnistuakseen hallitus:

 • takaa korkeakouluille vakaan kehityksen ja pitkäjänteisen toiminnan mahdollisuudet nostamalla perusrahoituksen kestävälle tasolle. Tämä tapahtuu ottamalla
 • osoittaa ammattikorkeakouluille uuden, niin sanotun neljännen tehtävän jatkuvasta oppimisesta sekä rahoittaa pääkaupunkiseudun ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen koulutuspaikkojen lisäämistä
 • ajaa tutkimus- ja innovaatiorahoituksen nostoa myös EU:ssa.

Allekirjoittajat:

Helsinki
Espoo
Vantaa
Kauniainen
Helsingin yliopisto
Aalto-yliopisto
Haaga-Helia
Hanken Svenska Handelshögskolan
Metropolia
Laurea
Arcada
Taideyliopisto
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu