Helsingin yliopisto on liittynyt DORA-julistukseen

Allekirjoittamalla julistuksen Helsingin yliopisto haluaa osoittaa sitoutumistaan tutkimuksen arvioinnin kehittämiseen, vastuulliseen metriikkaan ja avoimen tieteen edistämiseen.

DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) on osa kansainvälistä liikettä, jolla tähdätään vastuulliseen ja tasapuoliseen tutkijan ja tutkimuksen arviointiin. Vuonna 2012 julkaistussa julistuksessa annetaan arviointiin liittyviä suosituksia eri toimijoille, mukaan lukien korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot. Julistus on käännetty useille kielille, myös suomeksi, ja sen on allekirjoittanut tähän mennessä yli 1800 organisaatiota ja 15 000 yksityishenkilöä ympäri maailmaa. Helsingin yliopisto liittyi DORA-julistuksen allekirjoittajien joukkoon 6.2.2020. Suomessa julistuksen ovat allekirjoittaneet myös Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot.

DORA-julistuksen keskeisenä sisältönä on vaatimus laadullisen arvioinnin ensisijaisuudesta. Tämä koskee sekä tutkimustuotoksia että tutkimuksen vaikuttavuutta. Julkaisujen arvioinnissa ensisijaisena kriteerinä tulisi aina olla niiden tieteelliset ansiot. Artikkeleiden julkaisukanavaan pohjautuvaa metriikkaa, kuten vaikuttavuuskerrointa (Journal Impact Factor) ei tule käyttää arvioinnin korvikkeena. Julistuksen toinen kokoava teema on, että tutkimustuotoksia (julkaisujen lisäksi esimerkiksi tutkimusdata ja ohjelmistot) ja tutkijan toiminnan vaikuttavuutta tulisi arvioida kokonaisuutena. Yleisellä tasolla kaikilta arviointiprosesseilta edellytetään avoimuutta sekä käytettävien menetelmien ja kriteerien selkeyttä.

Korostaessaan julkaisujen arvioinnin riippumattomuutta julkaisukanavasta sekä tutkimustuotosten arvioimista laajemmin DORA-julistus on myös linjassa avoimen tieteen edistämisen kanssa. Useat DORA:n jälkeen syntyneet avoimen tieteen kansainväliset linjaukset (kuten Plan S ja LERU:n avoimen tieteen tiekartta) sekä valmisteilla oleva kansallinen suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin sekä viittaavat suoraan julistukseen että esittävät samankaltaisia periaatteita.

Liittyminen julistukseen tukee ja tekee näkyväksi työtä, jota Helsingin yliopistossa on jo tehty DORA-julistuksen hengessä. Tutkijoiden rekrytoinneissa ja meritoitumisen arvioinneissa yliopiston keskeisinä periaatteina ovat prosessien läpinäkyvyys ja tasapuolisuus sekä tutkijan toiminnan kokonaisarviointi. DORA-periaatteet olivat mukana myös Helsingin yliopistossa 2018–2019 tehdyssätutkimuksen arvioinnissa, jossa korostui laadullinen näkökulma, julkaisumetriikan vastuullinen käyttö tätä tukemassa sekä arvioitavien yksiköiden itsearviointi toiminnan kehittämisen tueksi.